17.01.2018 От СГП

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Гл. прокурор и новините за януари 2018

-

Резюме. Всичко е в правомощията на РП-Плевен.

-

-

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                    СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА


Пр. пр. № 19310/2017г.
17.01.2018 г.
                                ДО:
                                Районна прокуратура Плевен
                                На пр. пр. №3624/2013г.


                                КОПИЕ:
                                Ренета Тодорова Стоянова
                                Гр. Варна, ул. "Г. Бакалов" № 17
                                Вх.7, ет.1, ап.80


    Приложено изпращам Ви по компетентност, разпечатка на нмейл, изпратен на 12.01.2018г. от г-жа Ренета Стоянова до Софийска градска прокуратура.
    В Софийска градска прокуратура е образувана пр.пр.№ 19310/2017г. по повод изпратени по имейл сигнали от Ренета Тодорова до прокуратурата във връзка с разследването по ДП № 2924/2013г, по описа на Отдел следствен при ОП-Плевен, пр.пр.№ 3624/2013г. по описа на РП-Плевен.
    С постановление от 07.12.2017г. (изв. на 08.12.2017г.) е постановен отказ от образуване на досъдебно производство и преписката е прекратена.
    Поставените въпроси във връзка с изложените факти, обстоятелства, анализа на доказателствата по делото и продължителния срок разследването по делото, не са от компетентността на СГП, тъй като касаят разследването по ДП № 2924/2013г, по описа на Отдел следствен при ОП-Плевен, пр.пр.№ 3624/2017г. по описа на РП-Плевен.
    Вземане на отношение по доказателствата по делото, формирането на правни изводи, в т.ч. и срочността на приключване разследването по делото и внасянето на делото в Районен съд Плевен с обвинителен акт е в правомощията на наблюдаващия прокурор по ДП № 2924/2013г. по описа на Отдел следствен при ОП-Плевен, пр.пр.№ 3624/2017г. по описа на РП-Плевен.

                                ПРОКУРОР: (Подпис, не се чете)
                                        /Ил. ТОЧЕВ/
                                (Печат: Софийска градска прокуратура)

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Гл. прокурор и новините за януари 2018

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1519

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.