07.08.2018 До Нотар. камара и МП - въпрос за остарял образец за щемпел - приложение 6 чл. 17 наредба 32

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Нотариалната камара и от кореспонденцията с МП и Инспектората на МП

-

Subject: въпрос за остарял образец за щемпел - приложение 6 чл. 17 наредба 32
Date: Tue, 7 Aug 2018 13:55:14 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
To: Notary Chamber of Bulgaria <chamber@notary-chamber.bg>, priemna <priemna@justice.government.bg>


-

ДО: Нотариална камара и Министерство на правосъдието

-

Относно: Молба за компетентно становище по образеца за щемпели - приложение № 6 към чл. 17 от Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите    

-

Уважаеми компетентни лица от НК и МП,

Случайно забелязах, че чл. 17 от Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори е останал непроменен от 2003 г. Към този член е приложение № 6 - образец за щемпели. Съответно, образецът отговаря на разпоредбите на стария ГПК (отпреди 2008 г.) - вж справката по-долу, т.е. не е съвсем актуален и поради това създава известно объркване или поне - неяснота.

В тази връзка, въпросът, на който моля за отговор, е следният:

Предвид изменението на чл. 580, т.3 ГПК, в сила от 30.05.2008 г., достатъчно ли е в щемпела за удостоверяване на подписа по приложение № 6 към чл. 17 от Наредба № 32 да са посочени само трите имена и местожителството на положилите подписа или е необходимо да са посочени още и "единния граждански номер на лицата, които участват в производството, както и номера, датата, мястото и органа на издаване на техния документ за самоличност" (цитатът е от чл. 580, т.3 ГПК от 2008 г.)?

Пояснение: По стария ГПК (отпреди 2008) се изискваше само посочване на трите имена и местоживеенето (точно като в щемпела в приложение №6 към наредбата за архивите на нотариусите). В новия ГПК обаче (от 2008), изискванията са повишени и вече се изисква освен трите имена, също така и "единния граждански номер на лицата, които участват в производството, както и номера, датата, мястото и органа на издаване на техния документ за самоличност" - чл. 580, т. 3  ГПК (изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.). Завела съм едно гражданско дело за прогласяване нищожност на нотариално удостоверяване на кметско пълномощно, затова питам, но не възнамерявам да представям отговора Ви в съда, а по-скоро да насоча вниманието Ви към необходимостта от евентуално актуализиране на образеца за щемпели. Впрочем, и без актуализиране на щемпелите, повечето нотариуси стриктно спазват новия ГПК. Като доказателство прилагам перфектно изпълнено от варненски нотариус удостоверяване на подпис и съдържание върху пълномощно от 2015 г. с посочени не само трите имена, но също така и ЕГН, л.к., дата, място и орган на издаване - точно по изискванията на ГПК от 30.05.2008. Но понеже има и нотариуси, които не спазват особено стриктно новия ГПК в това отношение (да не говорим пък за кметовете, които са извън Вашия ресор, доколкото знам), все пак ми се струва, че би било добре образецът за щемпели да се приведе в съответствие с актуалните разпоредби на ГПК. За личните данни в прикаченото извлечение от пълномощното пояснявам, че няма опасност от неоторизираното им разкриване / обработка, т.к. носителката им е починала през 2017 г. (майка ми). 

Справка за стария ГПК (отпреди 2008). Чл. 576, буква "в" гласи: "името,  бащиното и фамилното име на лицата,  участвуващи в производството,  а така също и местожителството им" Съответно, чл. 486, ал. 1 (отм.) гласи: "Удостоверяването на датата ,  съдържанието и подписите на частни документи се извършва с надпис върху документа.  В случая,  доколкото няма особени правила нотариусът се ръководи от разпоредбите на чл . 476.

Справка за новия ГПК (от 2008). Чл. 580, т. 3 ( в сила от 30.05.2008) гласи: "пълното име, единния граждански номер на лицата, които участват в производството, както и номера, датата, мястото и органа на издаване на техния документ за самоличност". Съответно, чл. 590, ал. 1 вече гласи: "Удостоверяването на датата, съдържанието и подписите на частен документ се извършва с надпис върху документа. В случая се прилага чл. 580, доколкото няма особени правила."

Като благодаря предварително за компетентния Ви отговор, оставам в  очакване да получа такъв на горепосочения имейл в обичайния срок до един месец - по възможност във вид на  прикачен файл (сканиран оригинал с подпис на отговорното лице и печат на институцията).

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72
Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес  rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 бр. съгл. текста: извлечение от пълномощно с перфектно изпълнено от варненски нотариус удостоверяване на подпис и съдържание върху пълномощно от 2015 г.

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Нотариалната камара и от кореспонденцията с МП и Инспектората на МП

-


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1818

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.