22.01.2018 До предс. на РС-Добрич - напомняне

Начало на блога
 

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Subject: очаквам Вашия отговор
Date: Mon, 22 Jan 2018 20:10:44 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: Raionen syd - Dobrich <rs_dobrich@abv.bg>, rp@vn.prb.bg, sgp@prb.bg, Висш съдебен съвет <vss@vss.justice.bg>, ivss@inspectoratvss.bg, delovodstvo@ombudsman.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, sofia_desk@bitelevision.com


-

ТОВА НЕ Е НОВО ПИСМО, а напомняне, че очаквам отговор. Моля, не мълчете!
 
17.01.2018
ДО: Г-жа Анна Великова, предс. на РС-Добрич

КОПИЕ ДО: Други компетентни институции и телевизия BiT

Уважаема г-жо Великова,

В продължение на кореспонденцията ни Ви изпращам официален отговор от кмета на с. Росеново, Добричко, че улиците в селото са по номера и не съществува улица "Суха река".

Моля, уведомете съдия Дженкова за този отговор и я помолете да върне ИМ на ищеца като нередовна - чл. 127, ал. 1.т. 2 ГПК: Съдържание на исковата молба Чл. 127. (1) Исковата молба трябва да бъде написана на български език и да съдържа: 2. името и адреса на ищеца и ответника. Името на ответницата Рената Тодорова Стоянова също не съществува.  И пълномощното на адв. Горанов е нередовно (приложено - тук, в блога, не е приложено, т.к. съдържа лични данни, бел. блогър) тъй като е без дата, т.е. не може да служи като доказателство, че към датата на внасяне на ИМ е имал представителна власт.

Очаквам компетентния Ви отговор.

 С уважение,

Ренета Стоянова, Варна, ул. Г. Бакалов 17-7-80, моб. тел. 0888б 60 90 72

 Пояснение. Исковата молба е срещу страшен застрахователен измамник с посочени данни в застрах. полица, приложена към ИМ - Рената Тодорова Стоянова с моето ЕГН и пост. адрес с. Росеново, общ. Добрич-селска, ул. "Суха река" 5.  С уточняваща молба от 29.11.2017 (приложена), ищецът е обяснил, че името на ответницата било грешка и следвало да се чете така, както Съдът го е е посочил след справка в НБД "Население". В молбата си от 29.11.2017  ищецът е уточнил само "грешката" в името. За адреса не е уточнявал да е била допусната грешка, т.е според ищеца адресът си остава същият - с. Росеново, ул. "Суха река" 5. Съдът е следвало да изпрати призовката до Ренета на адреса в с. Росеново или да поиска от ищеца да уточни адреса, но не го е направил. Вместо това, направо е изпратил призовката до Варна на моя постоянен адрес. Следователно съдът е посочил адреса ми в гр. Варна вместо ищеца и по този начин ме е набедил за ответник.

Тук не става дума за ГПК Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) "Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес"

Нито за "ответникът не живее на адреса" - същия член 47 ГПК.

Нито за "Когато ответникът не се яви да получи книжата, съдът служебно проверява неговата адресна регистрация" - пак там.

Нито за "Ако посоченият адрес не съвпада с постоянния и настоящия адрес на страната, съдът разпорежда връчване по настоящия или постоянния адрес по реда на ал. 1 и 2." - пак там.
Става дума за несъществуващ адрес. Такава хипотеза в ГПК няма, затова исковата молба следва да се върне. По принцип тази ИМ, писана "под индиго", е била за връщане още при внасянето ѝ - вж списъка на около 150 дела на ДаллБогг от този тип: http://softisbg.com/dannies_blog/post-133.html.


ПРИЛОЖЕНИЕ - писмо до Вас от 31.12.2017, на което не сте отговорили.

-------- Forwarded Message --------

Subject: Re: На Ваш 8762/20.12.2017
Date: Sun, 31 Dec 2017 07:49:06 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: Raionen syd - Dobrich <rs_dobrich@abv.bg>, rp@vn.prb.bg, sgp@prb.bg, so-sgp@sgp.prb.bg, Висш съдебен съвет <vss@vss.justice.bg>, ivss@inspectoratvss.bg, delovodstvo@ombudsman.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, sofia_desk@bitelevision.com

ДО: Г-жа Анна Великова, предс. на РС-Добрич

КОПИЕ ДО: Други други компетентни институции и телевизия BiT

Уважаема г-жо Великова,

Благодаря за отговора (приложен), в който твърдите, че всичко е окей от страна на съда. Няма да споря с Вас, само ще Ви кажа, че сте пропуснали да отбележите, че ищецът е посочил несъществуващ адрес на ответника. Защо криете, че посоченият от "ДаллБогг" адрес на ответник не съществува? Вместо да върнете ИМ поради несъществуващ адрес, като евентуално обясните на ищеца, че  в ГПК няма хипотеза "несъществуващ адрес на ответника" и затова следва да се обърне към прокуратурата, Вие услужливо му намирате "ответник" с реален адрес (аз!; но аз не съм ответник!). Несъществуващият адрес на ответника е вписан в документ (застрах. полица) - документно престъпление, Защо се държите като пръв приятел на ищеца, загрижен да му намери ответник? Знаете ли защо на "ДаллБогг" му трябва ответник? За да му стовари плащането на щетите по настъпилото застрахователно събитие, за което не Ви е представил никакви доказателства и Вие не сте се сетили да му ги изискате! В същия документ (застрахователната полица) е вписано, че ответникът е собственик на кола с посочен номер на рама и с 35 г. стаж като шофьор. Намереният от Вас "ответник" (аз) няма кола, няма книжка и няма нито ден шофьорски стаж. Много сте "услужливи", няма що! Моля Ви, престанете да издевателствата над мен, невинния възрастен гражданин!!! Да ме убиете ли искате? Казах Ви, че не издържам, ще получа инфаркт от набеждаването ми в застрах. измами с коли!

Пояснение. Разговаряла съм с кметство Росеново. Казаха ми, че в селото не съществува адрес ул. „Суха река" 5. Улиците са обозначени с номера, а не с имена. В Добрич имало ул. „Суха река". Вие представяте случая като обикновена невъзможност лицето да бъде намерено на посочения адрес, понеже вече не живее там, затова по искане на ищеца сте издирили служебно настоящия адрес на ответника и така сте стигнали до мен. Случаят е съвсем друг. Несъществуващият адрес на ответника е посочен в застрах. полица, приложена към ИМ. Разговаряла съм и с брокерите. Много са притеснени. Обясниха ми, че при застраховане по „ГО"  адресът се взема от талон на колата или от договор за покупко-продажба. Значи и в други документи фигурира несъществуващият адрес и фалшиви данни, че Рената от Росеново има кола и 35 г. стаж като шофьор (аз съм Ренета от Варна, нямам кола, нямам книжка, нямам нито ден стаж като шофьор). Някой е представил фалшив талон или фалшив договор за покупко-продажба, платил е премията и „ме" е застраховал със сбъркано име на несъществуващ адрес. Какъв ответник съм аз тогава? Ответник евентуално може да бъде този, който „ме" е е застраховал. Самият ищец, "Даллбогг",  признава, че съм пострадала от измама с личните ми данни - два пъти, в две писма. Съответно изпратих на съдията по делото и двете писма от ищеца до мен, като ѝ обясних, че нямам спор с „ДаллБогг", те самите го признават (приложено). А съдия Дженкова ми отговори (приложено), че ще кредитира „становището" ми при разглеждане на спора ми с „ДаллБогг". Спор ли? Какъв спор?
    Моля помолете колегата си съдия Дженкова да не ме вкарва насила в някакъв несъществуващ спор между мен и „ДаллБогг". 

    Моля Ви също така да поговорите с колегите си - всички колеги, не само със съдия Дженковаю - на тема "застрахователен договор Гражданска отговорност", като им обясните, че всеки застрах. договор „ГО" се състои от цял комплект документи - 2 екземпляра на полицата (по един за застрахователя и застрахования), Зелена карта, Контролен талон на Гаранционния фонд с холограмен знак, на който пише, че е неразделна част от застрах. договор, квитанция за платена премия и стикер от три части - едният се залепва на предното стъкло на колата, другият - върху екземпляра на полицата, който се съхранява при застрахователя, а третият - върху Контролния талон на обозначеното за това място - чл. 345, ал. 1 и чл. 487, ал. 1 от Кодекса за астраховането (нов, в сила от 01.01.2016), и чл. 10 и чл. 11 от Наредба № 49/16.10.2014 на КФН (посл. изм. и доп. ДВ. бр.33 от 25 Април 2017г.)
Аз поисках от „ДаллБогг" заверени копия от документите по застрах. договор, който оспорват, но те мълчат и не отговарят.
   Целта на такъв разговор е всички Ваши колеги в съда да научат, че ако им се падне да решават дело с иск за нищожност на застрах. договор „ГО" , следва да изискат целия комплект документи по оспорвания от ищеца договор, а не да се задоволяват само с едно съмнително незаверено копие от застрах. полица, която дори в оригинал няма никаква доказателствена стойност, както е направила съдия Дженкова по дело 3307/17.   


С уважение,

Ренета Стоянова, Варна, набедена за ответник по дело 3307/17 на РС-Добрич

Още информация за набеждаването ми е налична на адрес: http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html

 

-

Начало на блога
 

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1499

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.