11.07.2017 До ИВСС

Начало на блога

Обратно към цялата кореспонденция с ВСС

Subject: Fwd: възражения по становище на Гл. инспектор ИВССС
Date: Tue, 11 Jul 2017 00:20:25 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: ivss@inspectoratvss.bgДо: Г-жа Теодора Точкова, Гл. инспектор ИВСС

Уважаема г-жо Точкова,

Бихте ли, моля, предали на Главния прокурор едни мои възражения срещу Ваше становище (приложени тук по-долу), тъй като в деловодството на ПРБ е станало някакво объркване и не са ги предали? Говорих с тях по телефона. Казаха ми, че в информационната система е отбелязано, че на възраженията ми е бил изпратен отговор от ВКПпо пр. 597/17. Обясних им, че от ВКП наистина съм получила отговор, но той е от края на април, а Вашето становище  и моите възражения по него са от началото на юни. При това прокурорът от ВКП твърдеше, че няма забава по нашето ДП от 2013 г., а Вие - че има, като компетентно цитирахте решения на ЕСПЧ. Разбира се, нямам нищо против да получа компетентен отговор на възраженията и лично от Вас, вместо от Главния прокурор. Все пак става дума само за едно становище, а не за постановление, подлежащо на обжалване. Освен това, възраженията ми са по-скоро уточнения и допълнения. Бих искала да допълня и това, че в РП-Плевен все още не са извършили графологична експертиза на подписа на пострадалата върху пълномощното от с. Гороцвет, Разградско (или укриват резултата?), нито са установили Плевенският нотариус от какви документи за собственост се е уверил, че продавачката е собственик на продаваните имоти (или и това укриват?), въпреки че разследването тече от лятото на 2013 г. (подсказка: от неподписани и невписани компютърни разпечатки от информационната система на общинската служба по земеделие, неумело имитиращи преписи от решения на поземлена комисия - с променени имена на членовете на комисията-издател и без нито един техен подпис, без заверка "Вярно с оригинала" и без дата на "заверката" заедно с у-ние за наследници, вместо с нотариалните ѝ актове, издадени на нейно име въз основа на оригиналните, влезли в сила решения на поземлената комисия, и надлежно вписани в Службата по вписванията гр. Плевен, даже с образувани през 2009 г. партиди; ние съхраняваме в оригинал цялата документация на близо вековната си наследствена поземлена собственост, в РП-Плевен отдавна знаят това, но мълчат и представят покупко-продажбите като извършени уж с нотариалните актове на пострадалата, а не както е било действително - с невписаните и неподписани, криво-ляво заверени компютърни разпечатки от зем. служба). Ставащото в РП-Плевен по нашия случай на имотна измама като че ли не е обикновена забава, а умишлено укриване на доказателства за сериозно престъпление срещу собствеността.

Очаквам компетентния Ви отговор.

С уважение,

Р. Стоянова, гр. Варна (пълните ми данни са посочени тук по-долу)

Ето това е писмото, адресирано до кабинета на Гл. прокурор, на което все още очаквам отговор:

Subject: възражения по становище на Гл. инспектор ИВССС
Date: Tue, 6 Jun 2017 09:20:37 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: office_gp@prb.bgУважаеми служители от кабинета на Главния прокурор,

Изпращам някои възражения по становище на Гл. инспектор ИВСС от 02.06.2017 (приложено) по сигнал № Ж-17-91/2017г. с молба за компетентен отговор.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********

пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com

Ако има някакви неясноти, моля не се колебайте са се свържете с мен на моя ел. адрес rennie@softisbg.com

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон" № 17, тел./факс 02 905 75 03
Изх. № Ж-17-91
Дата: 02.06.2017 г.
                                
                                ДО
                                РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
                                УЛ. „Г. БАКАЛОВ" № 17, ВХ. 7, ЕТ. 1, АП. 80
                                ГР. ВАРНА
                                Електронен адрес за кореспонденции:
                                rennie@softisbg.com


                  

                                               СТАНОВИЩЕ


    Относно: Възражение с вх. № 2200/05.04.2017 г. (вх. рег. № КЖ-17-91/05.04.2017 г.) по описа на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС)

    В Инспектората към Висшия съдебен съвет под вх. № 2200/05.04.2017 г. (вх. рег. № КЖ-17-91/05.04.2017 г.) са постъпили „забележки" от Ренета Тодорова Стоянова от гр. Варна, представляващи по същността си възражение против становище с изх. № Ж-17-91/23.02.2017 г. на инспектор Любка Кабзималска
относно изпратено от Р. Стоянова електронно писмо до Районна прокуратура - Плевен (ПРП), до други институции и до ИВСС, заведено с вх. № 704/08.2.2017 г. (вх. рег. № Ж-17-91/08.02.2017 г.) по описа на Инспектората към ВСС.

Във възражението се твърди, че становището не дава отговори на поставените въпроси в посоченото по-горе писмо, съдържащо твърдения за допуснати нарушения по движението на досъдебно производство (ДП) № 2924/2013 г., пр. пр. № 3624/2013 г. по описа на ПРП.


Уточнение и допълнение. Писмото от 08.02.2017 е до админ. р-л на РП-Плевен. Озаглавено е "Отн. Бездействие в РП-Плевен". В него се цитира произнасяне на Съда при поредния съдебен контрол в началото на 2016 г., че прокурорът пренебрегва събраните доказателства, които според съда са достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице. Ще си позволя да цитирам по-подробно констатациите и указанията на двете съдебни инстанции при съдебния контрол на 01.02.2016 и 01.03.2016 г., тъй като те може би най-важният фактор за разбиране причините на забавата по нашия случай, подробно изложена от гл. инспектор Точкова и убедително придружена с примери от Европейската съдебна практика по дела за нарушено право на разумен срок (чл. 6, ал. 1 от ЕКПЧ).

При последния засега съдебен контрол по нашия случай - 01.02.2016 - 01.03.2016 - Съдът се произнесе, че "прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК (!)."

и още: "въпреки че прокурора е взел решението по вътрешно убеждение, то това убеждение не е основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото (!)."

и още: "показанията на пострадалата са неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент"

и още: "прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото и те са тълкувани превратно (!)".

Съдът изброи редица доказателства, тълкувани превратно от прокурора и заключи: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице (!!!)."

Съдът констатира също така, че прокурорът само изрежда доказателствата (като журналист в новинарска емисия, без правен извод) и даде указания да се извърши преценка на вече събраните доказателства: "Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка.(!)"

Съдът посочи и конкретните документи, които очакват преценката на прокурора: "приложените в оригинал документи - пълномощно и нотариални актове и копие на нотариални актове".

От съдебния контрол 01.02.2016-01.03.2016 измина година и 3 месеца, а преценка все още не е извършена - на нито един документ! Изредиха се трима набл. прокурори, но указанията на съда стоят неизпълнени. Първият прокурор се самоотведе непосредствено след получаване на указанията, вторият мълча 7 месеца, след което беше командирован със заповед на Главния прокурор от 18.10.2016, третият мълчи вече 8-ми месец.

Аз просто търся отговор на въпроса, защо разследването по една имотна измама стои на етап досъдебно вече близо 5-та година? И конкретно - защо прокуратурата изпадна в ступор през последните 15 месеца?

Гл. инспектор Точкова правилно констатира, че е налице забава, но не отговаря на въпроса, защо след критичните констатации на съда РП-Плевен изпадна в ступор, от който и досега не е излязла - 16-ти месец вече?

В подкрепа на изложеното в писмото, подателката му е заявила, че РП-Плевен повече от година не я е уведомявала за хода на досъдебното производство, че не знае за какво престъпление е образувано, има ли повдигнато обвинение и кой е наблюдаващия го прокурор.

Уточнение и допълнение. Не съм писала, че не знам за какво престъпление е образувано ДП-то, а че не знам по кой член се води. Наскоро научих, че още е по чл. 212, ал. 1 НК, по който си стои от 2013 г.

Посочила е също, че досъдебното производство е спряно с постановление от 03.01.2017 г.и е изразила опасения, че вероятно с това действие на наблюдаващия прокурор се цели изтичане на давността за търсене на наказателна отговорност „или поне - давностният срок от 5 години за т.нар. добросъвестно владение на откраднатите през 2013 г. земи" на майка й - „3 дка гори и 50 дка ниви".  Уточнила е, че постановленията на прокуратурата за прекратяване на досъдебното производство, са отменяни и делото е връщано на ПРП, като съдът е счел, че събраните доказателства са достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице. Наред с това, Р. Стоянова е изразила и собствената си оценка на събраните по време на разследването доказателства.

-

Уточнение и допълнение. Не съм изразявала "собствената си оценка", а цитирах обясненията на нотариус Иванов 007 за формата на пълномощно за разпореждане с имот, налични в постановлението за първото прекратяване отм 30.10.2014 г., след което дадох конкретен пример за пълномощно, при което не е спазена формата на упълномощаване - това, с което в РП-Плевен се занимават от лятото на 2013 г. Ако съм изразила нещо, то е само недоумение: "Не знам защо двама наблюдаващи прокурори не са забелязали, че заверката на съдържанието на пълномощното не е изведена в регистъра"

-

В депозираното на 05.04.2017 г. възражение подателката му повтаря твърденията си за несвоевременното й уведомяване от страна на прокуратурата по отношение на движението на делото и заявява, че действително „не се налага прилагане на правомощията по чл. 54 и сл. от ЗСВ (препоръки, дисциплинарни наказания), но не защото всичко е наред, а защото се налага прилагане на чл. 288 от НК към наблюдаващите прокурори по ДП № 2924/2013 г. и административния ръководител на РП-Плевен, както и към други лица, в т.ч. самата Кабзималска".
Моли за отговор по направените „забележки".
     След като се запозна с оплакванията, релевирани във възражението, с писмото, имащо характер на сигнал, иницииращ изготвянето на оспореното становище на инспектор Любка Кабзималска, с всички приложени към пр. с вх. рег. № КЖ-17-91/2017 г. по описа на Инспектората, включително и с молба от Ренета Стоянова за възобновяване на досъдебното производство по пр. пр. № 3624/2013 г. по описа на ПРП, подадена по електронните пощи на ПРП, Окръжна прокуратура-Плевен (ОП-Плевен), Апелативна прокуратураВеиико Търново (АП-ВТ), Върховна касационна прокуратура (ВКП), Висшия съдебен съвет, ИВСС и Европейската комисия в България, постъпила на електронната поща на Инспектората и заведена с вх. № 2501/13.04.2017 г. (вх. рег. № КЖ-17-91/13.04.2017 г.), и извърши допълнително проучване по реда на чл. 65, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвети за дейността на администрацията и на експертите чрез направена справка в Унифицираната информационна система (УИС) на Прокуратурата на Република България и Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове, главният инспектор установи:
    Подателката на възражението е дъщеря на пострадалата от престъплението, за което е образувано ДП № 2924/2013 г., пр. пр. № 3624/2013 г. по описа на ПРП. Досъдебното производство било образувано с постановление от 20.12.2013 г. на Ивета Маркович - прокурор в ПРП „срещу неизвестен извършител затова, че на 18.03.2013 г. в гр. Плевен, чрез използване на документ с невярно съдържание -
пълномощно с нотариална заверка № 2 на Кметство с. Гороцвет, обл. Разград от 12.02.2013 г. е получил ...

Уточнение и допълнение. С нотариална заверка № 2 имот не се продава. Трябва да има и заверка на съдържанието.

... без правно основание чуждо недвижимо имущество, като следва: имот № 071022 - 5 дка нива в местността „Лилов камък" в землището на с. Ставревци, обл. Плевен; имот № 213001 - 48,800 дка нива в местността „Кожухаровата круша" в землището на с. Ставревци, обл. Плевен; имот № 269020 - 0,920 дка нива в местността „Горни лозя" в землището на с. Ставревци, обл. Плевен и имот № 353006 - 0,730 дка нива в местността „Мелницата" в землището на с. Ставревци, обл. Плевен, всичките собственост на Йорданка Дикова Найденова от гр. Варна, с намерение да ги присвои - престъпление по чл. 212, ал. 1 от НК". Разследването било възложено следовател от Окръжен следствен отдел (ОСлО) при Окръжна прокуратура-Плевен (ПОП).
            След извършване на редица процесуално-следствени действия (разпити на свидетели, очни ставки, разкриване на банкова тайна, както и събиране и проверка на писмени доказателства), с постановление от 30.10.2014 г. наблюдаващият прокурор Ивета Маркович прекратила наказателното производство. С определение от 13.11.2014 г. по ЧНД № 3142/2014 г. по описа на РС-Плевен постановлението за прекратяване на ПРП било отменено. В определението си съдът уточнил, че „постановлението е издадено при неясна фактическа обстановка и въздържане от изчерпване на всички възможни доказателствени източници".

-

Уточнение и допълнение за разпитите. Като свидетели са конституирани лица от Плевен и околностите му, които нямат никаква връзка с предполагаемото престъпление и по никакъв начин не са помогнали за разкриването му. Самият набл. прокурор (първият) е написал в постановление от 2015 г., че единствените свидетели са "тесния кръг на лицата, за които пострадалата твърди, че са я измамили". Това са двама братовчеди, от София и от Разград, и един кмет, вече бивш, добър познат на братовчеда от Разград (кметът на Гороцвет, Разградско, е осъден в края на 2013 за над 100 неприсъствени заверки и освободен от длъжност в началото на 2014). Няма нито един друг свидетел - нито служител от кметството, нито човек от Гороцвет, Разградско.

-

Пример за разпит на служител от кметство:

(ОС-Враца, 11.04.2017 Ценко Чоков, кмет на Галиче, Врачанско, заверките му наистина са били перфектни)

"Св.М.С.-Гл.специалист в Кметство с. Галиче е дала пояснения за утвърдената практика в Кметството и на подсъдимия във връзка с дейностите по изпълнението на заверките по ЗННД , последователността на действията на лицата по пълномощните,на кмета,практическата дейност по заверката с поставяне на щемпели,на подписи в тях,на печат и последващо вписване в регистрите.Което подчертава,че подс. Ч. е имал познания и придобит практически опит в осъществяване на тази дейност. На 09.09.2014 г. преди обяд подсъдимият в своя кабинет,в качеството си на кмет е извършил щемпелна заверка на пълномощно,удостоверяваща подпис на упълномощителя К. в документа,заведена в общия регистър под № 222 от 09.09.2014г. и заверка на съдържанието на документа под № 223 от 09.09.2014.,вписана в общия регистър,както и подписа на "декларатор" в Декларация по чл.264 ал.1 ДОПК за публични задължения,под № 224/09.09.2014г.,подпис на "декларатор" в Декларация по чл.25 ал.8 от ЗННД за гражданство и гражданско състояние с № 225/09.09.2014г.,вписани под тези номера в общия регистър на Кметството.Това са документи необходими за учредяване на права и промяна на съществуващи или за материално-правни разпореждания, и заверката се осъществява съгласно чл.580-590 ГПК и чл.37 ЗЗД."

-

        Не знам защо се премълчава, че в нашия случай няма разпит на служител от кметството. Мълчи се и по въпроса, как именно кметът на Гороцвет е извел заверките в регистъра на кметството (подсказка: правно-неграмотно - това е казано от нотариус Иванов, не е мое мение). Премълчава се и това, че кметът е бил разследван от 2012 г. и осъден в края на 2013. И гл. инспектор Точкова мълчи по въпроса за липсата на свидетел от Гороцвет, мълчи за правно-неграмотната заверка на пълномощното, мълчи и за това, че кметът на Гороцвет е бил разследван от 2012 и осъден в края на 2013 за над 100 неприсъствени заверки.

-

Уточнение и допълнение за очните ставки. Очните ставки са проведени на 13.06.2014 в продължение на 4 часа между пострадалата и тримата измамници. Оттам тръгна едно голямо недоразумение - вж материала "Как се стигна до абсурдните съмнения в психичното здраве на пострадалата ми майка?" http://softisbg.com/dannies_blog/kak-se-stigna-do-absurdnite-samneniya-v-psihichnoto-zdrave-na-postradalata.html

-

Уточнение и допълнение за разкриване на банкова тайна. Това е извършено през август 2014. Не знам защо се премълчава, че лъжепълномощникът е бил затънал в заеми, в Имотния регистър на персоналната му партида Райфайзенбанк е наложила възбрана върху 725 дка негови земи, закупени от майка му през 2008 г., в ТР на името на фирмата му е отбелязан запор. Прокурорът само бегло споменава факта, че е била разкрита банкова тайна. А изводи защо няма? И гл. инспектор само бегло споменава факта по разкриване на банковата тайна, без да направи извод.

-

Уточнение и допълнение за "събиране и проверка на писмени доказателства". Само ще напомня, какво каза Съдът в началото на миналата 2016 година: "Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка.(!)"

-

След проведено допълнително разследване с постановление от 27.07.2015 г. наблюдаващият прокурор Ивета Маркович отново прекратила досъдебното производство. С определение от 01.02.2016 г. по ЧНД № 206/2016 г. по описа на РС-Плевен постановлението на ПРП било отменено. В акта си Плевенският районен съд посочил, че намира събраните в хода на досъдебното производство факти „за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице". Определението на ПРС било потвърдено с определение по ВЧНД № 160/2016 г. на ОС-Плевен.

С постановление от 14.03.2016 г. наблюдаващият прокурор Ивета Маркович се отвела от ръководството и надзора на ДП № 2924/2013 г., пр. пр. № 3624/2013 г. по описа на ПРП, след връщане на материалите по досъдебното производство.

-

Уточнение и допълнение. С постановление от 14.03.2016 по пр. 2985/14 ОП-Плевен отказала да одобри самоотвода. С възражение от 16.03.2016 пр. Маркович предложила на ВТАП да отмени постановлението на ОП-Плевен от 14.03.2016 и да приеме самоотвода като правилен и законосъобразен. С постановление от 14.04.2016 по пр. 1755/14 ВТАП го приема като такъв "поради заявено наличие на пристрастност". Отвеждане поради пристрастност не се ли прави в самото начало, а не след две години и половина работа по делото?

-

На 25.04.2016 г. за осъществяващ ръководство и надзор върху досъдебното производство прокурор била определена Цонка Кичева. С постановление от 01.06.2016 г. последната дала указания за провеждане на допълнителни процесуално-следствени действия. На 22.06.2016 г. следовател Иван Димитров се отвел от разследването по делото, което наложило определяне на друг водещ разследването следовател.

След командироването на прокурор Цонка Кичева в друга прокуратура, на 01.11.2016 г. за наблюдаващ досъдебното производство прокурор бил определен Здравко Луканов.

-

Уточнение и допълнение. За отвеждането на първия следовател научихме на 21.07.2016 от телевизията ("Открито" БНТ 1, 21.07.2016 "Как възрастна варненка стана жертва а имотна измама"), а за командировката на втория набл. прокурор - през януари 2017 от админ. р-л на РП-Плевен и от сайта на ВСС. Вторият набл. прокурор е била командирована със заповед на Главния прокурор от 18.10.2016 насред разследването, точно когато е била издействала още 4 месеца удължаване на срока. С какви ли мотиви е убедила ОП-Плевен да отпуснат поредните 4 месеца? И защо ли три месеца никой не е уведомил пострадалата, че пак има нов набл. прокурор?

-

С постановление от 17.11.2016 г., деловодно изведено според УИС на ПРБ на 03.01.2017 г. [върху самото постановление датата на извеждане е 20.02.1017, б.м.], прокурор Здравко Луканов спрял досъдебното производство на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК.

-

Уточнение и допълнение. До 20.02.2017 никой не знаеше за спирането - нито пострадалата, нито админ, р-л на РП-Плевен, нито горестоящите прокуратури. В периода 03.01.2017 - 27.02.2017 протече оживена междуведомствена кореспонденция за изясняване на въпроса, дали е спряно ДП-то или не е спряно, тъй като на сайта на ПРБ стоеше съобщение, че е спряно от 03.01.2017, а админ. р-л на РП-Плевен твърдеше, че не е спряно. От горестоящите прокуратури бяха изпратени общо 11 бр. писма до РП-Плевен с указания за изпращане на постановлението и спазване разпоредбите на НПК: три от ОП-Плевен: 1, 2 , 3, седем от ВТАП: 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 и едно от ВКП. През цялото време на сайта на ПРБ продължаваше да стои съобщението за спиране от 03.01.2017. Всички прокуратури мълчат по въпроса, че постановлението за спиране е от дата 17.11.2016, а е изведено чак на 20.02.2017. И гл. инспектор Точкова мълчи по въпроса, че постановлението за спиране е от дата 17.11.2016, а е изведено чак на 20.02.2017 - три месеца по-късно и повече от месец след изтичане на поредния удължен срок по НПК, 12.01.2017.

-

Междувременно, по повод поредни писма от Р. Стоянова и майка й, постъпили в РП-Плевен и ОП-Плевен в периода 04.01.2017 г. - 13.02.2017 г., с писмо от 17.02.2017 г. наблюдаващият прокурор ги уведомил, че е спрял делото, за да се запознае подробно с него и да „формира законосъобразна, правилна и адекватна позиция по случая", след което да го възобнови, да даде указания, да бъдат извършени необходимите действия и то да приключи. Писмо с идентично съдържание от същата дата прокурор Луканов изпратил и на ВКП.

-

Уточнение и допълнение. Гл. инспектор Точкова е отбелязала в становището си, че НПК не съдържа подобна разпоредба. Според мен не подобава на висококвалифициран юрист, прокурор, да пише такива неща, особено пък до ВКП, но щом никой няма нищо против прокурорът да пише като правно-неграмотно лице, изпълнението на мечтата ми да видя една модерна, ефективна прокуратура се отлага за бъдеще неопределено време.

 -

С постановление от 12.04.2017 г., деловодно изведено според УИС на ПРБ на 03.05.2017 г., [ върху самото постановление датата на извеждане е 12.04.2017, УИС често дава погрешна информация, б.м.] прокурор Здравко Луканов възобновил досъдебното производство „поради необходимостта от извършване на процесуалноследствени действия за събиране на доказателства".

От образуването на досъдебното производство пострадалата и/или дъщеря й Р. Стоянова са изпращали многобройни писма, искания и молби до ПРП или до горестоящите й прокуратури, на които както съответния наблюдаващ прокурор, така и висшестоящите му прокурори са отговаряли своевременно.

-

Уточнение и допълнение. Твърдението за изпращани от нас многобройни писма, искания и молби е недоразумение, което силно ме притеснява, тъй като ни представя в неблагоприятна светлина - сякаш сме някакви патологични жалбоподатели. Недоразумението произтича от практиката на прокуратурата да таксува като "нова жалба" всяко напомняне за неполучен отговор. Така ми каза по телефона служителка от деловодството на РП-Плевен. А неполучени отговори - дал господ! Вж материала "Мълчанието на прокурорите.

            Сега вече, след смъртта на майка ми, аз останах единствената мишена за обвинения от всякакъв сорт. Майка ми почина през март тази година на 84 г. възраст и на 4-тата година на мудното и непрофесионално разследване. Замина си огорчена от пренебрежителното отношение на прокурорите. Нито веднъж възрастта й не беше спомената в нито един прокурорски акт, тежкото й здравословно състояние на физическа инвалидност поради деформирани кости и стави след прекарана на младини костна туберкулоза с останал огромен белег от операция по изстъргване на гнилата кост на десния крак, както и развилите се на тази основа възпалителни и дегенеративни процеси, беше грозно иронизирано като "завидна подвижност", не беше извършена съдебно-медицинска експертиза, а представените от нас медицински документи бяха тълкувани превратно от прокурора като доказателство за психическо заболяване. Всичко това беше много, много недостойно. Клетата ми майка беше измъчвана да си "признае", че е ходила в някакво затънтено разградско селце да заверява пълномощно за продажба на всичките си земи в Плевенско и понеже не си "признаваше", я обвиняваха, че била пречела на разследването. Лишавана беше от повереник в мое лице. Неописуемо ужасни преживявания и то в продължение на години! Аз самата съм силно травмирана. И аз вече не съм млада...

-

С оглед на горното, на първо място следва да се припомнят правомощията на ИВСС, регламентирани в чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. Съгласно този текст Инспекторатът проверява организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и приключването на делата в установените срокове. Именно в съответствие с цитираната разпоредба, в оспореното становище инспектор Кабзималска е проследила движението на ДП № 2924/2013 г., пр. пр. № 3624/2013 г. по описа на ПРП и е установила, че не са налице факти и обстоятелства, които да налагат прилагане на правомощията на Инспектората, подробно уредени в чл. 54 и сл. от ЗСВ - извод, с който се е съгласила и подателката на възражението.

-

Уточнение и допълнение. Съгласието ми е изразено със следните думи: "Да, не се налага прилагане на правомощията по чл. 54 и сл. от ЗСВ (препоръки, дисциплинарни наказания), но не защото всичко е наред, а  защото се налага прилагане на чл. 288 НК към набл. прокурори по ДП 2924/13 и админ. р-л на РП-Плевен, както и към други лица, в т.ч. самата Кабзималска." Може би  чл. 288 НК е твърде силен, но няма ли основания за прилагане поне на чл. 307 ЗСВ  - съответния админ. р-л налага дисциплинарно наказание на прокурор за действие или бездействие на прокурор, което неоправдано забавя производството ... 

-

Поради изложеното, главният инспектор на ИВСС също намира, че не са налице основания за назначаване на проверка по смисъла на чл. 56-58 от ЗСВ.

 -

Уточнение и допълнение. ЗСВ, Раздел V (Нов - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Мерки за отстраняване на причините за нарушенията. Чл. 60м. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 1.10.2012 г.) (2) Висшият съдебен съвет всяко шестмесечие анализира причините за нарушенията и приема мерки за тяхното отстраняване.

        Според мен, чл. 60м от ЗСВ достатъчно добре урежда въпроса за своевременно отстраняване на причините за нарушения, които евентуално биха могли да доведат до бъдещи претенции за изплащане на обезщетения по ЗОДОВ във вр. с чл. 6, ал. 1 от ЕКПЧ, но като че ли не се прилага рутинно, съдейки по съобщенията в медиите - чудовищен брой забавени с години дела, разследват имотна измама 133 месеца, милиони престъпници "амнистирани" по давност и др.

-

Същевременно, следва да се подчертае, че досъдебното производство по пр. пр. № 3624/2013 г. по описа на ПРП продължава над 3 години, което налага и преценка досежно разумността на този срок, съобразно обстоятелствата по случая и въз основа на установените в практиката на ЕСПЧ (напр. в Решения по делата Пелисие и Саси срещу Франция, Портинггон срещу Гърция и други) критерии, в частност сложността на делото, поведението на жалбоподателя и поведението на компетентните власти.

-

Уточнение и допълнение. Разследването се води от лятото на 2013 г. Подала съм сигнала за имотна измама на 06.06.2013. Днес се навършват точно 4 години от тази дата, а делото е още на етап досъдебно, без привличане на обвиняем. Уверено вървим към обезщетение за нарушено право на разумен срок по чл. 6 (1) на ЕКПЧ - вж Новини по делото за нашата имотна измама. Максималният размер на обезщетението е 10 000 лв. На мен ми се струва, че тези обезщетения като че ли са нова пазарна ниша за общ бизнес между бандитите и компетентните органи. Бандитите, примерно, правят обир за стотици хиляди или милиони, делят с органите, за да бездействат - не твърдя! - и след 10-15 години подхвърлят някоя хилядарка на ограбения - нищо не твърдя! просто така ми се струва, сигурно греша.

-

Във връзка с първия критерий - фактическа и правна сложност на случая - производството, предвид образуването му спрямо неизвестен извършител за престъпление по чл. 212, ал. 1 от НК, което е тежко по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК, разпитите на редица свидетели, проведените очни ставки, изготвените техническа, почеркова и съдебно-медицински експертизи, разкриването на банкова тайна и необходимостта от събиране и проверка на многобройни писмени доказателства (справки от мобилен оператор и документи от Агенцията по вписванията), се отличава с известна фактическа и правна сложност съгласно възприетите признаци в ТР № 35 от 6.Х1.1990 г. по н. д. № 26/90 г., ОСНК. Така приетата сложност на казуса обаче сама по себе си не може да обясни продължителността на досъдебното производство до настоящия момент.

-

Уточнение и допълнение. Критерият "фактическа и правна сложност" не се ли определя от броя на свидетелите, експертизите, обвиняемите, страниците на обвинителния акт и т.н., а не от тежестта на престъплението по см. на чл. 93, т.7 от НК? Много ми е чудно, какво ли му е толкова изключителното на нашия случай, та срокът на досъдебното производство стана по-дълъг и от мегаделото по източването на КТБ с неговите 5000 страници обвинителни актове срещу 18 обвиняеми, над 90 експертизи, над 500 разпитани свидетели и над 1000 тома събрани материали?

-

По отношение на втория критерий - поведението на жалбоподателя може да се приеме, че Р. Стоянова с депозирането на многобройни писма, молби и жалби, отправяни до различни органи (РП-Плевен, ОП-Плевен, Апелативна прокуратура-Велико Търново, Върховна касационна прокуратура, Омбудсмана на Република България и Висшия съдебен съвет), които са препращани до РП-Плевен и които са довели до над 20 искания за справки от страна на горестоящите прокуратури относно хода на досъдебното производство, също е допринесла за увеличаване на продължителността му. Вследствие на многократното изискване на материалите за предоставяне на отговори и за осъществяване на служебен контрол върху досъдебното производство от страна на ОП-Плевен, АП-ВТ и ВКП, разследващите са били лишени от възможността да провеждат процесуално-следствени действия.

-

Уточнение и допълнение. За многобройните жалби и т. н. съм обяснила тук по-горе, че е недоразумение. За поведението на жалбоподателя - то сякаш винаги е "виновно", съдейки по един доклад от проверка на ВСС, където прочетох, че жалбоподателят бил допринесъл за забавата, понеже не се бил интересувал, поведението му не било активно или нещо такова. За препращането на писма - не се налага никакво препращане, ако сигналът е бил изпратен и до компетентния орган. Прави впечатление, че това не се знае и масово се препраща, без да е необходимо. При това, вместо комуникацията да е предимно по ел. път, масово се хаби хартия, за два реда - цял лист. По въпроса за справките  - "над 20 справки", те са за период от 4 години. Това прави средно по 5 справки на година.

           Като бивша мед. сестра, работила изключително в интензивни сектори, мога само да кажа, че ако лекарите работеха така, както работят прокурорите по нашето дело, и най-леките им случаи щяха да завършват на 2 метра под земята!

            А за лишаването на разследващите от възможност да провеждат ПСД, най-голяма роля изигра Съдът при съдебния контрол 01.02.2016-01.03.2016. Не се шегувам - Съдът буквално лиши разследващите от всякаква възможност да провеждат още ПСД, защото освен критиките, че прокурорът не си изпълнява задълженията и т.н., Съдът каза също така, че вече няма какви повече ПСД да се извършват! По-точно каза, че е останало да се извърши само псих. експертиза на майка ми, но и това отпадна със смъртта й.

-

С оглед на третия критерий - поведението на органите на досъдебното производство: следва да се отбележи, че по движението на провереното досъдебно производство действително са допуснати закъснения по следните причини:

1. Първата от тях е свързана с двукратната отмяна от Плевенския районен съд на постановленията за прекратяване на досъдебното производство поради неизяснена фактическа обстановка и вследствие на неправилна интерпретация на събраните доказателства. Връщането на делото на ПРП, а впоследствие и на ОСлО при ОП-Плевен и месеците, необходими на водещия разследването следовател за изпълнение на дадените указания са допринесли за увеличаване на общата на продължителност на производството. До подобен извод е достигал в трайната си практика и Европейският съд за защита правата на човека (ЕСПЧ) - напр. в Решение от 7.12.2006 г. по делото Христова срещу България, § 151.

2. Втората причина е продиктувана от отвода на водещия разследването следовател и от смяната на трима наблюдаващи прокурори. Обстоятелството, че всеки от тях е трябвало да се запознава със събраните доказателства и да дава указания за необходимите действия по разследването, с оглед на собственото си вътрешно убеждение, също е довело до удължаване на продължителността на разследването. И в това отношение - че отводите на компетентните органи винаги водят до забава на производствата, съдът в Страсбург е последователен в практиката си (В този смисъл са напр. Решение от 28.04.2005 г. по делото Колев срещу България, § 97 и Решение от 1.12.2005 г. по делото Попов срещу България, § 84).

3. Третата причина е обусловена от спирането на досъдебното производство. Независимо че в постановлението като причина за това действие е посочено неразкриването на извършителя на престъплението, в писмото от 17.02.2017 г. до подателката на възражението и майка й, и до ВКП, наблюдаващият прокурор Здравко Луканов е изложил друго, нерегламентирано в НПК основание - да си осигури достатъчно време за запознаване с материалите по делото. Наред с това, липсват и данни през времето, през което досъдебното производство е било спряно, компетентните органи да са проявили нужното усърдие за преодоляване на пречките, довели до преустановяването на висящностга на производството, в които случаи ЕСПЧ също е категоричен, че е налице забава на производството (напр. Решение от 11.12.2003 г. по делото на Янков срещу България § 46). Не на последно място, не може да бъде пренебрегнат и факта, че в постановлението за възобновяване на досъдебното производство не са посочени и процесуално-следствените действия, които следва да бъдат извършени.

-

Уточнение и допълнение. Във връзка със спокойното изброяване на допуснатите от прокурора грешки, издаващи дефицит на юридически познания - вж статията "Веселите магистрати". 

-

Предвид горното, може да се приеме, че още на този етап от развитието на производството са налице известни закъснения по движението му, макар и не само предизвикани от органите на досъдебното производство (с известна забава се е произнесъл и състава на ПРС, разгледал ЧНД № 206/2016 г. по описа на същия съд), които са основание за претендиране на обезщетение по реда на глава трета „а" от ЗСВ от страна на пострадалите след приключване на делото. Поради това и с оглед недопускането в бъдеще на действия и бездействия, водещи до забава на производството от страна на ПРП, главният инспектор на ИВСС е сигнализирал административния ръководител на РП-Плевен за предприемане на съответни мерки съобразно правомощията му.

 -

Уточнение и допълнение. Забавата на съда е по вина на прокуратурата - вж пример № 5.

-

По отношение на другият, повдигнат във възражението въпрос досежно прилагането на чл. 288 от НК към наблюдаващите прокурори и други лица, следва да се уточни, че същият не е от компетентността на ИВСС. Преценката за липсата или наличието на противоправно, общественоопасно, виновно извършено деяние, каквото е престъплението по чл. 288 от НК, чийто състав се визира във възражението, съответно за наличието на достатъчно данни и законен повод за образуване на досъдебно производство е функция само и единствено на Прокуратурата на Република България.

-

 

Уточнение и допълнение. Щом не е от компетентността на ИВСС, следва да се препрати по компетентност. Или може би Главният инспектор е преценила, че сигналът е изпратен и до компетения орган? "Забележките" са изпратени с копие до Главния прокурор и Представителството на ЕК в София.

 -

Що се отнася до твърденията на Р. Стоянова, че със спирането на досъдебното производство се цели изтичане на давността за търсене на наказателна отговорност „или поне - давностният срок от 5 години за т.нар. добросъвестно владение на откраднатите през 2013 г. земи" на майка й, е необходимо да се отбележи, че същите са неоснователни. Основание за подобно становище дава разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 3 от НК, според която наказателното преследване се изключва по давност, когато то не е възбудено в продължение на десет години за деяния, наказуеми с лишаване от свобода повече от три години. В разглеждания случай за престъплението по чл. 212, ал. 1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода от две до осем години, поради което няма причини да се счита, че давността за наказателно преследване на извършителя/ите на престъплението, за което е образувано досъдебното производство ще изтече. Подобна опасност не стои и по отношение на твърденията за добросъвестно владение, тъй като съгласно чл. 70, ал. 1 от Закона за собствеността „владелецът е добросъвестен, когато владее вещта на правно основание, годно да го направи собственик, без да знае, че праводателят му не е собственик или че предписаната от закона форма е била опорочена. Достатъчно е добросъвестността да е съществувала при възникване на правното основание.".

-

Уточнение и допълнение. Правното основание в случая е нотариалният акт за покупко-продажба. По първата сделка 5-годишният срок за "добросъвестно владение" изтича на 13.03.2018 г. - след по-малко от година, така че опасенията ми са съвсем основателни (тази сделка не се разследва в РП-Плевен, а тя е много интересна). По втората, тази от 18.03.2013, разследваната в РП-Плевен сделка, срокът е малко по-дълъг, тъй като при нея е извършено типичното за имотните измами продаване в прав и обратен ред, в резултат на което последният "добросъвестен  владелец" е такъв от 19.02.2014. Казва се Ивайло Бировски, по-известен като Иво Бокса, другар на Камен Куката. Плевенската банда на Куката и Бокса - гръмнаха в медиите края на април, - е разбита при зрелищна акция на ГДБОП в Плевен. Бандитите са се занимавали с рекет, изнудване и кражба на земи (!). Чупели крака и изтръгвали нокти!!! Около 2 седмици по-късно в медиите се появи и видео материал, на който се вижда как прокурор от ОП-Плевен, подсъдим по висящо дело за престъпление срещу правосъдието, крачи заедно с бандитите. За повече информация - вж материала "Става ясно защо боксува разследването по нашия случай

-

На последно място, за пълнота на изложението, следва да се поясни, че с оглед обстоятелството, че досъдебното производство е възобновено със съответно постановление на наблюдаващия прокурор, не се налага произнасяне на главния инспектор по молбата от Ренета Стоянова от 13.04.2017 г. за възобновяване на досъдебното производство по пр. пр. № 3624/2013 г. по описа на ПРП, подадена по електронните пощи на ПРП, редица други органи и институции, вкл. и до ИВСС.

Изложеното изразява окончателната позиция на главния инспектор на ИВСС по образуването и движението на горепосочената прокурорска преписка, като на Ренета Стоянова се указва, че при последващи молби, жалби и заявления, свързани със същата преписка и с идентично съдържание, ИВСС няма да се произнася.

-

Уточнение и допълнение. По подобен начин завършваше и едно писмо от Инспектората на МП - вж пример № 33.

-

Настоящото становище да се изпрати на Ренета Тодорова Стоянова на адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" № 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80 и на електронен адрес: rennie@softisbg.com.

-

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР:

ТЕОДОРА ТОЧКОВА (Подпис, не се чете)

(Печат на Инспектората към Висшия съдебен съвет)

       
   


-

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1270

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.