06.10.2017 До РП-Плевен - молба за писмено произнасяне по ДП 2924/13 пр. 3624/13 РП-Плевен

Начало на блога

Обратно към цялата кореспонденция с РП-Плевен

-

Това писмо представлява молба до набл. прокурор за писмено произнасяне. Изпратено е след поредното му упорито звънене на домашния ми телефон. Не съм му вдигала, защото работата му не е да си приказва с мен по телефона, а да се произнесе писмено. Почти цяла година вече мълчи.

-

Subject: моля за писмено произнасяне по ДП 2924/13 пр. 3624/13 РП-Плевен
Date: Fri, 6 Oct 2017 12:54:34 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp pl <rp@pl.prb.bg>, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, sp@prb.bg, vss@vss.justice.bg, ivss@inspectoratvss.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, priemna@parliament.bg, priemna@justice.government.bg, delovodstvo@ombudsman.bg
ДО: Пр. Луканов, наблюдаващ ДП 2924/2013, пр. 3624/2013 по описа на РП-Плевен
КОПИЕ ДО: Горестоящи прокуратури и други компетентни органи (за сведение и с молба за съдействие)

             Уважаеми прокурор Луканов,

             Моля Ви да не ми звъните по телефона, а да се произнесете писмено в качеството си на наблюдаващ прокурор. Обяснила съм Ви писмено какви пропуски и грешки са допуснати и продължават да се допускат в разследването по нашия случай, който наблюдавате от близо година. Очаквам писмен отговор на седемте въпроса от онзиденшното ми писмо до Вас с копие до горестоящи прокуратури и други компетентни органи:
1. Кога ще ни се изпрати граф. експертиза на подписа на пострадалата върху 2-та броя "оригинално" пълномощно (цяла година я чакаме)?
2. Кога ще ни се изпрати копие от протокола, с който от кметството е иззет т.нар. "оригинал" на пълномощното (близо година го чакаме)?
3. Защо се пренебрегват доказателства (констатация на Съда)?
4. Защо се тълкуват превратно (пак констатация на Съда)?
5. Защо още не е извършена преценка на събраните доказателства? Това е указание на Съда, а не мое искане. Според Съда, събраните доказателства са достатъчни за повдигане на обвинение срещу повече от едно лице. Констатациите и указанията на Съда са от началото на миналата година, а още не са взети предвид, още по-малко - изпълнени, 20-ти месец вече.
6. Защо се мълчи по резултатите от нашето собствено разследване? Пак ги изпращам като линк (ако линкът не се отваря, моля да ме уведомите)
7. Защо две години разследването не е мръднало - от второто прекратяване през юли 2015 досега? А преди това други две години се е движило в погрешна посока или общо 4 години и 4 месеца изгубено време досега, считано от датата на подаване на сигнала за имотна измама на 06.06.2013.

Много Ви моля, обърнете внимание на кратките цитати от доклада на председателя на Нот. камара, изнесен на френско-българския семинар в Париж 1-3.12.2016 на тема "Ролята на нотариуса в България за сигурността при закупуването на недвижим имот". И аз доскоро не знаех за този интересен доклад:

1. Българските нотариуси, както и френските, не могат да съставят нотариален акт, ако актът на праводателя не е вписан
        NB! В нашия случай Иванов 007 е съставил два нот. акта по невписани решения на ПК  - "преписът" от едното даже и неподписан! -  и категорично е заявил пред разследващите, че не е имало никакви пречки за изповядване на сделките - нещо, което изтъкна и пред Валя Ахчиева в предаването "Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама" (Открито, 21.07.2016). Вж също и Документите, с които е извършена имотната измама (няма нито един редовен):  http://softisbg.com/dannies_blog/dokumenti-ot-notarialnite-dela-007.html      


2. Българските нотариуси са издали стотици хиляди КНА въз основа на решения на ПК
       NB! Това кореспондира с написаното в статията ми "Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА?" (вярно е, но само за решенията, въз основа на които не е издаден КНА - вж. ЗСПЗЗ, Преходни и заключителни разпоредби, § 23) Много малко юристи знаят, че решенията, въз основа на които е издаден КНА, нямат силата на КНА, понеже не го пише в чл. 14 и 17 на ЗСПЗЗ, а чак накрая, в ПЗР. В нашия случай, например, и нотариусът, и първият набл. прокурор, и окръжният, и апелативният, и върховният повтарят, че решенията, придружени със скица, имат силата на КНА. Очевидно не са запознати с целия текст на тази  законова разпоредба, която продължава така "с изключение на тези, въз основа на които е издаден КНА". Логично!


3. Повечето решения на ПК нямат елементарни белези на акт за собственост
      NB! Това кореспондира с написаното в статията ми "Валиден документ за собственост ли е решението на поземлена комисия?" (не е, защото не е законосъобразен документ.) Много малко юристи знаят, какви са белезите на един акт за собственост (трите имена на собственика, ЕГН, местоживеене, подписи, печати на издателя, при прехвърляне на собствеността - да е последният документ за собственост на праводателя и - непременно да е вписан преди издаване на нот. акт за прехвърлянето) Ако собственикът е починал след издаване на акта, се прилага у-ние за наследници. А не както при повечето решения на ПК - при живи собственици се прилагат у-ния за наследници, защото решението е било издадено правно-неграмотно "на наследниците" без посочване на имената им.


Очаквам компетентното Ви произнасяне по поставените въпроси.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********

пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com

***

Ето това са двете споменати статии (в писмото не съм прилагала линк към тях):

Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА? Да, но само тези, въз основа на които не е издаден КНА.

-

Валиден документ за собственост ли е решението на поземлена комисия? Не, защото не е законосъобразен.

 

Обратни разписки

06.10.2017, 12:56 - от МП

06.10.2017, 13:01- от ОП-Плевен

06.10.2017, 13:07 - от Спец. прокуратура

06.10.2017, 13:13 - от ВКП

06.10.2017, 13:16 - от НС

06.10.2017, 14:28 - от РП-Плевен


Subject:     Прочетени: моля за писмено произнасяне по ДП 2924/13 пр. 3624/13 РП-Плевен
Date:     Fri, 6 Oct 2017 14:28:02 +0300
From:     RP Pleven <rp@pl.prb.bg>
To:     Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
-
Това е разписка за писмото, което изпратихте до
"rp pl" <rp@pl.prb.bg>; <op@pl.prb.bg>; <ap_vt@vt.prb.bg>; <vkp@prb.bg>; <office_gp@prb.bg>; <sp@prb.bg>; <vss@vss.justice.bg>; <ivss@inspectoratvss.bg>; <comm-rep-sof@ec.europa.eu>; <priemna@parliament.bg>; <priemna@justice.government.bg>; <delovodstvo@ombudsman.bg> в 6.10.2017 г. 12:54 ч.

Тази разписка потвърждава, че съобщението е било показано на компютъра на получателя в 6.10.2017 г. 14:28 ч.
-
Final-Recipient: rfc822;rennie@softisbg.com
Original-Message-ID: <6861c583-bf6f-d0c2-1ae7-8e45f570faac@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

-

06.10.2017, 14:40 - от Главен прокурор

 

 

 

 

 

 

 

Начало на блога

Обратно към цялата кореспонденция с РП-Плевен

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1345

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.