08.08.2017 До РП-Плевен - в помощ на обвинението

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

-

Subject:     по пр. 3624/13
Date:     Tue, 8 Aug 2017 15:38:11 +0300
From:     Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization:     Softis
To:     rp pl <rp@pl.prb.bg>


На вниманието на районен прокурор Здравко Луканов, наблюдаващ ДП 2924/13, пр. 3624/13 по описа на РП-Плевен!

В помощ на обвинението

Изпращам бележки по пълномощното и по регистъра за нотариални
удостоверявания на кметство Гороцвет, Разградско. Бележките са прикачени към настоящето в pdf формат. Те са направени в резултат от множество правни консултации на базата на двете постановления за прекратяване, двете съдебни определения и документите, изпратени ни от РП-Плевен миналата година (заверени копия от пълномощното и регистъра, съхранявани
в РП-Плевен) Понеже в бележките се съдържат линкове (препратки), които се губят в pdf формат, за улеснение предоставям и респективния адрес, на който са публикувани в интернет - бележките по пълномощното:
http://softisbg.com/dannies_blog/post-122.html и бележките по регистъра: http://softisbg.com/dannies_blog/post-121.html

Напомням, че още не съм получила копие от ескпертизата на подписа на Йорданка Дикова Найденова (майка ми, покойница от 15.03.2017), изискана преди 10 месеца, нито копие от протокола, с който от архива на кметството е иззет "оригиналът" на пълномощното с фалшифицирания подпис на майка ми, съхранявано в РП-Плевен на лист 178, том IV от ДП 2924/13,
изискан преди 8 месеца, нито копие от декларациите по ДОПК от Службата по вписванията гр. Плевен, където също може да е наличен фалшифициран подпис на майка ми. За отдавна изисканите и неполучени копия от документи и за други въпроси, все още очакващи компетентен отговор от РП-Плевен, последно е напомнено от ОП-Плевен с писмо от дата 13.06.2017
(приложено) във връзка с мое писмо до ОП-Плевен от дата 31.05.2017 (приложено без приложенията към него).

Ренета Т. Стоянова от гр. Варна, пострадала по ДП 2924/13 пр. 3624/13 по описа на РП-Плевен Блог за имотната измама, която се разследва в РП-Плевен от 2013 г.: http://softisbg.com/dannies_blog/-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1294

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.