06.01.2015 До Христо Бързашки, председател на зем. кооп. "Златен клас"- с. Ставерци, Плевенско

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с нотариус 007 и други лица

-

 

Писмото в jpg

-

Копие до: кмета на с. Ставерци

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЪРЗАШКИ,

Всичко вече се изясни по измамата с моята земя, така че спокойно можете да ми изплатите цялата рента, дължима от 01.10.2012 г. до 30.09.2014 г.

Никой друг не е собственик на земята ми. Аз съм единственият законен собственик на земята си по силата на нотариалния ми акт от 1999 г. (прилагам копие), издаден на основание влязло в сила решение №7000 от 1994 г. на ПК - Д. Митрополия.

През март 2013 г. земята е продадена незаконно на основание точно същото решение на ПК - Д. Митрополия, при това издадено под формата на невалиден препис - без печат „Вярно с оригинала" Има и много други нередности (прилагам копия от невалидния препис и невалидния нотариален акт).

Очаквам да се издължите с рентата.

С уважение,

Йорданка Дикова Найденова, 82 г.: [подпис]

Дата: 06.01.2015 г.

гр. Варна

-

Приложения:

1. Копие от фалшивия препис на Решение 7000 /1994 с бележки -1, 2, 3

2. Копие от фалшивия нот. акт за продажба на земите ми през 2013 с бележки - 1, 2

3. Копие от истинския ми нот. акт от 1999

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с нотариус 007 и други лица

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1527

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.