05.04.2017 До ВСС - забележки по становището на Кабзималска

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с ВСС

Subject: на Ваш № Ж-17-91/2017г. от 23.02.2017
Date: Wed, 5 Apr 2017 13:46:09 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: vss@vss.justice.bg, ivss@inspectoratvss.bg, office_gp@prb.bg, comm-rep-sof@ec.europa.euДО: ВСС, ИВСС

КОПИЕ: Кабинет Гл. прокурор и Представителство на ЕК в София

Уважаеми служители от ВСС / ИВСС,

Изпращам някои забележки по становище на г-жа Кабзималска от 23.02.2017 по сигнал № Ж-17-91/2017г. с молба за компетентен отговор. Използвам случая да напомня, че очаквам отговор от ВСС на сигнал, изпратен от майка ми на 13.02.2017 за укриване на престъпление в РП-Плевен, на който тя не дочака отговор.

Ако има някакви неясноти, моля не се колебайте са се свържете с мен на моя ел. адрес rennie@softisbg.com

Ренета Стоянова, Варна

http://softisbg.com/dannies_blog/
                 
                        СТАНОВИЩЕ
                    по сигнал № Ж-17-91/2017г.

    Любка Кабзималска - инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, след като се запознах с материалите по сигнала, установих:

    В Инспектората към ВСС /ИВСС/ е образувана преписка № Ж-17-91/2017г. във връзка с подаден сигнал /адресиран до РП - Плевен, горестоящите прокуратури и представителството на ЕК в гр.София/ подаден от Ренета Тодорова Стоянова по повод липсата на информация по движението на ДП №2924/13г., прокурорска преписка №3624/2013г. /№6962/2016г./ по описа на РП Плевен.

Забележка. Не става ясно по кой сигнал е образувана преписката. Предполагам, че по второто от двете ми писма (1, 2) до админ. р-л във връзка с едно телефонно обаждане, което ме притесни.

    След подробно запознаване с предоставените в сигнала данни и след като проследи движението на прокурорските преписки в Унифицираната информационна система на ПРБ (УИС), се установи следното:

 Забележка: От изложеното в становището не личи Кабзималска да се е запознала с предоставените в сигнала данни или, ако се е запознала, не им е обърнала внимание. Да беше обърнала внимание поне на това: "Съдът още преди цяла една година се произнесе, че районният прокурор пренебрегва събраните доказателства, които според съда са достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице."

    С постановление от 20.12.2013г. РП - Плевен е образувала ДП срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.212 ал.1 от НК. С постановление от 30.10.2014г. ДП е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр, чл.24 ал.1 т.1 от НПК, като с определение от 13.11.2014г. по ЧНД №3142/2014г. на РС Плевен постановлението за прекратяване е отменено на основание чл.243 ал.5 от НПК. След проведено допълнително разследване с постановление от 24.07.2015г. ДП е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 от НПК.

Забележка. Цитираното основание за прекратяване не е по чл.243 ал.1 т.1 от НПК, а по чл.243 ал.1 т.2 от НПК (справка: Пример №17). 

Отново с определение № 516 по ЧНД №206/2016г. на РС Плевен постановлението за прекратяване е отменено.

ЗабележкаЗа определението на РС-Плевен, вж Пример № 6.


    По повод ваши писма и искания изпратени [на хартия с нотариална заверка на подпис и съдържание на 09.05.2016 - молба за становище по нотариалните актове на Иванов 007] и по електронната поща в РП-Плевен [на 08.06.2016 - молба за становище по преписите от решения на поземлена комисия; на 09.06.2016 - молба за отговор, дали мога да бъда повереник на майка си; и на 21.06.2016 - във връзка с тел. р-р на 17.06.2016]  сте била уведомена с писмо от 30.06.2016г., че на основание чл.100 ал.З,вр. чл.91 ал.З от НПК не може да участвате в качеството на повереник, тъй като сте участвали в производството в друго процесуално качество.


Забележка. Не съм получавала писмо от 30.06.2016. Писмото от 30.06.2016 е до майка ми и в него няма нито дума за мен като повереник. Представлява положителен отговор от набл. прокурор на молбата на майка ми от 22.06.2016 да получи копия от три документа, съхранявани в РП-Плевен. Получено е по ел. път в е-пощата на майка ми на 09.09.2016 след пет напомняния от майка ми (1, 2, 3, 4, 5).  Самите копия от документи се получиха на 03.10.2016 с две придружителни писма - от 13.09.2016 (на стария адрес на майка ми) и от 28.09.2016 (на актуалния). Три дни след получаването им майка ми изпрати писмо до набл. прокурор на 06.10.2016, с което я уведоми, че изпратените копия съдържат данни за престъпление от о.х. Отговор не получи. На 15.03.2017 майка ми почина. Сега аз очаквам отговор, за което напомних на 03.04.2017)    


    С постановление от 17.11.2016г. РП- Плевен [изведено на 20.02.2017] е спряла ДП на основание чл.244 ал. 1 т.2 от НПК, като копие от същото е изпратено на пострадалия и е указано, че постановлението подлежи на обжалване пред РС Плевен.

Забележка. За невъзможността да обжалваме, вж писмо до ВТАП от 23.03.2017, препратено същия ден до РП и ОП-Плевен за сведение.


   По повод на други ваши жалби до РП- Плевен сте била уведомена съответно на 03.01.2017г.,18.01.2017г. и 02.02.207г. когато Ви е указано, че при наличие на искания по разследването,то същите следва да ги заявите по съответния ред пред наблюдаващия прокурор.

Забележка. Цитираните писма са до майка ми. Кабзималска ни бърка.    С писмо от 10.02.2017г. РП -Плевен е уведомила и Йорданка Найденова /със същия адрес на кореспонденция с вашия/, че не липсват документи по делото, че същите са заверени и изпратени от наблюдаващият прокурор. Отново с писмо от 17.02.2017г. сте била уведомена от наблюдаващият прокурор относно движението на досъдебното производство, като на същата дата е уведомена и ВКП. Предвид изложеното не може да се направи извода, че не сте уведомявана относно подадените от Вас жалби, както и съответното процесуално движение на досъдебното производство.


Забележка. На писмото от 10.02.2017 майка ми отговори на 17.02.2017 , но почина, без да дочака отговор, затова на 21.03.2017 изпратих напомняне, като приложих у-ние за наследници. С писмото си от 17.02.2017г.  набл. пр. Луканов се опита да  залъже двете с майка ми, че бил спрял разследването, за да се бил запознаел с материалите по него. Да, ама не, както казваше покойният Петко Бочаров (в НПК няма подобно основание за спиране).      В заключение може да се обобщи, че от извършената проверка в конкретния случай не са установени факти и обстоятелства, които да налагат прилагане правомощията на Инспектората, подробно уредени в чл. 54 и сл. от ЗСВ.


Забележка. Да, не се налага прилагане на правомощията по чл. 54 и сл. от ЗСВ (препоръки, дисциплинарни наказания), но не защото всичко е наред, а  защото се налага прилагане на чл. 288 НК към набл. прокурори по ДП 2924/13 и админ. р-л на РП-Плевен, както и към други лица, в т.ч. самата Кабзималска.

  Справка, НК, чл. 288: (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г.) Орган на властта, който пропусне да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, или по друг начин осуети такова преследване с цел да избави другиго от наказание, което му се следва по закон, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6 .

 

    Екземпляр от становището да бъде изпратен па Ренета Стоянова на посочения в сигнала адрес.


                    ИНСПЕКТОР: (Подпис, не се чете)
                (Печат: Република България, Инспекторат към ВСС)
                            ЛЮБКА КАБЗИМАЛСКА

 

----

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с ВСС

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1138

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.