26.04.2017 Препращам на пр. Луканов писмо от ОП-Плевен с указания за него

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

-

Subject: Fwd: Emailing: 42 2015.pdf
Date: Wed, 26 Apr 2017 01:00:18 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp pl <rp@pl.prb.bg>
До: пр. Луканов, РП-Плевен, пр. №3624/2013, ДП №2924/13

Уважаеми г-н Луканов,

Прикачено, препращам писмо от ОП-Плевен, изпратено на 24.04.2017 до РП-Плевен. То е за Вас. Съдържа указания за изпълнение в 7-дневен срок.  Надявам се, че ще бъдат изпълнени. Става дума за искани заверени копия от документи и напомняне за очаквани отговори на три писма до РП-Плевен по пр. 3624/13: две от покойната ми майка - от дати 06.10.2016 и 27.11.2016 (за второто също имаше указания от ОП-Плевен, изпратени до РП-Плевен още на 19.12.2016), и едно от мен - от дата 13.04.2017 (вж приложеното тук по-долу мое писмо до Вас от 20.04.2017). Ако е необходимо да заплатя за заверените копия, моля посочете сума и банкова сметка.

С уважение,
Р. Стоянова, Варна
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ към горното

20.04.2017 - От Р. Стоянова до пр. Луканов

Отн. Искане за заверени копия от оригинални документи по сделките от 14 и 18 март 2013 и напомняне за липса на отговори

Уважаеми г-н Луканов,

Моля да ми бъде изпратено заверено копие от цялата документация, налична в двете нотариални дела на Нотариус Иван Асенов ИВАНОВ с район на действие района на РС Плевен и рег.№007 в регистъра на НК, а именно:

 1. Нотар. дело № 58, акт № 66, том I, рег. № 718 / 14.03.2013 със страни Йорданка Дикова Найденова и Васко Николаев Данаилов

 2. Нотар. дело № 61, акт № 69, том I, рег. № 741 / 18.03.2013 със страни Йорданка Дикова Найденова и Райна Илиева Толева.

Ако РП-Плевен не разполага с оригиналите на документацията от горепосочените нотариални дела, моля същите да бъдат изискани (иззети) от кантората на нотариус Иванов №007 и надлежно съхранени в РП-Плевен или друга прокуратура, тъй като наближава изтичането на 5-годишния срок, след което Нотариусът унищожава делото съгл. Наредба № 32 за архивите на нотариусите и по този начин Прокурорът безвъзвратно се лишава от важни веществени доказателства за извършени документни престъпления. 

Моля също така, по същите причини - наближаващ срок за унищожение - да бъдат изискани (иззети) от Службата по вписванията - Плевен и надлежно съхранени в РП-Плевен или друга прокуратура оригиналите на декларациите до ДОПК, които нотариус Иванов №007 би следвало да е приложил към двата нотариални акта от 14 и 18 март 2013 при внасянето им за вписване. Съществуват основателни предположения, че в СВ-Плевен не са налични две декларации, а само една и че върху нея подписът на майка ми също е фалшифициран. Моля също така да ми бъдат изпратени заверени копия от тях или от нея (ако е само една).

Използвам случая отново да напомня, че все още не съм получила отговор на писмо, изпратено от покойната ми майка на 06.10.2016 до предишния набл. прокурор - за фалшифицирания й подпис върху пълномощното и за липсата на отбелязване в регистъра на кметството, забелязани от нас в изпратените ни от предишния набл. прокурор заверени копия от пълномощното, уж иззето от кметството и от двете страници на регистъра, иззет от кметството на 12.09.2013 (тук не е приложено, бел. моя, Р.С., 26.04.2017).

Отново напомням, че все още не съм получила отговор на писмо, изпратено от покойната ми майка на 27.11.2016 до предишния набл. прокурор - то представлява искане на заверено копие от протокола, с който от архива на кметство Гороцвет е иззето оригиналното пълномощно, копие от което пр. Кичева беше така мила да ни изпрати (тук не е приложено, бел. моя, Р.С., 26.04.2017) и за което искане ОП-Плевен указа с писмо от 19.12.2016 (тук не е приложено, бел. моя, Р.С., 26.04.2017) да бъде удовлетворено.

Надявам се също така в рамките на близките няколко дни да получа Вашия компетентен отговор на писмото, което Ви изпратих на 13.04.2017 - то беше молба за преценка само на три от многото факти и обстоятелства, за пренебрегването на които съдът се произнесе още повече от година така: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице" (Определение от 01.02.2016 на РС-Плевен, тук не е приложено, бел. моя,Р.С., 26.04.2017)   

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********
дъщеря на покойната пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен
Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72
Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/
Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес  rennie@softisbg.com


ПРИЛОЖЕНИЯ 4 бр. съгл. текста (тук не са приложени, бел. моя, Р.С., 26.04.2017)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1164

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.