29.05.2017 До Омбудсмана - за липса на отговор от ВСС на писмо от 13.02.2017

Начало на блога

Това писмо е част от Кореспонденция с Омбудсмана

-

Име: Ренета
Презиме: Тодорова
Фамилия: Стоянова
ЕГН: **********
Пощенски_код: 9010
Адрес: ул. "Георги Бакалов" 17 вх. 7 ет. 1 ап. 80
Населено_място: Варна
Телефон: 0888609072
Email: rennie@softisbg.com
Институция: ВСС/Инспекторат на ВСС
Описание: На 13.02.2017 майка ми изпрати сигнал до ВСС/ИВСС с копие до Представителството на ЕК в София за прикриване на престъпление в РП-Плевен. Обратна разписка се получи само от Представителството на ЕК (приложен сигнал до ВСС/ИВСС от 13.02.2017 и получена обратна разписка само от Представителството). На 21.03.2017 напомних за сигнала от 13.02.2017. И този път обратна разписка се получи само от Представителството (приложено напомняне до ВСС/ИВСС от 21.03.2017 и получена обратна разписка отново само от Представителството). На 21.04.2017 отново напомних за сигнала от 13.02.2017. Този път се получи обратна разписка и от ВСС (приложено второ напомняне до ВСС/ИВСС от 21.04.2017 и получена обратна разписка от ВСС). Но отговор няма.
Искане: Моля за съдействие да получа отговор от ВСС/ИВСС на сигнала от 13.02.2017.
Предходни_разглеждания: Не.
Допълнителни_документи: Писмо до ВСС от 13.02.2017 (сигнал за прикриване на престъпление в РП-Плевен) Напомняне за писмото от 13.02.2017 -21.03.2017 Второ напомняне за писмото от 13.02.2017 - 21.04.2017
-

Начало на блога

Това писмо е част от Кореспонденция с Омбудсмана

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1225

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.