05.05.2017 От Спец. прокуратура


Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията със Спец. прокуратура

-

Резюме. Постановление за отказ от образуване на ДП срещу ОПГ по чл. 321 НК  (ОПГ - организирана престъпна група), писано като за отбиване на номер, вероятно заради жалбата до омбудсмана от 10.04.2017.

-

Постановлението в pdf

 

-

 

 

    СПЕЦИАЛИ3ИРАНА ПРОКУРАТУРА
        гр. София ул. „Черковна" № 90 тел. 02 /9488197, e-mail: sp@prb.bg

Вх.№ 148/2017 г.
гр. София, 05.05.2017 г.

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        гр. София, 05.05.2017 г.

        От Милко Първанов - прокурор в Специализирана прокуратура, като взех предвид материалите по пр.пр. № 148/2017 г. по описа на СП,

                                УСТАНОВИХ:

    Преписката в Специализираната прокуратура е образувана след депозирана жалба от Ренета Стоянова, наследница на пострадала по ДП №29248/013 г. по пр.пр. №3624/2013 г. по описа па РП - Плевен, в която настоява за проверка на разследването по образуваното там досъдебно производство по чл.212 от НК.
    Жалбоподателката излага, че случаят касае две изповядани пред нотариус с предмет на дейност РС - Плевен сделки, за които са използвани документи с невярно съдържание или неистински такива. Същата изразява недоволство от решенията на наблюдаващите делото прокурори. Твърди, че прокуратурата пренебрегва редица факти по документацията на делото и мълчи по повод подавани от същата молби и жалби във връзка с начина на водене на разследването. Смята, че доказателствата са достатъчни за дирене на наказателна отговорност на повече от едно лице, като визира нотариус, началник земеделска служба, кмет и т.н. Жалбоподателката моли за съдействие СП, изразяващо се в предприемане на действия по отстраняване на спънките, бавещи развитието на делото, с цел успешно повдигане на обвинение поне срещу едно лице.
    След обстойно запознаване с материалите по преписката, намирам, че не е налице основание за намеса на СП, както и че не са налице основания за образуване на ДП за престъпление по чл.321 от НК за лица участващи в ОПГ, създадена с цел извършване на престъпления, за които се предвижда наказание лишаване от свобода повече от 3 години.
    В подкрепа на горното, по преписката са налични материали, съдържащи данни, че в РП - Плевен е образувано досъдебно производство по което се води разследване за престъпление по чл.212 от НК и същото не е приключило с окончателен акт.
    Поради което, за същото деяние, идентично с това, за което се излагат факти и доказателства в настоящата молба, депозирана в СП, няма основания и не следва да се образува ДП
    В материалите по преписката няма данни и още по-малко достатъчно такива, от които да се направи извод, че у определени лица, които трябва да са най-малки три, е налична установена трайност на структурни връзки и взаимоотношения помежду им във връзка с извършване на престъпления от общ характер. Няма данни за съгласуване на волите между сочените в преписката нотариус, зам. началник на земеделска служба и кмет за вършене на престъпления за обективно уговорени помежду им, какъвто е и смисъла на чл. 93, т. 20 от НК, за да е налице осъществен състав на чл. 321 от НК.
    По отношение на изразеното недоволство от страна на жалбоподателката по отношение работата на наблюдаващите делото прокурори и разследващи, е налице процесуална възможност, предвидена в НПК за подаване на частна жалба пред съответния съд по реда на чл.243, ал.3 или в зависимост от издадения акт или пред съответната по-горестояща прокуратура
    Предвид което, отказвам намеса на СП и отказвам да образувам ДП.
    Предвид изложеното и на основание чл. 411е, вр. чл.24, ал.1. т.6, чл.199 и чл. 213, ал.1 от НПК,

                            ПОСТАНОВИХ:

    ОТКАЗВАМ ДА ОБРАЗУВАМ досъдебно производство по прокурорска преписка № 148/2017 г. по описа на Специализирана прокуратура за престъпление, което да е от функционалната компетентност на Специализираната прокуратура.
    Настоящото постановление може да бъде обжалвано по реда на чл.200-201 от НПК.
    Екземпляр от постановлението да се изпрати на Ренета Стоянова.

                                    ПРОКУРОР: (Подпис, не се чете)
                                            /М ПЪРВАНОВ/
                    (Печат:Специализирана прокуратура, Република България)


 

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията със Спец. прокуратура

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1240

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.