13.02.2017 От майка ми до ВСС

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Subject: РП-Плевен укриват престъпление - моля, проверка
Date: Mon, 13 Feb 2017 14:23:15 +0200
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>
To: vss@vss.justice.bg, ivss@inspectoratvss.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu

До: ВСС, ИВСС - с молба за проверка
Копие до: Представителство на ЕК в София - с молба за съдействие
От: Йорданка Дикова Найденова от гр. Варна, 84 г. пострадала от имотна измама по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен

-

Отн. Укриване на престъпление в РП-Плевен по ДП № 2924/2013 вр. пр. №3624/2013

-

Уважаеми дами и господа,

-

От 40 дни на сайта на ПРБ стои съобщение, че ДП-то по пр. №3624/2013 на РП-Плевен е спряно, а още не съм получила постановлението за спиране. Админ. р-л на РП-Плевен твърди, че разследването продължава под наблюдението на друг районен прокурор, защото вторият наблюдаващ внезапно била командирована в РП-Пловдив. Горестоящите прокуратури са изпратили до РП-Плевен общо 9 бр. писма с молба за информация и указания за спазване на НПК: 3 писма от ОП-Плевен, 5 от ВТАП и едно от ВКП за периода 10.01.2017-10.02.2017. Отговор, доколкото знам, не са получили.

Пояснявам, че случаят, който се разследва в РП-Плевен вече близо 4 години, никак не е сложен. През март 2013 г. нотариус Иванов 007 от Плевен е приложил НЕВПИСАНИ документи за собственост като "доказателство" за изпълнение на особените изисквания на закона при прехвърлянето на около 3 дка мои гори и над 50 дка мои ниви (имотна измамa). 

-

Според нотариус Димитър Танев, председател на Нотариалната камара, невписаните документи не са легитимиращ документ за собственост. Цитирам от стр. 2 на статията му "Непрекъснатостта на вписванията и правната сигурност", Нотариален бюлетин №2/2016 г.: "Забраната обаче за приемане като доказателство на легитимиращ документ за собственост на невписан акт съществува само по отношение на нотариуса. Само в нотариалните производства съществува изрично задължение на нотариуса да следи документа за собственост да е вписан, след като той е акт, с който се прехвърлят или изменят вещни права, а от 2001г. и признават вещни права."

-


Забраната, която се отнася само за нотариусите, е в сила още от 1927 г.
"Впоследствие през 1927 г. - пише на същата страница в същата статия,  - с въвеждането на новата ал.3 на чл.34 от Закона за нотариусите и околийските съдии, които извършват нотариалните дела (отм.), се въвежда забраната за нотариуса да извършва нов акт, ако актът на отчуждителя подлежи на вписване, а не е бил вписан. Същата забрана е възпроизведена и в сега действащия ГПК ,чл. 586, ал. 4 - „Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан". В предишния ГПК е била чл. 482, ал. 4.

-

Още в края на 2014 г. аз и близките ми сме сигнализирали в РП-Плевен за това, че сделките в нотариалната кантора на нотариус Иванов №007 са били изповядани с невалидни документи. Оттогава се молим да обърнат внимание и на следното
:

-

- приложените от Иванов 007 невписани документи не са документите за собственост, с които се легитимирам (аз имам нот. актове на мое име, вписани в СлВп-Плевен);
-
приложените от Иванов 007 невписани документи са били представени в кантората му под формата на зле заверени преписи (без дата на заверката, без надпис "Вярно с оригинала", с променени имена на издателите и без нито един техен подпис);
- зле заверените преписи не са били направени от оригиналите (за това има и показания на н-к зем. служба Д.Митрополия);
-
Иванов 007 е променил названията на представените му в лъже-препис НЕВПИСАНИ документи така, че на практика да са напълно непроследими след унищожаване на нот. дела от архива му (по закон се пазят само 5 години);
-
Иванов 007 е променил и номера на заверката на съдържанието на представеното му пълномощно (№2-А), тъй като, по собствените му показания, този номер е трябвало да бъде №3, за да е пореден на номера на заверката на подписа №2, иначе не е валиден. В регистъра на кметството - очаквано - се оказа, че не е отбелязана заверка на съдържанието на пълномощното нито под пореден, нито под непореден номер, нито пък под фамозния №2-А.

-


Неслучайно Съдът в Плевен при поредния съдебен контрол се произнесе още преди повече от година, че са събрани достатъчно доказателства "за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице". 

-


Обаче от съдебния контрол измина вече цяла година, а нямам никаква информация какво се работи в РП-Плевен по ДП № 2924/2013. И преди това нямах информация цели шест месеца от второто прекратяване (24.07.2015) до обжалването в съда в края на януари 2016, но поне определенията на съда събудиха плаха надежда у мен. Напразно, уви! В РП-Плевен упорито мълчат и прикриват престъплението срещу поземлената ми собственост ми в Плевенско, от която получавах хубава рента и живеех спокойно близо 20 години до фаталната 2013.

-


НАКРАТКО. Моля за проверка защо в РП-Плевен, вместо да повдигнат обвинение поне срещу едно лице, прикриват престъпленията на няколко длъжностни лица на отговорни позиции: кметът на с. Гороцвет, Разградско, н-к зем. служба Д.Митрополия и нотариус Иванов №007-Плевен. 

-


С УВАЖЕНИЕ И НАДЕЖДА,

Йорданка Дикова Найденова от гр. Варна, 84 г. пострадала от имотна измама по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен
ЕГН 3301064135
Образование: педагогическо, бивша учителка с 37 г. стаж
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72 (телефоните са на дъщеря ми)
Блог за имотната измама със земите ми (води го дъщеря ми): http://softisbg.com/dannies_blog/ 
Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес  ynaydenova@softisbg.com

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1044

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.