19.05.2017 До РП-Плевен, пр. 3624/13, с копие до горестоящи

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

-

Subject:     информация ход, срок? искания?
Date:     Fri, 19 May 2017 16:49:14 +0300
From:     Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
To:     rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg


До: пр. 3624/13 на РП-Плевен
Копия до: пр. 6962/16 на РП-Плевен, пр. 42/15 на ОП-Плевен, пр. 1755/14
на ВТАП, пр. 179/15 на ВКП и пр. 597/17 на ВКП, Гл.прокурор

Уважаеми дами и господа прокурори,

Все още нямам никаква информация за хода на ДП 2924/13 вр. пр. 3624/13
на РП-Плевен, нито дори за срока му. Не съм получила отговор на нито
едно искане, нямам отговор дори на искането за експертиза на подписа на
майка ми върху двата броя пълномощни. Не съм получила нито едно копие от изисканите още преди няколко месеца документи, нито дори  копие от
експертизата на подписа на майка ми върху двата броя пълномощни (ако
съществува такава). Не съм призована за конституиране като пострадала по наследства на покойната ми майка - пострадалата по ДП 2924/13 на
РП-Плевен, починала ми през март т.г. Не ми е дадена възможност да дам
пълни показания и да предоставя копия от всички документи по имотната
измама, с които разполагам сега и с които не съм разполагала по време на
първия ми и единствен разпит на 17.01.2014 г.  - преди повече от три години.

В пълно неведение съм. Станаха вече близо две години без нито едно ПСД, считано от датата на второто прекратяване, края на юли 2015 и близо 15-16 месеца неизпълнение указанията на съда при съдебния контрол февр.-март 2016.

Напомням констатациите и указанията на Съда от 01.02.2016 и 01.03.2016 (преди 15-16 месеца) - че прокурорът пренебрегва събраните
доказателства, които според съда са достатъчни за повдигане на обвинение срещу повече от едно лице, както и че не е необходимо събиране на още, а преценка на вече събраните в многотомното дело.

Надявам се, че срокът на възобновеното по чл. 245, ал. 2 от НПК ДП
2924/13 на РП-Плевен не е удължен по чл. 244, ал 7 НПК, което би било
незаконосъобразно.

С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********
дъщеря на починалата на 15.03.2017г. пострадала по ДП 2924/13, пр.
3624/13 на РП-Плевен
Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72
Блог за имотната измама със земите на майка ми:
http://softisbg.com/dannies_blog/
Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1200

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.