05.05.2017 До пр. Луканов от РП-Плевен - искане да бъда призована за снемане на пълни показания

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

Subject: искане по ДП 2924/13 РП-Плевен
Date: Fri, 5 May 2017 13:19:56 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp pl <rp@pl.prb.bg>, OP Pleven <op@pl.prb.bg>ДО: Пр. Луканов, набл. прокурор по ДП №2924/13, пр. №3624/13

Копие: Админ. р-л на ОП-Плевен

Уважаеми г-н Луканов,

Скоро ще стане месец, откакто е възобновено спряното ДП, а още не съм призована нито за конституиране като пострадала, нито за снемане на показания от мен, нито за приемане с протокол на документните доказателства, с които разполагам.

Изразявам пред Вас готовността си да окажа пълно съдействие на разследването.

Искане: Незабавно да бъда призована за снемане на пълни показания и предоставяне на всички документни доказателства, с които разполагам, както и за посочване на всички други данни и обстоятелства, които са ми известни към настоящия момент и които не са ми били известни към датата на първия ми и единствен разпит, проведен на 17.01.2014 г.

 
С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********
дъщеря на покойната пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес  rennie@softisbg.com


За улеснение на работата Ви по разследването на нашия случай (документна имотна измама), изпращам кратките и ясни указания на д-р Раймундов, бивш прокурор от ВКП, експерт по разследване на имотни измами, дадени в книгата му "Документни имотни измами", 2013 г., стр. 220-221:

Процесуални въпроси на имотната измама

§ 28. Специфични особености при разследването...

Д-р Петър Раймундов, "Документни имотни измами", 2013, стр. 220-221

"Препоръчително е незабавно след образуването на досъдебно производство, но не по-късно от три дни, по преценка на прокурора, той или разследващият орган да проведат подробен разпит на лицето, подало сигнала. Това е необходимо за получаването на повече информация по случая, която пък е важна за ориентиране на насоката и интензитета на разследването. Ако лицето, подало сигнала, се окаже пострадал от престъплението, той се поканва да даде копие от всички документи, с които разполага, със значение за случая, както и да посочи всички други данни и обстоятелства, които са му известни по същия случай.

Едновременно с това, органите на досъдебното производство са длъжни да разяснят всички права на пострадалия и да му предоставят необходимите правни и други средства, както и обективна възможност за упражняването им. По-специално, пострадалият следва да бъде информиран, че по случая е образувано досъдебно производство и че на основание чл. 73, ал. 1 НПК, той може да предяви граждански иск в наказателното производство за причинените му вреди от престъплението, а така също и на основание чл. 73, ал. 2 НПК, може да поиска обезпечаване по реда на ГПК, предявяването на бъдещ иск, който следва да бъде вписан, за да се преустанови по-нататъшното верижно прехвърляне на имота, предмет на измамата.

Втората група неотложни действия по разследването са: разпити на нотариуса и събирането като доказателства на представените от него документи. Тези действия следва да се извършат от наблюдаващия прокурор или под непосредственото му ръководство. Ако това се налага, следва да се отиде в кантората, където е изповядана сделката. Органите на досъдебното производство са длъжни да поискат писмено или устно копие от всички документи, които се съдържат в нотариалното дело. Нотариусът може да бъде разпитан като свидетел в кантората му или в кабинета на прокурора. Разпитът се протоколира дословно. Поставят се конкретни въпроси: как нотариусът се е уверил в самоличността на страните и в принадлежността на правото на собственост. По-специално нотариусът следва да бъде попитан, дали е използвал базата данни на МВР, относно документите за самоличност, единния национален регистър на пълномощните и данните относно гражданското състояние на лицата в териториалните поделения на МРРБ. При установяване правото на собственост и неговата принадлежност, какви документи са използвани и по-конкретно, дали е правена справка за автентичност и вписване на тези документи.

Представените и приети писмени документи се описват подробно по техните индивидуализиращи белези и данни.

VI. Планиране на разследването

Събраните доказателства чрез разпита на пострадалия и нотариуса, както и от представените и приети писмени документи са добра база за определяне обстоятелствата, предмет на доказване, както и степента на тяхната установеност.

За да се канализира правилно процесът на доказването, е необходимо следното:

° да се определи характерът на прехвърлителната сделка - (продажба, дарение, завещание и др.);

° да се определи какъв е порокът на сделката и в какво се изразява: липса на представителна власт, липса на правото на собственост, липса на качеството на наследник, заветник и др.;

° да се определи видът на инкриминирания документ: пълномощно, завещание, лична карта, нотариален акт, удостоверение за наследници и др.;

° да се определи формата на престъпно въздействие, в резултат на което се е стигнало до създаването или ползването на инкриминиран документ - неистински, преправен или с невярно съдържание.

След индивидуализация и конкретизация на посочените по-горе обстоятелства трябва да се установи лицето, чиито права са били предмет на посегателство, както и лицето, което има интерес от това."

-

--------------------------------------------------

Обратна разписка

Subject: Прочетени: искане по ДП 2924/13 РП-Плевен
Date: Fri, 5 May 2017 13:44:44 +0300
From: RP Pleven <rp@pl.prb.bg>
To: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>


Това е разписка за писмото, което изпратихте до
"rp pl" <rp@pl.prb.bg>; "OP Pleven" <op@pl.prb.bg> в 5.5.2017 г. 13:19 ч.

Тази разписка потвърждава, че съобщението е било показано на компютъра на получателя в 5.5.2017 г. 13:44 ч.

 Final-Recipient: rfc822;rennie@softisbg.com
Original-Message-ID: <c0e45f09-11bf-ce46-b37d-985e059c5752@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

 

 

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1177

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.