12.04.2017 Постановление за възобновяване на спряното ДП (с мои забележки)

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

-

Сканиран оригинал на постановлението от 12.04.2017

-

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Районна прокуратура град Плевен


№ В-3624/2013
Дата: 12 APR 2017
НП № ГИГ 21302082 ГРБ
ПР № БДИ 213005246БСБ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
за възобновяване на спряно наказателното производство
гр. Плевен, 12.04.2017 г.

Здравко В. Луканов - Прокурор в РП-Плевен, като се запознах с Досъдебно производство № Д-2924/2013 г. по описа на РП-Плевен,

УСТАНОВИХ:

С постановление на Районна прокуратура гр.Плевен от 20.12.2013 г. било образувано наказателно производство - досъдебно производство по общия ред срещу Неизвестен извършител за престъпление по чл.212 ал.I от НК, за това, чe на 18.03.2013 г. в гр.Плевен, чрез използване на документ с невярно съдържание - Пълномощно с нотариална заверка № 2  на Кметство с.Гороцвет, обл.Разград от 12.02.2013 г., получил без правно основание чуждо недвижимо имущество.

-

Забележка Прокурорът е написал "с нотар. заверка №2". С такова пълномощно имот не се продава. Важно е да се отбележи, че в регистъра на кметството е налично само едно отбелязване за заверка на "пълномощно" под  №2 от 12.02.2013. От 01.03.2008 обаче не е достатъчно само едно отбелязване. Изискват се две. Едното за заверка на подписа, а другото -  на съдържанието на пълномощното (чл. 37 ЗЗД, Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.). Става дума за пълномощно, с което се продава имот. От тази година, 2017, двойна заверка се изисква и за пълномощно, с което се сключва договор за аренда.
        За целта пред нотариуса (кмета в случая, може и пред консул, ако е в чужбина) се представят два еднообразни (еднакви, идентични) екземпляра. Упълномощителят се подписва и върху двата. След  подписването им, върху всеки от двата екземпляра се  поставят по два щемпела. Единият е за удостоверяване на подписа, а другият - на съдържанието. Пълномощното се извежда в регистъра, изготвен по образец, съгласно разпоредбата  на  чл.7,  ал.2  от  Наредба  No32 за  служебните  архиви  на  нотариусите  и нотариалните кантори. Образецът е наличен в Приложение №1 към  чл.7,  ал.2  от  Наредбата  (между другото, регистърът на Гороцвет не отговаря на образеца).
        Първо се извежда удостоверяването на подписа, като в графа „действие" се описва  подробно  съдържанието  на  пълномощното  и  регистрационния  номер  от  общия регистър се записва на щемпела за удостоверяване на подписа. Със  следващия  регистрационен  номер  в  общия  регистър  се  записва удостоверяването  на   съдържанието.  В  графа  „действие"  може  да  се  запише  само „удостоверяване  съдържанието  на  пълномощно  с  рег. №   /  от  дата".  След  това  се  изписва номер на акта и номер на тома.
        Накрая единият екземпляр от надлежно завереното пълномощно се прибира в специална папка, наречена "том", където се съхранява 10 години. Един том може да съдържа максимум 200 съхранени екземпляра. След  запълването на първия том, ако годината още не е изтекла, се отваря втори том.  Всяка година се започва с нов том I. Документи от архива на нотариуса (респ. кмета/консула) се проверяват и/или изнасят от органите на властта само в негово присъствие.
        В продължение на близо 4 години, откакто се води разследване по нашия случай на имотна измама, никой още не е извършил компетентна преценка на данните за документно престъпление, които предоставя пълномощното. За правилната преценка е необходимо преди всичко да се разгледа самото пълномощно. Върху двата му екземпляра е наличен текст за заверка на съдържанието на пълномощното под "рег. № 2-А, том I, акт №2". Регистрационен номер означава номер от регистъра, но в регистъра на кметството липсва такъв (рег. №2-А). По принцип, така, както е номерирана заверката - с цифра и буква, няма никаква възможност рег. № 2-А да е наличен, тъй като регистрите се водят само с цели поредни номера.
        Важно! Когато нотариус (кмет в случая) удостовери, че е заверил даден документ под даден регистрационен номер, а в регистъра липсва такъв номер, това се нарича лъжливо документиране по см. на ППВС 3/82 (Постановление на Пленума на Върховния съд №3 от 1982 - За документните престъпления). Това ППВС 3/82 все още е валидно и често цитирано в съдебната практика. Лъжливото документиране в официален документ, издаден от длъжностно лице в кръга на службата му, е документно престъпление, наказуемо по чл. 311 НК. Самото пълномощно е частен документ, обаче нотариалното му удостоверяване (заверката) е официален удостоверителен документ. Само удостоверителните документи могат да бъдат с вярно или невярно съдържание, т.е. да бъдат предмет на лъжливо документиране. Когато чрез този инкриминиран документ "съзнателно се даде възможност на друго физическо или юридическо лице да получи без правно основание недвижимо имущество", чл. 311 НК се "поглъща" от чл. 212, ал. 2 НК.  Ако кметът твърди, че е действал несъзнателно, тогава остава чл. 311, ал. 1. Той вече е осъждан по него в края на 2013 г. от РС-Разград, потвърдено от ОС-Разград на 19.12.2013 г. - за продължавано престъпление по чл. 311, ал. 1 НК, изразяващо се в над 100 неприсъствени заверки на подписи върху пълномощни за смяна на пенсионни партиди (тези пълномощни се заверяват само на подпис). Заради тази присъда кметът е бил освободен от длъжност в началото на 2014, предсрочно. Това може да се отчете като отегчаващо обстоятелство. Досега не е коментирано от нито един прокурор.

  

-
-имот с площ от 5 дка, нива намираща се в местността „Лилов камък" в землището на с. Ставерци, с № 071022;
-имот с площ от 48.800 дка, нива, намираща се в местността „Кожухарова чешма" в землището на с. Ставерци, с № 213001;
-имот с площ от 0,920 дка, нива, намираща се в местността „Горни лозя" в землището на с. Ставерци, с № 269020 и
-имот с площ от 0.730 дка, нива, намираща се в местността „Мелницата" в землището на с. Ставерци, с № 353006,
всички собственост на Йорданка Дикова Найденова от гр.Варна, с намерение да ги присвои.
Наблюдаващи прокурори са били прокурор в РП-Плевен - Ивета Маркович, която на два пъти е прекратила наказателното производство. Постановлениията за прекратяване са отменяни от Съда.
В последствие прокурор Маркович се самоотвела и самоотвода й бил приет от горната прокуратура.
Делото било преразпределено на прокурор в РП-Плевен - Цонка Кичева.
След командироването й в друга прокуратура, делото ми е преразпределено в началото на месец Ноември 2016 г.
Разследването се води от следовател в Окръжен следствен отдел при ОП-Плевен - Ценко Колев Миковски.
Преди него разследването е водено и обема от доказателства е събран от следовател Иван Димитров. Същият се е самоотвел от случая и самоотволът му е приет от предходния наблюдаващ прокурор.
Срокът за разследване бил удължаван неколкократно, като последното удължаване е с четири месеца от ОП-Плевен, считано от 12.09.201б г.

В хода на разследването са извършени множество процесуално-слeдствени действия.

-

Забележка. Сред проведените множество ПСД са и множество излишни разпити. Проблемът с тези разпити е, че разследващите органи безкритично са приемали лъжесвидетелски показания на множество лица, сред които и длъжностни, в т.ч. и нотариус Иванов 007, без да ги преценят през разпоредбата на чл.121 от НПК, която им дава възможност да не дават показания, уличаващи ги в извършване на престъпление. Безкритичното отношение на разследващите към устните доказателства и липсата на преценка през разпоредбата на чл.121 от НПК не е мое мнение, а констатация на съда при поредния съдебен контрол - вж. Определение на РС-Плевен от 01.02.2016, потвърдено на 01.03.2016 от ОС-Плевен. За извършване на такава преценка е необходимо едновремено с изслушването на всеки един свидетел да се чете съответния документ, за да се провери дали казаното от него отговаря на отразеното в документа. Възрастната ми майка беше измамена именно по този начин - едно са й говорили, а друго е пишело в пълномощното, което тя е подписала в дома си в гр. Варна, без да го чете! Следва да се отбележи, че майка ми се е подписала само върху единия екземпляр на пълномощното, видно от фалшифицирания й подпис върху другия, който е бил донесен лично от кмета няколко месеца след проверката на органите от МВР в кметството, където не е бил открит никакъв втори екземпляр - това обстоятелство също не е е преценено от разследващите).


Разпитани са свидетели.

Забележка. Свидетели на подписването на пълномощното са единствено  пострадалата и две лица, за които тя твърди, че са я измамили. Това не е мое мнение, а е написано на 2-ра стр. в постановление от 25.02.2015 г. на първия набл. прокурор, цитирам: "Следва да се има предвид, че по същество в по-голямата си част действията от значение за това дали е налице извършено престъпление от общ характер са извършени в тесен кръг, т.е. единствено между Йорданка Найденова (майка ми, тогава 80-годишна, починала на 84 години, без да дочака края на проточилото се близо 5-та година разследване) и лицата, които твърди, че са я измамили."

-

Проведени са очни ставки.

Забележка. Не знам колко очни ставки са проведени, знам само за една-единствена - на 13.06.2014 (58-мия рожден ден на мъжа ми). Беше кошмарна низост, от която ще се потръсквам с отвращение до края на дните си. На този хубав за семейството ни ден  бившият следовател с гнусна инсценировка се опита да изкара 81-годишната ми тогава майка агресивна и луда Слава богу, съдиите от Плевен измиха срама на органите от правосъдната система, като написаха две години по-късно:

"В   показанията   си   пострадалата   Н. (майка ми, б.м.)  е   категорична,   че   не   е   имала намерение   да   продава   имотите   си,   че   не   е   пътувала   на   12.02.2013г.   от гр.Варна за гр.Плевен за да завери нотариално пълномощно за продажба на имотите   си.   Свидетелката   е   категорична   и   че   подписвала   документи представени   и от С.К.,   но   в   гр.Варна [...]. Показанията на свидетелката са   неизменни,   непроменени   и   установяващи   едни   и   същи   факти   и обстоятелства   от   началото   на   досъдебното   производство   и   до   настоящия момент.   Предвид   тези   обстоятелства   и   посочените   по-горе   доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата."

(вж третия пример в позитивния списък с разумни и мъдри съдебни решения)

 

Майка ми беше тормозена от РП-Плевен не само с грозни подозрения в лудост и свидетелска негодност (вж раздел мед. документи), но и с нелепи обвиненения, че била пречела на разследването. Тези  обвинения бяха повторени и от сегашния прокурор - вж в последния абзац от тъпото му писмо, получено от майка ми точно 3 дни преди да получи инсулта и само 2 седмици преди смъртта й

-

           Изискани са копия от документи и справки.

Забележка. Изисканите копия и справки са забутани в един кашон и забравени. Като им поиска човек копие или справка, три месеца не могат да го намерят.

-

          Назначени са и са изготвени експертизи.

Забележка. Все още не е направена експертиза на фалшифицирания подпис на майка ми върху пълномощното, вече 4-та година. Или пък резултатът от нея е скрит на дъното на кашона.

-

          До момента не е привлечен обвиняем.

Забележка. По този въпрос съдът се произнесе преди повече от година, че са събрани достатъчно доказателства "за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице". Цитатът е от изречение в края на 3-та и началото на 4-та страница от съдебно определение на РС-Плевен от 01.02.2016.

-

         Прието е, че е налице хипотезата на чл.244 ал.1 т.2 от НПК [а дали е така?, б.м.].

          Наказателното произволство е спряно на това основание. [за основанието, вж коментарите към писмото му; спрял го бил, за да се бил запознаел с материалите по ДП-то, кретен! , б.м.]

-


           Понастоящем е налице необходимост от извършване на процесуално следствени действия за събиране на доказателства.

ЗабележкаДоказателствата отдавна са събрани, още преди 2015 година. Констатира го РС-Плевен на 01.02.2016, а след него ОС-Плевен допълни на 01.03.2016: "Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка" - цитатът е от 2-ра страница на определението на ОС-Плевен от 01.03.2016 И точно когато се очакваше само преценка на вече събраните доказателства, разследващите скръстиха ръце.

              Така - в бездействие - изминаха близо две години: от 24.07.2015 (датата на издаване на второто отмененено постановление за прекратяване, изведено на 27.07.2015) до 12.04.2017 (датата на издаване и извеждане на постановление за възобновяване на спряното ДП).                 

            Хронологично събитията от 01.03.2016 досега:

            Набл. прокурор Ивета Маркович е подала самоотвод, който е бил приет в средата март 2016.

          За следващ набл. прокурор е била определена младши прокурор Цонка Кичева. Тя мълча шест месеца, след което внезапно е била командирована в РП-Пловдив със заповед на  Гл. прокурор от 18.10.2016, за което научихме чак през февруари 2017 (от админ. р-л на РП-Плевен).       

          Следващият набл. прокурор е поел нашия случай в началото на ноември 2016 (и за това научихме чак през февруари 2017 - първо от админ. р-л на РП-Плевен, а после - от писмо, изпратено на 20.02.2017 от самия пр. Луканов до нас двете с пострадалата ми майка). Заедно с писмото получихме и постановление за спиране на производството,  издадено от пр. Луканов на 17.11.2016 и изведено три месеца по-късно, на 20.02.2017 (освен всичко друго, това е повече от месец след изтичане на поредния краен срок, 12.01.2017).

         На 15.03.2017 майка ми почина.

         Около месец след смъртта й, на 13.04.2017, изпратих молба за възобновяване на производството и за преценка поне на три от множеството факти и обстоятелства по делото. Помолих да бъда конституирана като пострадала на мястото на покойната си майка и да бъда призована на разпит. Отговор все още не съм получила (пиша това на 28.04.2017).

          На 24.04.2017 получих постановлението за възобновяване, което коментирам сега. То е издадено на 12.04.2017 и е изведено на същата дата, т.е. не е в отговор на моята молба, а е самостоятелно взето решение на прокурора след 6-месечното му запознаване с материалите. Установил е, че "е налице необходимост от събиране на доказателства".

           От постановлението за възобновяване нe става ясно какво ново обстоятелство се е появило през април 2017, което да налага извършване на още ПСД за събиране на доказателства, след като съдебният контрол констатира още на 01.02.2016, че прокурорът "изцяло пренебрегва тези факти [събраните доказателства, бел.моя, Р.С., 26.04.2017], които според съда са достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице"? Цитатът е от определението на РС-Плевен от 01.02.2016 .

          Не става ясно и защо през изминалите 13 месеца от март 2016 г. досега не е извършена преценка на събраните доказателства, след като съдебният контрол констатира още на 01.03.2016, че: "Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка" Вторият цитат е от определението на ОС-Плевен от 01.03.2016.

          Силно съм притеснена от това, че сегашният набл. прокурор пренебрегва не само събраните досега доказателства (това го правеха и предишните двама наблюдаващи прокурори), но и задължителните указания на съда, дадени преди повече от година по време на втория съдебен контрол (това го направи и вторият набл. прокурор, но тя беше младши прокурор и може би не е посмяла да се произнесе без разрешението на по-старшите). 

-


Предвид изложеното и на основание чл.245 ал..2 от НПК,

ПОСТАНОВИХ:

ВЪЗОБНОВЯВАМ наказателното производство - Досъдебно производство № Д-2924/2013 г. по описа на РП-Плевен, образувано и водено срещу Неизвестен извършител за престъпление по чл.212 ал.1 от НК.

ПРЕПИС от постановлението да се изпрати на:
Ренета Тодорова Стоянова - гр. Варна, ул. Георги Бакалов, № 17, вх. 7, ет.1, ап.80

ПРЕПИС от постановлението да се изпрати на Окръжен следствен отдел при ОП-Плевен, следовател Ценко Колев Миковски

Прокурор в РП: (Подпис, не се чете)
/3дравко В. Луканов/
(Печат: Република България, Районна прокуратура, Плевен)

/ЯБ

 

 

-

 

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1163

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.