05.09.2017 От Омбудсмана

Начало на блога

Това писмо е част от Кореспонденция с Омбудсмана

-

Получено на 12.09.2017

Сканиран оригинал

-

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИЗХ. № 5841/5.09.17 г.
                            ДО
                            Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА
                            ул."Георги Бакалов" № 17
                            вх. 7, ет. 1, ап. 8О
                            гр. Варна 9010

    Относно: Жалба № 5841/2017 г. до омбудсмана на Република България

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

    Благодаря Ви за изразеното доверие към мен и към институцията, която представлявам.
    Бих желала да Ви информирам, че предвид изложеното в жалбата Ви и с оглед недопускане нарушаване на правата на гражданите, се обърнах към г-жа Теодора Точкова - главен инспектор в Инспекторат на Висшия съдебен съвет (ИВСС) с препоръка за проверка и в случай на установяване на нарушение - за предприемане на своевременни действия за неговото отстраняване.
    С писмо с изх. № Ж-17-91/21.08.2017 г, от ИВСС ме уведомиха, че при извършена справка е деловодната система на ИВСС е установено, че г-жа Йорданка Найденова не е подавала сигнали и жалби до Инспектората.
    На 08.02.2017 г в ИВСС е постъпило електронно писмо до Районна прокуратура - Плевен, до други институции и до ВСС, заведено с вх. № 704/08.02.2017 г. (вх. Гн Ж-17-91/08.02.2017 г.) по описа на ИВСС. По повод писмото е изготвено становище с изх. № Ж-17-91/23.02.2017 г. на инспектор г-жа Любка Кабзималска.
    На 05.04.2017 г. в ИВСС под вх. № 2200/05.04.2017 г. (вх. № Ж-17-91/05.04.2017 г.) са постъпили „забележки" от г-жа Ренета Тодорова Стоянова от гр. Варна, представляващи по същността си възражение против посоченото становище на инспектор г-жа Любка Кабзималска. На 13.04.2017 г. на електронната поща на ИВСС е постъпила жалба от г-жа Ренета Стоянова за възобновяване на досъдебното производство по пр. пр. № З624/2013 г. по описа на Районна прокуратура - Плевен.
    В становище с изх. № Ж-17-91/02.Об.2017 г., изготвено по повод възражението, главният инспектор на ИВСС е приел, че по досъдебното производство, по което пострадал е г-жа Йорданка Найденова - Ваша майка, са налице действия и бездействия, водещи до забава на производството от страна на прокуратурата и е сигнализирал административния ѝ ръководител за предприемане на съответни мерки съобразно правомощията му.
    С писмо с изх. № 4-46/17 от 25.07.2017 г. г-н Владимир Николов - административен ръководител - районен прокурор при Районна прокуратура - Плевен е уведомил главния инспектор на ИВСС за предприетите мерки за своевременно приключване на разследването.

    С уважение                    МАЯ МАНОЛОВА (Подпис, не се чете)
                                ОМБУДСМАН НА
                                РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                (Печат: Омбудсман, Република България, Администрация)


                        страница 1 от 1
уп „Джордж Вашингтон" № 22, София 1202, тел.: 02/980 95 10, 02/810 69 55; e-mail: priemna@ombudsman.bg

 

 

 

 

Начало на блога

Това писмо е част от Кореспонденция с Омбудсмана

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1329

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.