Новини по делото за нашата имотна измама: март 2018

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

От края на октомври ме тормозят с друг номер - застрахователна измама. Аз - в ролята на измамника!

-

19.03.2018 От ВКП до ОП-Плевен с копие до мен - Нареждат проверка по моя жалба за неоправдано забавяне. Писмото е изпратено на хартия и е получено във Варна в края на март.

-

20.03.2018 До Главния прокурор - напомнящо писмо. Напомням, че девети месец нямам отговор на сигнала до Главния от 13.07.2017. Прилагам двете хубави постановления на СРП от февр. 2018, в които двама различни прокурори единодушно дават становище по досъдебното производство в РП-Плевен за нашата имотна измама, че са налични данни за престъпления по чл. 212, 316 и 311 НК.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1521

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.