05.09.2017 До РП-Плевен - още материали в помощ на разследването

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

Subject: още материали в помощ на разследването
Date: Tue, 5 Sep 2017 00:47:30 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp pl <rp@pl.prb.bg>, vss@vss.justice.bg, ivss@inspectoratvss.bgНа вниманието на районен прокурор Здравко Луканов, наблюдаващ ДП 2924/13, пр. 3624/13 по описа на РП-Плевен!
КОПИЕ: ВСС / ИВСС (за сведение и вземане на мерки)

В помощ на обвинението

Изпращам още материали. Нямам никаква информация по хода на делото. Отбелязвам, че вече 18-ти месец не се изпълняват указанията на Съда, а те са задължителни. Напомням, че 11-ти месец чакам копие от граф. експертиза на подписа на майка ми върху двата екземпляра на пълномощното и 9-ми месец - копие от протокола, с който от  кметството е иззет "оригинала" на втория екземпляр на пълномощното (с фалшифицирания подпис на майка ми). От ОП-Плевен Ви указаха да ми ги изпратите още преди няколко месеца.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********

пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com


ПРИЛОЖЕНИЕ: http://softisbg.com/dannies_blog/dokumenti-ot-notarialnite-dela-007.html
На интернет адреса, който Ви предоставям, се намират готови разработки (преценки) по трите най-важни документа, за които Съдът указа на Прокурора да извърши преценка. Това са документите, с които е извършена документната имотна измама с нашите земи в Плевенско - нотариалните актове от март 2013, преписите от решения на поземлена комисия и пълномощното.

1. Нотариални актове за покупко-продажба от 14 и 18 март 2013 г. на г-н Иван Иванов, рег. № 007 Плевен


1.1. Наши бележки по нотариалните актове

Ние сме от пострадалата страна и сами сме си направили разследването, докато чакаме прокуратурата да се размърда. Тези бележки са изпратени на набл. прокурор на 09.05.2016 г. на хартия с нотариално заверени подпис и съдържание. Оставени са БЕЗ ОТГОВОР и до ден днешен, въпреки няколкото напомнящи писма, последното от които - на 10.05.2017  до сегашния, трети поред, набл. прокурор (бел. моя, 03.09.2017)

-
Нот. акт от 14.03.2013 с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки. Около 3 дка горска територия от защитена зона по НАТУРА 2000 е била продадена като земеделска земя на крупен земевладелец-арендатор, добър познат на пълномощника. Нотариус Иванов 007 се е уверил, че продавачката (майка ми) е собственик на продавания имот от невписано решение на поземлена комисия, вместо от вписания ѝ нотариален акт. Невписаното решение на ПК е било представено в препис (ксеро-копие). Ксеро-копието не е било направено от оригинала, а от друга, по-късна версия на решението. Издаването на различни версии на едно и също решение за един и същ имот е било обичайна практика в поземлените комисии през 90-те години. През 1999 г. тогавашният депутат Светослав Лучников, сега покойник, казва пред Народното събрание: "Маса комисии са издавали за едни и същи имоти по няколко решения. Ако ние с всяко едно от тези решения сега започнем да продаваме тези имоти, може да си представите какъв невъобразим хаос ще се получи." Цялото му изказване можете да прочетете тук (много е интересно).

-


Нот. акт от 18.03.2013 с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки. Около 50 дка дългогодишно арендувани ниви са били продадени на майката на пълномощника. Тук нотариус Иванов 007 се е уверил, че продавачката е собственик на продаваните имоти също от невписано решение на ПК, вместо от вписания ѝ нотариален акт. Този път невписаното решение на ПК е било представено в препис, който очеизвадно не е бил направен от оригинала - с променени имена на членовете на комисията-издател и без нито един техен подпис, без заверка "Вярно с оригинала" и без дата на "заверката". Нотариалния ѝ акт пък не  само е бил вписан, но е имало и образувани партиди за 3 от 4-те откраднати ниви - партиди 21368, 21374 и 21378, всички от 13.01.2009 г.

-

1.2. СТАНОВИЩА на компетентните органи по нотариалните актове

Становище на районен прокурор Ивета Маркович - постановление от 13.01.2015 (стр. 1, стр. 2 и стр. 3) В отговор на молба от пострадалата прокурорът да предяви иск по чл. 537, ал. 3 ГПК за отмяна на нот. актове от март 2013, наблюдаващият районен прокурор се произнася "компетентно" (на стр. 2): "В хода на разследването по воденото досъдебно производство са били събрани достатъчно факти и обстоятелства затова, че издадените Нотариалните актове са истински официални документи и отразяват действителната воля на издателя и самия издател са именно лицата, които са ги подписали."

                       Бележка. Прокурорът греши (бел. моя, Р.С.). Нотариалният акт задължително трябва да бъде истински по см. на чл. 93, т. 6 от НК (да е подписан от нотариуса, който го е издал), за да може да се разглежда съдържанието му и да се определи, дали е вярно или невярно (лъжливо документиране по см. на ППВС 3/82) По-нататък прокурорът твърди, че нотариалните актове "отразяват действителна воля на издателя". И тук греши. Нотариалният акт отразява волята на страните, а не на издателя. Накрая прокурорът завършва с още едно погрешно твърдение - "самия издател са именно лицата, които са ги подписали". Издателят на нотариалния акт е единствено нотариусът. Това е така, тъй като нотариалният акт е официален удостоверителен документ по см. на чл. 93, т. 5 от НК, какъвто се издава само от длъжностно лице по см. на чл. 93, т.1 от НК. Никой друг, освен нотариуса, няма право да издава нотариален акт. Вж Материали за нотариалното производство

-

Становище на окръжен прокурор - постановление от 07.07.2015 (стр. 1 и стр. 2),  В отговор на обжалване на постановлението на районния прокурор, окръжният го потвърждава с аргумента (на стр. 2): "До приключване на разследването по делото [по чл. 212, ал. 1 НК] и произнасянето по същество на спора не би следвало да се поставя въпроса за прилагане на разпоредбата на чл. 537 ал.3 от ГПК. Едва след влизане в сила на съответния съдебен акт или акт, изготвен от прокуратурата, следва да се обсъжда, дали сочените нотариални актове са постановени в нарушение на Закона и дали е налице основание за прилагане на разпоредбите на чл.537 ал.3 от ГПК."  Значи "едва след ..." ? Изискването на чл. 14 от НПК няма никакво значение за окръжния прокурор!

НПК Чл. 14. (1) Съдът, прокурорът и разследващите органи вземат решенията си по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководят от закона. (2) Доказателствата и средствата за тяхното установяване не могат да имат предварително определена сила.

                               Бележка. Година по-късно, вече след влизане в сила на "съответния съдебен акт", се обърнах към Омбудсмана с молба за съдействие да получа дългоочакваното произнасяне от прокуратурата по нотариалните актове на Иванов №007, за грешките в които бях уведомила и зам. гл. прокурор. Омбудсманът ми отговори, че е бил информиран от прокуратурата, че институцията не можела била да се произнесе, "тъй като постановените от институцията актове са били обжалвани пред съда", т.е. има влязъл в сила съдебен акт. След което Омбудсманът добави: "За същото сте била уведомена на предоставения от Вас адрес с писмо изх. №179/08.03.2018 г. на Върховната касационна прокуратура." Да, наистина съм била уведомена с такова писмо и то лично от зам. гл. прокурор. Уведомяването започваше с думите:  "В резолюция до Вас от 18.12.2015 г. подробно съм посочила, че по постановлението [...] прокуратурата няма право да се произнесе, защото същото не е било проверено по съдебен ред, а съгласно чл. 243 ал. 9 НПК служебен контрол от страна на горестояща прокуратура може да се извърши само по отношение на постановление, което не е проверено от съда." (вж отблизо несвързания текст от постановлението на зам. гл. прокурор)

-

Становище на апел. прокурор от ВТАП - постановление от 14.04.2016 В отговор на обжалване на постановлението на окръжния прокурор, апелативният го потвърждава с аргумента, че прокурорът може да предявява иск за отмяна на нот. акт, но не е длъжен, още по-малко пък - ако е сезиран от гражданин.  Изглежда апел. прокурор смята, че глаголът "може", използван в закона, означава "ако иска", а този глагол в юридическия смисъл означава "е оправомощен" (вж отблизо този текст от "компетентното" произнасяне на апел. прокурор). След като обяснява, че "претенциите за нарушаване на добрите практики при изготвяне на нотариалните актове не са обстоятелства, за наличието или разрешаването на които да има влязъл в сила съдебен акт или решение на съответен компетентен орган", апел. прокурор завършва почти нападателно: "Освен това жалбоподателят не е обосновал и посочил причината, поради която съответните заинтересовани лица не са предприели действия за защита на нарушените им, според тях, права, поради което да е възникнало основание за намеса на Прокуратурата на РБ." (вж отблизо и този текст от "компетентното" произнасяне на апел. прокурор) Апел. прокурор изглежда не знае, че откакто ВКС излезе с ТР №3/2012 от 29 ноември 2012, ние, гражданите сме лишени от всякаква възможност да искаме отмяна на нот. акт за покупко-продажба - вж пример № 12, така че не ни остава нищо друго, освен да сезираме ПРБ. Както и Нотариалната камара, което направих още на 26.11.2014, но така и не получих отговор.

-

Становище на върховен прокурор - писмо до мен В отговор на обжалване на постановлението на апел. прокурор, върховният прокурор ме уведомява, че постановленията, които не подлежат на съдебен контрол, се обжалват само пред непосредствено по-горестоящата прокуратура (чл. 200 от НПК) От това писмо за пръв път научих за разпоредбата на чл. 200 от НПК. След това се сетих, че само преди няколко месеца, на 21.10.2015, този същият пр. Найденов от ВКП се беше произнесъл с постановление по друго обжалвано постановление на апел. прокурор, което също не подлежеше на съдебен контрол. Тогава беше похвалил апелативния прокурор, че правилно бил потвърдил постановлението на окръжния. Следователно, върх. прокурор беше научил съвсем наскоро за разпоредбата на чл. 200 от НПК. Заради напредъка му в изучаването на НПК, включих този върх. прокурор в списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система под  № 16.

-

Становище на д-р Петър Раймундов - не по нашия случай, а по принцип: ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРОКУРОРА ПО ЧЛ. 537, АЛ. 3 ГПК. Проф. д-р П. Раймундов е бивш прокурор от ВКП и признат експерт по документните имотни измами, автор на книгата "Документни имотни измами", изд. "Сиела", 2013. "Идеята на закона е прокурорът да упражнява правомощията си по чл. 537, ал. 3 ГПК [...] в интерес на обществото, - казва проф. Раймундов, - за да има сигурен и законосъобразен нотариален ред". По-нататък проф. Раймундов изрично подчертава, че: "Прокурорът може да бъде сезиран да упражни правомощията си по чл. 537, ал. 3 ГПК, само ако засегнатите трети лица не са упражнили правото си на иск, включващо по предмет и правомощията на прокурора". Накратко, точно обратното на становището на апел. прокурор.

-

Декларация, приета на Националната конференция "Имотни измами - проблеми и противодействие" - 31 октомври 2008 г., София  "6. Прокуратурата на РБ да повиши взискателността си по отношение на разследване и преследване на престъпността, свързана с недвижимите имоти и да използва правомощията си по чл. 537 ал. 3 от ГПК ( чл. 431, ал.3 от ГПК - отм .) като предявява искове за отменяне на охранителни актове, в това число и на нотариални, когато са издадени в нарушение на закона.
Съдилищата да сигнализират за образуване на наказателните производства в случаите на констатирани подправени документи и лъжесвидетелство; 7 . Висшият адвокатски съвет и Нотариалната камара да бъдат безкомпромисни по отношение на дисциплинарната отговорност на техни членове, петнящи името на професиите, замесвайки се в престъпленията против собствеността, като включително поискат законодателни промени. (
за решението от т. 7 Нотар. камара да бъде безкомпромисна, вж. яловата ми кореспонденция с Нотариалната камара)

-

Декларация, приета на Национална кръгла маса „Имотни измами" - 17 юни 2011 г. , София "Прокуратурата на РБ да използва правомощията си по чл. 537, ал. З от ГПК като предявява искове за отменяне на охранителни актове, в това число и на нотариални, когато са издадени в нарушение на закона." Декларацията е приета единодушно от представителите на следните органи и неправителствени и други организации: Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Висш съдебен съвет, Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Инспекторат към Висшия съдебен съвет, Софийска апелативна прокуратура, Софийска градска прокуратура, Районен съд гр.Варна, Окръжна прокуратура гр. Габрово, Национална агенция по приходите, Нотариална камара, Камара на частните съдебни изпълнители, Съюз на юристите в България, Асоциация на прокурорите, Асоциация на съдиите по вписванията, Национален съюз на юрисконсултите, Център за изследване на демокрацията.

-

------------------------------------------------------------------------------

2. ПРЕПИСИ от решения на поземлена комисия,  от които нотариус Иванов се е уверил, че продавачката (майка ми) е собственик на продаваните имоти

-

2.1. Наши бележки по "преписите" от решения на ПК

Ние сме от пострадалата страна и сами сме си направили разследването, докато чакаме прокуратурата да се размърда. Тези бележки са изпратени на набл. прокурор на 08.06.2016. Оставени са БЕЗ ОТГОВОР (бел. моя, 03.09.2017)

-

"Препис" от Решение на ПК-Д. Митрополия №100/2000 с номерирани грешки и към него - обяснителни бележки   Това е преписът, от който на 14.03.2013 г. нотариус Иванов №007 се "уверил", че продавачката (майка ми) е собственик на около 3 дка горски имот, без да разбере, че майка ми се легитимира с нотариален акт. Впрочем той не е разбрал дори и това, че имотът е горски - "Обръщам Ви внимание - написа умникът на 29.12.2014 - земеделски земи, а не земя или гора!"

-

Препис" от Решение на ПК-Д.Митрополия №7000/1994 с номерирани грешки и към него - обяснителни бележки Това е "преписът", от който на 18.03.2013 г. нотариус Иванов №007 се е "уверил", че продавачката е собственик на около 50 дка дългогодишно аредувани ниви (малко над 50 дка). Представлява компютърна разпечатка от информационната система на общинската служба по земеделие, неумело имитираща препис от решение на поземлена комисия - с променени имена на членовете на комисията-издател и без нито един техен подпис, без заверка "Вярно с оригинала" и без дата на "заверката".

-

2.2. СТАНОВИЩА на компетентните органи по преписа от Решение № 7000/1994 НА ПК (за преписа от другото решение няма становище, защото в РП-Плевен разследват само втората от двете сделки)

 

Становище на районен прокурор Ивета Маркович  Прокурорът смята, че различията между оригинала и преписа са приемливи, тъй като "преписа отразява сегашното актуално състояние на земеделските имоти". Прокурорът греши - преписът трябва да бъде "идентичен с оригинала", по думите на председателя на Нотариалната камара (вж по-долу цялото му становище). Прокурорът не е забелязал грешката в площта на единия имот и липсата на подписите на издателите на документа (членовете на поземлената комисия) или по-скоро ги премълчава, тъй като е уведомяван нееднократно за тях. Любопитен детайл е, че в постановленията си прокурорът никъде не споменава, че сделките са извършени с неподписания "препис" от невписаното решение на ПК от 1994, вместо с вписания нотариален акт на пострадалата, издаден на нейно име въз основа на оригиналното, влязло в сила решение от 1999,  а се позовава само на категоричното заявление на нотариуса, че всички документи били изрядни и по двете сделки, без да съобрази, че достоверността на показанията на всеки един свидетел, в т.ч. и на г-н нотариуса, "следва да бъде преценявана през разпоредбата на чл.121 от НПК, която му дава възможност да не дава показания уличаващи го в извършване на престъпление" (цитатът е от определение на РС-Плевен от 01.02.2016).

-

Становище на инспектор Лиляна Кузманова от Министерство на правосъдието Според инспектора от МП, "Решенията на ПК са без подписите на членовете на комисията, поради факта, че са заверени преписи, издадени в един по-късен момент от архива, към който момент комисията вече не е съществувала." Инспекторът от МП греши - липсата на подпис/и на издател/и означава и липса на документ в правния мир - вж извадката от съдебни решения за такива "преписи". Становището на инспектора от МП е налично в нейно писмо от 30.03.2015, изпратено в отговор на мое от 26.11.2014 до Нотариалната камара  с копие до МП, на което Нотариалната камара така и не отговори.

-

Становище за "преписите" на нотариус Димитър Танев, председател на Нотариалната камара Според становището на Председателя на нотариалната камара, дадено по телевизията ("Открито" с Валя Ахчиева, 21.07.2016), "преписите" представляват документи с невярно съдържание: "Този препис, който Вие ми представихте, аз виждам, че не е идентичен с оригинала. Той трябва буквално да е идентичен целият текст. Това в случая не е налице. Не е препис по смисъла на закона на оригинален документ, независимо че той е подписан от съответното длъжностно лице в поземлената комисия или общинска служба за земеделие и гори и съответно има и печат на тази служба. [...] В случая се касае просто за липсата на документ, удостоверяващ правото на собственост. [...] След като се касае за документ с невярно съдържание, какъвто е завереният препис, опираме точно до това - документ с невярно съдържание." Обаче г-н Танев каза също така, че нотариусът е нямало как да забележи невярното им съдържание, тъй като не е имал възможност да сравни "преписите" с оригиналите, което не е вярно. Достатъчно е било нотариусът да ги прочете - не става дума да ги прочете на страните, а той лично да ги прочете (да ги разгледа), което явно не е направил, иначе щеше да забележи забележката, че имената на членовете на комисията-издател са променени, липсата на подписите на членовете на ПК, както и на каквото и да било отбелязване, че решението изобщо някога е било подписвано и др. особености.

-

ПОКАЗАНИЯ ЗА "ПРЕПИСИТЕ" ОТ РЕШЕНИЕ № 7000/1994 НА ПК (за другото няма, защото в РП-Плевен разследват само втората от двете сделкиН-к зем. служба, която е "заверила" тези "преписи", признава, че не съхраняват оригиналите, не знаят дори имената на членовете на ПК, които са издали решение № 7000/1994, затова са поставили забележката, че членовете на комисията са били други и не са заверили "преписа" с щемпел "Вярно с оригинала".  Това им е рутинна практика, тъй като не съхраняват в оригинал нито едно решение на ПК, издадено преди 2000 г. Кой знае колко сделки са изповядали плевенските нотариуси с компютърни разпечатки без нито един подпис, освен на лицето, което ги е "заверило" (криво-ляво, без щемпел "Вярно с оригинала")! Любопитен детайл е, че нито един служител от зем. служба не е забелязал, че пълномощното не дава права за снабдяване с преписи от решения на ПК. Това се е получило от много бързане да издадат преписите за час-два, за да остане време същия ден и за скиците, техническите характеристики, а също и за данъчните оценки от общината.

 -

СЪДЪТ ЗА ТАКИВА "ПРЕПИСИ" (не конкретно за нашите; за нашите още няма съдебно произнасяне) Тук е публикувана извадка от съдебни решения за "преписи" от решения на ПК като този в нашия случай - подписани единствено от лицето, което ги е заверило, с променени имена на членовете на ПК и т.н.  Съдилищата ги обявяват за нищожни, неистински, несъществуващи в правния мир и т.н. Има обаче един проблем - съдиите обявяват самите решения за несъществуващи в правния мир, вместо да обявят изрично и единствено само такива "преписи" от тях. Затова не смеем да се обърнем към съда с искане да се произнесе и по нашите "преписи".  

-----------------------------------------------------------------------------------

 

3. БЕЛЕЖКИ ПО ДВАТА ЕКЗЕМПЛЯРА НА ПЪЛНОМОЩНОТО

Тези бележки са изпратени на набл. прокурор на 08.08.2017. Преди това, на 06.10.2016, пострадалата ми майка беше писала до прокурора за фалшифицирания  си подпис в пълномощното - на хартия, със собственоръчен подпис и собственоръчен коментар на фалшивия си подпис, но 6 месеца по-късно почина, без да получи отговор.

Истинският подпис на майка ми (върху единия екземпляр на пълномощното):

 

Фалшифицираният подпис на майка ми (върху другия екземпляр на пълномощното)


А ето и коментарът на майка ми за фалшифицирания ѝ подпис (вж писмо от 06.10.2016)

          Нито един от разследващите не е е забелязал досега, че подписът на майка ми върху единия екземпляр на пълномощното е фалшифициран. Или са премълчавали? Графологична експертиза на подписа ѝ върху двата екземпляра на пълномощното не е направена. Или се укрива? Факт е, че преди 10 месеца пострадалата ми майка изиска копие от експертизата на пълномощното, но половин година по-късно почина, без да го дочака. И досега не е изпратено, 11-ти месец вече.

-

4. БЕЛЕЖКИ ПО КМЕТСКИЯ РЕГИСТЪР 

Тези бележки са изпратени на набл. прокурор на 08.08.2017. Преди това, на 06.10.2016, пострадалата ми майка беше писала до прокурора за особеностите на кметския регистър  - на хартия, със собственоръчен подпис, но 6 месеца по-късно почина, без да получи отговор.

Нито един от разследващите не е забелязал досега, че в регистъра липсва цифрено-буквеният регистрационен номер за заверката на съдържанието на пълномощното - рег. № 2-А. Може би поради лошото качество на копието от регистъра? Иначе е установено, че самата заверка е изписана от братовчеда на пълномощника. Въпросителни има и около протокола, с който от кметството е иззет вторият екземпляр на пълномощното със съмнителната номерация. Има ли въобще такъв? Факт е, че преди 8 месеца пострадалата изиска копие от протокола, но 4 месеца по-късно почина, без да го дочака. И досега не е изпратен, 9-ти месец вече.   

-

 

 

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1321

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.