31.01.2018 От СГП

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Гл. прокурор и новините за януари 2018

-

На 26.01.2018 писах до Гл. прокурор, че вместо отговор на сигнала ми до него от 13.07.2017, съм получила постановление от СГП за отказ да образуват ДП и отново го помолих за отговор. Писмото ми е било изпратено от кабинета на Главния в СГП, а оттам - в Апел. прокуратура София, откъдето на 07.02.2018 с постановление потвърдиха постановлението на СГП. Така и досега нямам отговор на двата основни въпроса, поставени в сигнала от 13.07.2017 до Главния прокурор - защо пета година не е извършена граф. експертиза на подписа на пострадалата и не е установено от какви "документи" нотариусът се е уверил, че продавачката е собственик, затова днес изпратих напомнящо писмо до кабинета на Главния прокурор (пиша това на 20.03.2018, бел. блогър).

-

Сканиран оригинал

-

                        ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                            СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА


Пр.пр. № 19310/2017г.
31.01.2018 г.
                            ДО:
                            Апелативна прокуратура - София


                            КОПИЕ:
                            Ренета Тодорова Стоянова,
                            Гр. Варна, ул. "Г. Бакалов" № 17
                            Вх. 7, ет.1, ап, 80.    Приложено изпращам ви материалите по пр. пр. № 19310/2017г, по описа на СГП по компетентност, ведно с писмо от Ренета Стоянова, постъпило по имейл, което по същество представлява жалба срещу постановлението от 07.12.2017г. (изв. На 08,12.2017г.) за отказ от образуване на досъдебно производство.                            ПРОКУРОР: (Подпис, не се чете)
                                    /Ил. ТОЧЕВ/
                        (Печат: Софийска градска прокуратура)
                        ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                            СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА


-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Гл. прокурор и новините за януари 2018

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1520

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.