23.02.2017 Становище на Любка Кабзималска

-
                РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

            ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
    гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон" № 17, тел.факс 02/9057503

Изх.№ Ж-17-91
Дата: 23.02.2017 г.

Сканиран оригинал на писмото
                        СТАНОВИЩЕ
                    по сигнал № Ж-17-91/2017г.

    Любка Кабзималска - инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, след като се запознах с материалите по сигнала, установих:

    В Инспектората към ВСС /ИВСС/ е образувана преписка № Ж-17-91/2017г. във връзка с подаден сигнал /адресиран до РП - Плевен, горестоящите прокуратури и представителството на ЕК в гр.София/ подаден от Ренета Тодорова Стоянова по повод липсата на информация по движението на ДП №2924/13г., прокурорска преписка №3624/2013г. /№6962/2016г./ по описа на РП Плевен.
    След подробно запознаване с предоставените в сигнала данни и след като проследи движението на прокурорските преписки в Унифицираната информационна система на ПРБ (УИС), се установи следното:
    С постановление от 20.12.2013г. РП - Плевен е образувала ДП срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.212 ал.1 от НК. С постановление от 30.10.2014г. ДП е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр, чл.24 ал.1 т.1 от НПК, като с определение от 13.11.2014г. по ЧНД №3142/2014г. на РС Плевен постановлението за прекратяване е отменено на основание чл.243 ал.5 от НПК. След проведено допълнително разследване с постановление от 24.07.2015г. ДП е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 от НПК. Отново с определение № 516 по ЧНД №206/2016г. на РС Плевен постановлението за прекратяване е отменено.
    По повод ваши писма и искания изпратени по електронната поща в РП-Плевен сте била уведомена с писмо от 30.06.2016г., че на основание чл.100 ал.З,вр. чл.91 ал.З от НПК не може да участвате в качеството на повереник, тъй като сте участвали в производството в друго процесуално качество.
    С постановление от 17.11.2016г. РП- Плевен е спряла ДП на основание чл.244 ал. 1 т.2 от НПК, като копие от същото е изпратено на пострадалия и е указано, че постановлението подлежи на обжалване пред РС Плевен.
    По повод на други ваши жалби до РП- Плевен сте била уведомена съответно на 03.01.2017г.,18.01.2017г. и 02.02.207г. когато Ви е указано, че при наличие на искания по разследването,то същите следва да ги заявите по съответния ред пред наблюдаващия прокурор.
    С писмо от 10.02.2017г. РП -Плевен е уведомила и Йорданка Найденова /със същия адрес на кореспонденция с вашия/, че не липсват документи по делото, че същите са заверени и изпратени от наблюдаващият прокурор. Отново с писмо от 17.02.2017г. сте била уведомена от наблюдаващият прокурор относно движението на досъдебното производство, като на същата дата е уведомена и ВКП. Предвид изложеното не може да се направи извода, че не сте уведомявана относно подадените от Вас жалби, както и съответното процесуално движение на досъдебното производство.

    В заключение може да се обобщи, че от извършената проверка в конкретния случай не са установени факти и обстоятелства, които да налагат прилагане правомощията на Инспектората, подробно уредени в чл. 54 и сл. от ЗСВ.

    Екземпляр от становището да бъде изпратен на Ренета Стоянова на посочения в сигнала адрес.


                    ИНСПЕКТОР: (Подпис, не се чете)
                (Печат: Република България, Инспекторат към ВСС)
                            ЛЮБКА КАБЗИМАЛСКА

-

А сега да разгледаме по-отблизо становището.


                        СТАНОВИЩЕ
                    по сигнал № Ж-17-91/2017г.

    Любка Кабзималска - инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, след като се запознах с материалите по сигнала, установих:

    В Инспектората към ВСС /ИВСС/ е образувана преписка № Ж-17-91/2017г. във връзка с подаден сигнал /адресиран до РП - Плевен, горестоящите прокуратури и представителството на ЕК в гр.София/ подаден от Ренета Тодорова Стоянова по повод липсата на информация по движението на ДП №2924/13г., прокурорска преписка №3624/2013г. /№6962/2016г./ по описа на РП Плевен.

-

Забележка. Не става ясно по кой сигнал е образувана преписката. Предполагам, че по второто от двете ми писма (1, 2) до админ. р-л във връзка с едно телефонно обаждане, което ме притесни.

-

    След подробно запознаване с предоставените в сигнала данни и след като проследи движението на прокурорските преписки в Унифицираната информационна система на ПРБ (УИС), се установи следното:

-

 Забележка: От изложеното в становището не личи Кабзималска да се е запознала с предоставените в сигнала данни или, ако се е запознала, не им е обърнала внимание. Да беше обърнала внимание поне на това: "Съдът още преди цяла една година се произнесе, че районният прокурор пренебрегва събраните доказателства, които според съда са достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице."

-

    С постановление от 20.12.2013г. РП - Плевен е образувала ДП срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.212 ал.1 от НК. С постановление от 30.10.2014г. ДП е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр, чл.24 ал.1 т.1 от НПК, като с определение от 13.11.2014г. по ЧНД №3142/2014г. на РС Плевен постановлението за прекратяване е отменено на основание чл.243 ал.5 от НПК. След проведено допълнително разследване с постановление от 24.07.2015г. ДП е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 от НПК.

-

Забележка. Цитираното основание за прекратяване не е по чл.243 ал.1 т.1 от НПК, а по чл.243 ал.1 т.2 от НПК (справка: Пример №17). 

-

Отново с определение № 516 по ЧНД №206/2016г. на РС Плевен постановлението за прекратяване е отменено.

-

ЗабележкаЗа определението на РС-Плевен, вж Пример № 6.

-


    По повод ваши писма и искания изпратени [на хартия с нотариална заверка на подпис и съдържание на 09.05.2016 - молба за становище по нотариалните актове на Иванов 007] и по електронната поща в РП-Плевен [на 08.06.2016 - молба за становище по преписите от решения на поземлена комисия; на 09.06.2016 - молба за отговор, дали мога да бъда повереник на майка си; и на 21.06.2016 - във връзка с тел. р-р на 17.06.2016]  сте била уведомена с писмо от 30.06.2016г., че на основание чл.100 ал.З,вр. чл.91 ал.З от НПК не може да участвате в качеството на повереник, тъй като сте участвали в производството в друго процесуално качество.

Забележка. Не съм получавала писмо от 30.06.2016. Писмото от 30.06.2016 е до майка ми и в него няма нито дума за мен като повереник. Представлява положителен отговор от набл. прокурор на молбата на майка ми от 22.06.2016 да получи копия от три документа, съхранявани в РП-Плевен. Получено е по ел. път в е-пощата на майка ми на 09.09.2016 след пет напомняния от майка ми (1, 2, 3, 4, 5).  Самите копия от документи се получиха на 03.10.2016 с две придружителни писма - от 13.09.2016 (на стария адрес на майка ми) и от 28.09.2016 (на актуалния). Три дни след получаването им майка ми изпрати писмо до набл. прокурор на 06.10.2016, с което я уведоми, че изпратените копия съдържат данни за престъпление от о.х. Отговор не получи. На 15.03.2017 майка ми почина. Сега аз очаквам отговор, за което напомних на 03.04.2017)    

-


    С постановление от 17.11.2016г. РП- Плевен [изведено на 20.02.2017] е спряла ДП на основание чл.244 ал. 1 т.2 от НПК, като копие от същото е изпратено на пострадалия и е указано, че постановлението подлежи на обжалване пред РС Плевен.

-

Забележка. За невъзможността да обжалваме, вж писмо до ВТАП от 23.03.2017, препратено същия ден до РП и ОП-Плевен за сведение.

-

   По повод на други ваши жалби до РП- Плевен сте била уведомена съответно на 03.01.2017г.,18.01.2017г. и 02.02.207г. когато Ви е указано, че при наличие на искания по разследването,то същите следва да ги заявите по съответния ред пред наблюдаващия прокурор.

-

Забележка. Цитираните писма са до майка ми. Кабзималска ни бърка.

-


    С писмо от 10.02.2017г. РП -Плевен е уведомила и Йорданка Найденова /със същия адрес на кореспонденция с вашия/, че не липсват документи по делото, че същите са заверени и изпратени от наблюдаващият прокурор. Отново с писмо от 17.02.2017г. сте била уведомена от наблюдаващият прокурор относно движението на досъдебното производство, като на същата дата е уведомена и ВКП. Предвид изложеното не може да се направи извода, че не сте уведомявана относно подадените от Вас жалби, както и съответното процесуално движение на досъдебното производство.

-

Забележка. На писмото от 10.02.2017 майка ми отговори на 17.02.2017 , но почина, без да дочака отговор, затова на 21.03.2017 изпратих напомняне, като приложих у-ние за наследници. С писмото си от 17.02.2017г.  набл. пр. Луканов се опита да  залъже двете с майка ми, че бил спрял разследването, за да се бил запознаел с материалите по него. Да, ама не, както казваше покойният Петко Бочаров (в НПК няма подобно основание за спиране).  

-

    В заключение може да се обобщи, че от извършената проверка в конкретния случай не са установени факти и обстоятелства, които да налагат прилагане правомощията на Инспектората, подробно уредени в чл. 54 и сл. от ЗСВ.

-

Забележка. Да, не се налага прилагане на правомощията по чл. 54 и сл. от ЗСВ (препоръки, дисциплинарни наказания), но не защото всичко е наред, а  защото се налага прилагане на чл. 288 НК към набл. прокурори по ДП 2924/13 и админ. р-л на РП-Плевен, както и към други лица, в т.ч. самата Кабзималска.

  Справка, НК, чл. 288: (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г.) Орган на властта, който пропусне да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, или по друг начин осуети такова преследване с цел да избави другиго от наказание, което му се следва по закон, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6 .    Екземпляр от становището да бъде изпратен на Ренета Стоянова на посочения в сигнала адрес.


                    ИНСПЕКТОР: (Подпис, не се чете)
                (Печат: Република България, Инспекторат към ВСС)
                            ЛЮБКА КАБЗИМАЛСКА

 

 

-

Това писмо е част от кореспонденцията с ВСС

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1111

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.