28 юни 2007 г. - Стенограма от 267-мо заседание на НС

Начало на блога

Този материал е част от предложения от юристи за борба с имотните измами

-

Резюме. В НС подготвят новия ГПК. Обсъждат предложението в нотариалните актове да се вписват не само трите имена, но и ЕГН. В крайна сметка се приема три имена, ЕГН, документ за самоличност с място, дата и орган на издаване, и постоянен адрес - чл. 580, т. 3 ГПК. Същите данни се изискват и при нотариална заверка на подписи на осн. чл. 590, ал.1 ГПК, който препраща към чл. 580 ГПК, но невинаги се спазва и то не само от кметовете с ограничени нотариални функции, но и от нотариуси. Причината е, че нотариусите още не са привели образеца на щемпела си от приложение № 6 към наредбата им №32 в съответствие с разпоредбата на чл. 580,т. 3 ГПК, в  сила от 30.05.2008 (бел. блогър, 23.05.2019). 

-

За анахроничните правила на нотариусите

"ИГЛИКА ИВАНОВА (КБ): Уважаеми колеги, бих искала да мотивирам първото наше предложение по чл. 533 относно вида, в който трябва да бъде представен нотариалният акт, и броя на преписите.
Като чета текста, който се предлага, си задавам два въпроса: единият, дали наистина правим нов закон, и другият е, в кой век живеем. Съгласете се, че в наше време да се представят няколко еднообразни екземпляра, изписани на ръка с черно мастило, най-меко казано е анахронизъм.
В момента, в който призоваваме страните по делата с електронна поща, да ги караме да пишат по пет нотариални акта на ръка е изключено. Последният нотариален акт, който съм виждала изписан на ръка, е някъде от 1938 г. Оттогава насам цивилизованият свят, към който принадлежим, използва поне пишещи машини. Този текст е буквално възпроизведен от един друг, който сега ще ви цитирам накратко:
"Чл. 48. (2) Екземплярът, който ще остане в нотариуса, трябва да бъде напечатан или написан на ръка с черно мастило чисто и четливо."
Цитатът е от Закона за нотариусите, утвърден с Указ № 14 от 31 януари 1885 г. Смятам, че по-силни аргументи от тези едва ли биха ви убедили."

               Забележка. И досега в ГПК има текст за мастилото (бел. блогър, 23.05.2019):

"Чл. 578. (1) За издаване на нотариален акт се изготвя проект на акта в два или повече еднообразни екземпляра. Формата, видът и размерът на хартията, върху която се написва или напечатва проектът, се определят по образец, утвърден от министъра на правосъдието.

(2) Всички екземпляри на проекта се изготвят чисто и четливо, написани на ръка с черно или синьо мастило или напечатани."
            Източник: ГПК https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135558368


-

За ЕГН-то:
 
По отношение на предложението, което сме направили в нотариалните актове да се съдържа ЕГН и не е прието се сещам какъв е бил мотивът - защитени лични данни. Мисля, че довеждаме нещата до някакъв абсурд и постъпваме дълбоко непринципно. В един от по-напред приетите текстове, а именно по отношение съдържанието на исковата молба, задължаваме ищеца да пише егенето си. Защо тогава ЕГН не е защитени лични данни, а тук е, при положение, че нотариалният акт при всички случаи защитава или в повечето случаи защитава далеч по-сериозни интереси, каквато е стойността на недвижимо имущество? Ако изпишем само имената на лицето, пълните имена са три по нашето законодателство. Не съм правила справка, но съм сигурна, че са десетки, а може би стотици хората, примерно в София, които носят името Иван Петров Иванов. Как ще ги отличим един от друг - по адрес? Това е много несериозно. Адресът се променя за минути. Най-елементарно е да се смени адресът. Какво пречи на едно лице със същите имена да се регистрира адресно на вашия адрес и да отиде да изповяда сделката, да ви продаде примерно жилището?
Тук, в консултации с един колега, друг житейски случай - дядото прехвърля на внука. Двамата са с еднакви имена - често срещано, традиционно за българите явление. Двамата живеят на един и същи адрес. Ами ако утре като стане въпрос кой на кого е прехвърлил? Влизаме в едни процедури на доказване и т.н.
Освен това егенетата ни, уважаеми колеги, циркулират из цялата страна, независимо от това, че според закона са защитени. (вярно е дори и днес, след като вече се въведе и Европейски регламент за защитата на личнит данни, бел. блогър, 23.05.2019). Елементарно отидете, опитайте се да внесете 2 лв. държавна такса за съда. Няма да ви я приемат без ЕГН. Навсякъде фигурира това нещо и изобщо не е защитено. Точно тук решихме, че трябва да се защитава.
Считам, че поне следва да се обсъди и да се уеднакви този режим. Ако се приеме, че в съдебните и нотариалните, като някакъв подвид съдебни книжа, няма да има ЕГН, това да бъде навсякъде.
Най-общо, това са нашите съображения. Надявам се, че ще ги споделите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Иванова.
Има ли желаещи за реплика? Не виждам.
Заповядайте за изказване, господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Госпожо председател, господа народни представители! Първо, по въпроса, който постави госпожа Иванова, мисля, че заслужава внимание. Няма да пострада самоличността на гражданите, ако в нотариалните актове се вписват единните граждански номера, защото това може да бъде един елемент, който в по-висока степен да гарантира идентичността на лицата, които са вписани в тези актове.
По отношение на другите предложения, смятам ги повече за фразеологични и уточнения. Можем да преценим тяхното възприемане. На практика те няма да окажат влияние върху нотариалните производства.
Аз искам да обърна внимание на друг важен проблем, който смятам, че представеният проект решава, и да отида малко по-далеко като обърна внимание и върху допълнителни действия, които се изискват от нотариусите при прилагането на тези разпоредби. Те се отнасят към зачестили напоследък злоупотреби с прехвърляне на собственост върху недвижими имоти от лица, които не са техни притежатели. Ние търсихме решение на този проблем. По него имаше предложения в неофициален план и преди още да приключим работата по проекта за Гражданскопроцесуален кодекс и сме използвали някои от тези идеи.
Става дума за това, когато особено се прехвърля недвижим имот чрез представяне на пълномощно, за всяко издадено удостоверение, тоест за представяне на частен документ, независимо от неговата разновидност, нотариусът, който извършва заверката, да задържа екземпляр от това пълномощно в своята нотариална кантора. Освен това, когато става прехвърлянето, освен подпис лицата саморъчно да изписват и своите имена и да полагат подписа си пред нотариуса.
Ако нотариусите са добросъвестни, каквито са повечето от тях, те би трябвало да направят проверка и това вече, обръщам внимание, което не е част от текста на закона, но е част от така стриктно изпълняваните задължения, този нотариус, който изпълнява една сделка и на него му се представя определен документ, тъй като той има свои реквизити - от кого е издаден, в много случаи от друг нотариус, от друга кантора, би трябвало да се свърже с тази кантора и да провери дали в нея се съдържа частен документ, за какъвто претендира лицето, което го представя. Само след това той би трябвало да извърши останалите действия по издаването на нотариалния акт. (това е уредено от 2009 г. с електронен регистър на пълномощните и др. документи, като от 2017 дадоха достъп до него и на кметовете, но все още няма санкции за нотариусите, ако не са извършили проверка в е-регистъра, бел. блогър)

Последното не сме записали, тъй като това по-скоро се отнася към начина, по който действат нотариусите и е проблем на устройствените правила на нотариалната дейност, а не на процесуалните. Обръщам внимание, защото във всеки един случай, когато не бъде направена такава проверка и впоследствие се констатират действия, които увреждат правата на някои от страните или на лице, което фактически не е страна по сделката, би трябвало да се ангажира най-малкото дисциплинарната отговорност на такива нотариуси и нещо много повече, защото става дума за умишлено организирани злоупотреби, в които участват лица, използващи за своята незаконна, а в редица случаи престъпна дейност, и съдействието на нотариусите.
Това трябва да бъде казано, защото в тази дейност ние се нуждаем наистина от много стриктно следване на предписаните от закона правила. Да не говорим пък за нарушаването на правилата на удостоверявания, когато понякога такива се правят без присъствието на лицата, чиято самоличност трябва да се снеме и да се удостоверят техните подписи или съдържанието на документа.
Затова смятам, че и самата Нотариална камара трябва да проявява голяма взискателност към своите членове и да поощрява действията на добросъвестните нотариуси, каквито са повечето от тези лица, осъществяващи важни удостоверителни действия. Благодаря. (Нотар. камара все още не проявява особено голяма взискателност към своите членове - вж кореспонденцията ми с НК във връзка с нашия случай на имотна измама, бел. блогър)

-

Начало на блога

Този материал е част от предложения от юристи за борба с имотните измами

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1822

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.