03.04.2017 До РП-Плевен - напомнящо писмо

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов (условно казано с него, защото вече не знам откъде ще получа отговор, ако изобщо, дали от стреснатия тъпльо Луканов или от друг среснат тъпльо).

Subject: по пр. 3624/13 РП-Плевен - напомнящо писмо
Date: Mon, 3 Apr 2017 20:08:59 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, priemna@justice.government.bgТова не е нова жалба, а напомняне за неполучен отговор.

Моля отговорът на това писмо, изпратено на 06.10.2016 от майка ми Йорданка Найденова, покойница от 15.03.2017, да бъде изпратен на мен. У-нието за наследници Ви е изпратено на 21.03.2017. Моля обърнете внимание, че с това писмо майка ми уведомява тогавашния набл. прокурор за престъпление от о.х.  Ако нещо не е ясно, моля не се колебайте да се свържете с мен на ел. ми адрес rennie@softisbg.com
Ренета Стоянова, дъщеря на пострадалата по ДП 2924/13 вр. пр. 3624/13 по описа на РП-Плевен

Subject: благодаря на пр. Кичева от РП-Плевен - пр. 3624/23
Date: Thu, 6 Oct 2016 13:12:15 +0300
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>
To: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, priemna@justice.government.bg


ДО: Почитаемата пр. Кичева, набл. пр. по ДП  №2924/2013 вр. пр.№3624/2013 по описа на РП-Плевен,
КОПИЕ ДО: Горестоящи прокуратури и МП - за сведение

Уважаеми служители от РП Плевен,

Приложено, изпращам линк към подписано от мен писмо в pdf до почитаемата пр. Цонка Кичева по пр. 3624/2013 г.,
с което й благодаря за изпратените копия от документи и я уведомявам, че подписът ми върху пълномощното
от архива на кметството е фалшифициран, а в регистъра на кметството не е отразена заверката на
съдържанието на пълномощното. Към писмото има 4 приложения.

Моля, кликнете на линка да се отвори, разпечатайте писмото и приложенията и ги предайте на
почитаемата пр. Кичева.

ЛИНК: http://softisbg.com/dannies_blog/jd_najdenova_pismo_do_conka_kicheva_06102016.pdf

Ако не се отваря, моля копирайте линка и го пуснете в търсачката на интернет.
 Благодаря предварително.
    С уважение и поздрави от есенното море,
    Йорданка Найденова, 83-год., пострадала по ДП №2924/2013 вр. пр. №3624/2013 по описа на РП-Плевен
        гр. Варна
        тел. 0888 6090 72  

---
PS, Ренета Стоянова: за Ваше удобство, заповядайте целия текст на писмото:

ДО: ПОЧИТАЕМАТА Г-ЖА ЦОНКА КИЧЕВА, мл. прокурор в РП гр. Плевен, набл.прокурор по ДП 2924/13. пр. 3624/13

КОПИЕ ДО: Горестоящи прокуратури и МП (за сведение и предприемане на мерки)

ОТ: Йорданка Найденова, 83 г. от гр. Варна, пострадала по ДП 2924/13 на РП-Плевен

гр. Варна

06.10.2016 г.

ПОЧИТАЕМА Г-ЖО КИЧЕВА,

Отн. Изпратените копия от документи

Много благодаря за изпратените копия от документи - пълномощното от архива на кметство Гороцвет и двете страници от регистъра за вписване на нотариалните удостоверявания в кметството.

С настоящето Ви уведомявам, че подписът ми върху изпратеното пълномощно е фалшифициран, а в регистъра на кметството не е отразена заверката на съдържанието на пълномощното. Вписани са, както следва: №2 - пълномощно на мое име, №3 - декларация, №4 - декларация и №5 - декларация.

По фалшифицирането на подписа ми. Когато се подписвам, почитаема госпожо Прокурор, аз винаги започвам с "Й" (първата буква от името ми Йорданка), а фалшификатът започва направо с фамилията ми. След "Й"-то аз винаги изписвам четливо "Найд" (от фамилията ми Найденова), а на фалшификата е изписано само "На" и някаква разтеглена нечетлива буква - "и" или "м", не става ясно. Това не е моят подпис - категорично. Не е необходимо човек да е графолог, за да забележи фрапиращата разлика между истинския ми подпис и тази неумела имитация. Изпращам Ви за сравнение копие от пълномощното, съхранявано в архива на г-н нотариус Иванов 007, с положения в дома ми в гр. Варна мой подпис - истински. Прилагам и копието от архива на кметството - да Ви е подръка за сравнение. Сравнение може да се извърши и по снетите образци от подписа ми, с които разполагате - права и седнала.

Моля обърнете внимание на следовател Ценко Колев, ако вече не сте го направили, че в хода на продължаващото четвърта година разследване по моя случай на имотна измама, все още липсва компетентно произнасяне по истинността на подписа ми върху пълномощното от архива на кметството. Има само описание на две експертизи в постановлението от 30.10.2014 на стр. 6-8, но в тях липсва заключение по истинността на подписите ми в графа "Упълномощител". Прилагам извлечение от постановлението.

Ако е налично компетентно произнасяне по истинността на подписа ми върху пълномощното от архива на кметството, моля да ми бъде изпратено заверено копие от него. Важно е за гражданското дело.

По вписванията в регистъра на кметството. Макар че предоставеното копие е с лошо качество, върху него достатъчно ясно се вижда, че в регистъра за нотариални удостоверявания в Гороцвет не е отразена заверката на съдържанието на пълномощното - нито с пореден на подписа номер, нито с непореден, нито с фамозния 2-А. За номер 2-А е установено, че е изписан в текста върху самото пълномощно от ръката на Велик Дунчев, който се познава с кмета (експертиза и показания). Има и становище на г-н нотариус Иванов 007, че кметът е правно неграмотен и е сбъркал - този номер е трябвало да бъде №3, пореден на заверката на подписа, която е №2. Обаче в регистъра на Гороцвет под №3 е заверена декларация. Няма никакъв № 2-А. Не става ясно откъде Велик Дунчев е взел този номер. Най-вероятно го е съчинил.

Не става ясно и откъде Велик Дунчев е взел номера на акта, съхраняван в том I, удостоверен в пълномощното като "том I, акт № 2". За да бъде номерирано пълномощното от 12.02.2013 г. като акт №2, в том I би трябвало да се съхранява екземпляр от друго пълномощно със заверено съдържание, вписано в регистъра преди моето. Действително, в регистъра на кметството е вписана заверка на пълномощно №1 от 18.01.2013 на името на Любена Петрова Петрова - първата заверка за 2013 г., обаче липсва вписване не само на заверка на съдържание, но и на декларации към него. Очевидно, пълномощно №1 от 18.01.2013 не е било за явяване пред нотариус с цел прехвърляне на имот. Следователно, в том I не се съхранява екземпляр от него. Най-вероятно Дунчев е съчинил и номера на акта в том I.

Освен това Дунчев е сбъркал номера на ЕГН-то ми - цифрата на месеца не е 07, а 01. Родена съм на 06.01.1933 г.

Моля обърнете внимание на следовател Ценко Колев, ако вече не сте го направили, че в хода на продължаващото четвърта година разследване по моя случай на имотна измама, все още липсва компетентно произнасяне по достоверността на номерацията на заверката на съдържанието на пълномощното, описана в пълномощното като "рег. № 2-А, том I, акт №2".

Ако е налично компетентно произнасяне по достоверноста на номерацията на заверката на съдържанието на пълномощното, моля да ми бъде изпратено заверено копие от него. Също е важно за гражданското дело.

-

 

Допълнителен въпрос във връзка с разследването по пълномощното:

Каква е доказателствената стойност на декларацията от кмета, заверена от нотариус в Разград на 24.04.2013 и приложена към нотариалното дело от 18.03.2013 г. на нотариус Иванов 007 (приложена и към настоящето писмо)?

-

Благодаря предварително.

С дълбоко почитание,

Йорданка Найденова: [подпис]

-

06.10.2016

гр. Варна

 

-

ПРИЛОЖЕНИЯ 4 бр. съгласно текста

1. Пълномощното от архива на кметството с фалшифицирания ми подпис

2. Пълномощното от архива на нотариус Иванов с истинския ми подпис: лице, гръб

3. Извлечение от постановление с описание на комплексни експертизи

4. Декларация от кмета, заверена от нотариус в Разград на 24.04.2013 г.: лице, гръб


 

---------------------------------

 Допълнителни материали в помощ на разследването:

Вж отблизо измисления номер на заверката на съдържанието на пълномощното, който не съществува в т. нар. регистър на кметството: рег. № 2-А, том I, акт 2!

-

Пълномощното от архива на кметство Гороцвет с фалшифицирания подпис на майка ми 


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1116

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.