13.04.2017 До пр. Луканов - молба за възобновяване на спряното производство

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

-

Subject: молба за възобновяване на спряното производство
Date: Thu, 13 Apr 2017 02:00:37 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg, vss@vss.justice.bg, ivss@inspectoratvss.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu

 

ДО: Г-н Здравко Луканов, набл. пр. по ДП № 2924/13 вр. пр.№3624/13 - РП-Плевен
КОПИЕ ДО: ОП-Плевен пр. 42/15, ВТАП пр 1755/14, ВКП пр. 179/15, к-т Гл. прокурор, ВСС / ИВСС пр. № 94-00-1059/2015, Представителството на ЕК в София
 
Молба за възобновяване на производството по ДП № 2924 от 2013 г. вр. пр. № 3624 от 2013 г. по описа на РП-Плевен
От дъщерята на покойната пострадала, починала на 15.03.2017
 
Уважаеми пр. Луканов,

    Преди повече от година съдът констатира, при поредния съдебен контрол през февр.-март 2016, че "Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка."        
    По една или друга причина вече повече от година такава преценка не е извършена. С оглед смъртта на пострадалата ми майка на 15.03.2017 г., моля да възобновите спряното производство, ако наистина е спряно, и да ме призовете за конституиране в качеството ми на пострадала на мястото на покойната ми майка, за да дам показания.
    Досега съм разпитвана само веднъж - на 17.01.2014. Тогава нищо не знаех за документните престъпления, чрез които е осъществена имотната измама със земите на майка ми през 2013 г. От края на 2014 г. разполагам с копия от цялата документация по двете нотариални дела от архива на нотариуса, а от края на 2016 - и с копия от архива на кмета. За периода 2013-2017 съм се консултирала многократно с множество адвокати и нотариуси, които са единодушни, че случаят е от областта на наказателното право.   
    Много Ви моля, предвид задължителния характер на указанията на съда, да извършите възможно най-скоро компетентна преценка на събраните доказателства, тъй като наближава краят на 5-годишния срок за т.нар. добросъвестно придобиване на отнетите с измама имоти и ако дотогава прокурорът не внесе обвинителен акт, безвъзвратно губим наследствените си земи, предавани от поколение на поколение с грижливо съхранявана документация в продължение на близо век. Ако е невъзможно да дадете компетентна преценка наведнъж за всички събрани доказателства, то моля, на първо време, за такава преценка поне на следните три: 

    1. При проверката на полицията на място в кметство Гороцвет на 12.09.2013* е установено, че в архива на кметството не се съхранява втори екземпляр от пълномощното.
[в оригиналното писмо е допусната техн. грешка - написано е 12.09.2016 вместо 12.09.2013 ]

                Пояснение по т. 1. Проверката на полицията е извършена още по времето на предварителната проверка. Тогава, на 12.09.2013, е установено, че в кметството е наличен само регистър на нотариалните удостоверявания. Направено е копие от него, което е приложено към делото (лист 141 - 142 от том I от ДП), както е посочено на стр. 13 от постановление за прекратяване на ДП 2924/13 на РП-Плевен, издадено и изведено на 30.10.2014. Вторият екземпляр от пълномощното е бил донесен лично от кмета доста по-късно, когато е дал показания пред надлежния орган, поради което е бил приложен чак в том IV на ДП 2924/13. Информацията за донасянето на втория екземпляр от пълномощното лично от кмета при снемане на показания е налична на стр. 6 от същото постановление. Не е посочена датата на разпита, но е посочено, че донесеният от него втори екземпляр "оригинално пълномощно №2/12.02.2013" е приложено, заедно с други документи в том IV (л. 178-183, т. IV от ДП).
        За преценката на това обстоятелство
е необходимо да се знае, че проверката на полицията в дадено кметство не представлява внезапен обиск с претърсване, при който заподозреният мълчи и не оказва съдействие на полицията, а спокойна среща между служители от две институции. Било е нещо такова: "Добър ден, имаме тук един сигнал за имотна измама, моля дайте доказателства, че сте заверили пълномощното". Служителите от кметството (кои са били? кметът трябва да е присъствал лично, може би дори само той е присъствал?) услужливо са предоставили регистъра за нотариални удостоверявания и са казали, ето, заповядайте, моля, тук е отбелязано, че пълномощното е заверено под №2 на 12.02.2013 г.  Втори екземпляр от пълномощното, обаче, не е бил предоставен на служителя от МВР, поради което се е наложило кметът да
го донесе допълнително на доста по-късна дата, вероятно чак след образуването на ДП-то. 

    2. Подписът на майка ми върху втория екземпляр на пълномощното - това, което е било донесено лично от кмета по-късно, по време на разпит, и което е било приложено към том IV на ДП 2924/13, е фалшифициран, т.е. неистински по см. на чл. 93, т.6 НК.
              Пояснение по т. 2.
За фалшифицирания си подпис майка ми лично уведоми тогавашния набл. прокурор с учтиво писмо, изпратено на 06.10.2016 - три дни след получаване на пратката от РП-Плевен, съдържаща копие от регистъра на кметството и копие от пълномощното, уж иззето от кметството, като помоли за копие от експертизата на подписа си: "Ако е налично компетентно произнасяне по истинността на подписа ми върху пълномощното от архива на кметството, моля да ми бъде изпратено заверено копие от него. Важно е за гражданското дело." Отговор не получи, а пр. Кичева внезапно беше командирована в РП-Пловдив със заповед на Гл. прокурор от 18.10.2016 (това за командировката научихме чак през февруари 2017 от админ. р-л на РП-Плевен). През ноември 2016 случаят е възложен на Вас, пр. Луканов. Най-вероятно пр. Кичева не Ви е уведомила за писмото от 06.10.2016, а то е важно.    
        За преценка на това обстоятелство
е необходимо да се разгледа писмото, изпратено от майка ми до пр. Кичева, както и експертизите на двата екземпляра от пълномощното. Тук положението е малко по-деликатно. Не е изключено да има нещо нередно с тези експертизи - или вещите лица не са си свършили работата, или пр. Маркович е изопачила / премълчала нещо при описанието им в постановлението от 30.10.2014. Неслучайно майка ми така и не дочака да й бъде изпратено копие от експертизите, изискано още на 06.10.2016 - повече от 5 месеца преди смъртта й. Сега аз го очаквам. Важно е не само за гражданското дело, а и за наказателното.

    
    3. Номерът на съдържанието на пълномощното на майка ми не е бил изведен в регистъра за нотар. удостоверявания на кметството.
              Пояснение по т 3.
За липсата на такова отбелязване (извеждане) в регистъра, майка ми лично уведоми тогавашния набл. прокурор със същото учтиво писмо от 06.10.2016, като помоли за компетентно произнасяне: "Ако е налично компетентно произнасяне по достоверността на номерацията на заверката на съдържанието на пълномощното, моля да ми бъде изпратено заверено копие от него. Също е важно за гражданското дело." На 15.03.2017 майка ми почина, без да получи отговор. Сега аз го очаквам. Очевидно не е налично компетентно произнасяне, а е важно не само за гражданското дело, но и за наказателното.
        За преценка на това обстоятелство и компетентно произнасяне
е необходимо да се разгледа регистъра за нотариални удостоверявания на кметството - само две страници, където са отбелязани следните заверки:

1. 18.01.2013 Любена Петрова Петрова - пълномощно
№2. 12.02.2013 Йорданка Дикова Найденова (майка ми) - пълномощно
№3. 12.02.2013 Йорданка Дикова Найденова (майка ми) - декларация по ЗННД
№4. 12.02.2013 Йорданка Дикова Найденова (майка ми) - декларация по ДОПК
№5. 12.02.2013 Йорданка Дикова Найденова (майка ми) - декларация по ДОПК
№6. 12.03.2013 Фейме Алилова Мустафова - пълномощно
№7. 14.03.2013 Ресмие Юсуфова Рашидова - пълномощно


    и т.н. до №14, когато е иззето копието от регистъра.


        Регистърът показва наличие на само едно отбелязване за заверка на "пълномощно" под  №2 от 12.02.2013. Следващите номера са за декларациите. От 01.03.2008 обаче не е достатъчно само едно отбелязване в регистъра. Изискват се две. Едното за заверка на подписа, а другото -  на съдържанието на пълномощното (чл. 37 ЗЗД, Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.). Става дума за пълномощно, с което се продава имот. От тази година, 2017, двойна заверка се изисква и за пълномощно, с което се сключва договор за аренда. 
        За целта пред нотариуса (кмета в случая, може и пред консул, ако е в чужбина) се представят два еднообразни (еднакви, идентични) екземпляра. Упълномощителят се подписва и върху двата. След  подписването им, върху всеки от двата екземпляра се  поставят по два щемпела. Единият е за удостоверяване на подписа, а другият - на съдържанието. Пълномощното се извежда в регистъра, изготвен по образец, съгласно разпоредбата  на  чл.7,  ал.2  от  Наредба  No32 за  служебните  архиви  на  нотариусите  и нотариалните кантори. Образецът е наличен в Приложение №1 към  чл.7,  ал.2  от  Наредбата  (между другото, регистърът на Гороцвет не отговаря на образеца).
        Първо се извежда удостоверяването на подписа, като в графа „действие" се описва  подробно  съдържанието  на  пълномощното  и  регистрационния  номер  от  общия регистър се записва на щемпела за удостоверяване на подписа. Със  следващия  регистрационен  номер  в  общия  регистър  се  записва удостоверяването  на   съдържанието.  В  графа  „действие"  може  да  се  запише  само „удостоверяване  съдържанието  на  пълномощно  с  рег. №   /  от  дата".  След  това  се  изписва номер на акта и номер на тома.
        Накрая единият екземпляр от надлежно завереното пълномощно се прибира в специална папка, наречена "том", където се съхранява 10 години. Един том може да съдържа максимум 200 съхранени екземпляра. След  запълването на първия том, ако годината още не е изтекла, се отваря втори том.  Всяка година се започва с нов том I. Документи от архива на нотариуса (респ. кмета/консула) се проверяват и/или изнасят от органите на властта само в негово присъствие.
        За правилната преценка
е необходимо също така и най-вече да се разгледа самото пълномощно. Върху двата му екземпляра е наличен текст за заверка на съдържанието на пълномощното под "рег. № 2-А, том I, акт №2". Регистрационен номер означава номер от регистъра, но в регистъра на кметството липсва такъв (рег. №2-А). По принцип, така, както е номерирана заверката - с цифра и буква, няма никаква възможност рег. № 2-А да е наличен, тъй като регистрите се водят само с цели поредни номера.
        Важно!
Когато нотариус (кмет в случая) удостовери, че е заверил даден документ под даден регистрационен номер, а в регистъра липсва такъв номер, това се нарича лъжливо документиране по см. на ППВС 3/82 (Постановление на Пленума на Върховния съд №3 от 1982 - За документните престъпления). Това ППВС 3/82 все още е валидно и често цитирано в съдебната практика. Лъжливото документиране в официален документ, издаден от длъжностно лице в кръга на службата му, е документно престъпление, наказуемо по чл. 311 НК. Самото пълномощно е частен документ, обаче нотариалното му удостоверяване (заверката) е официален удостоверителен документ. Само удостоверителните документи могат да бъдат с вярно или невярно съдържание, т.е. да бъдат предмет на лъжливо документиране. Когато чрез този инкриминиран документ "съзнателно се даде възможност на друго физическо или юридическо лице да получи без правно основание недвижимо имущество", чл. 311 НК се "поглъща" от чл. 212, ал. 2 НК.  Ако кметът твърди, че е действал несъзнателно, тогава остава чл. 311, ал. 1. Той вече е осъждан по него в края на 2013 г. от РС-Разград, потвърдено от ОС-Разград на 19.12.2013 г. - за продължавано престъпление по чл. 311, ал. 1 НК, изразяващо се в над 100 неприсъствени заверки на подписи върху пълномощни за смяна на пенсионни партиди (тези пълномощни се заверяват само на подпис). Заради тази присъда кметът е бил освободен от длъжност в началото на 2014, предсрочно. Това може да се отчете като отегчаващо обстоятелство. Досега не е коментирано от нито един прокурор.
   
    По нашия случай има и други доказателства за извършени документни престъпления от други длъжностни лица, но засега и това е предостатъчно.
   
    НАКРАТКО.
С оглед смъртта на пострадалата ми майка, моля да възобновите спряното производство, ако наистина е спряно, и да ме призовете за конституиране в качеството ми на пострадала на мястото на покойната ми майка, за да дам показания. Също така моля - предвид задължителния характер на указанията на съда - да извършите компетентна преценка на събраните доказателства, а ако е невъзможно наведнъж на всички, то поне на първо време на трите изложени тук по-горе.
   Г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в София, написа на майка ми, преди тя да почине: "Вярвам, че компетентните институции ще предприемат необходимите мерки по повдигнатите въпроси." Това беше вторият лъч на надежда след определението на РС-Плевен от 01.02.2016, потвърдено от ОС-Плевен на 01.03.2016 г.
    Прилагам писмото на г-н Златев и определението на РС-Плевен - двата светли лъча на надеждата.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********
дъщеря на покойната пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен
Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72
Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/
Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес  rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ 2 бр. съгл. текста. 

 

-

 


Потвърждения за получаване на молбата

(13.03.2017: ВТАП- 08:14, ВКП- 08:33, Инфо център ВКП-08:39., ОП-Плевен-08:57, РП-Плевен-09:03 ч., Представителството на ЕК в София-10:27)


 

 

 

 

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1140

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.