11.06.2015 До г-жа Кузманова от Инспекторат на МП

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това писмо съдържа изброяване по точки на множеството грешки и пропуски в документацията и действията на нотариус Иванов №007 на 14.03.2013 при изповядване на покупко-продажба на около 3 дка горска територия. Изпратено е на 11.06.2015 до г-жа Кузманова от Инспектората на Министерство на правосъдието като продължение на наша кореспонденция от ноември 2014. Какво направи г-жа Кузманова, като го получи? Излезе в летен отпуск, а като се върна, вече беше забравила за него. За щастие, на 01.09.2015 г-жа Плачкова от канцеларията на МП го препрати на ВКП по компетентност. ВКП го изпрати на ВАП по компетентност - това беше грешка (изглежда объркаха понятията "нотариален акт" и "нормативен акт", както преди това се беше случило в Нотариалната камара). ВАП на свой ред го изпрати в РП-Плевен по компетентност. След отвод на няколко районни прокурора, на 09.12.2015 сигналът е бил възложен на прокурор Фердинандов, а на 29.12.2015 г. той е възложил на ОДМВР-Плевен извършване на проверка.

Оттук нататък следите на сигнала се губят.

На 11.01.2016 ми се обадиха от ОДМВР-Плевен и ми казаха, че им е възложена проверка по друг сигнал. В момента, в който публикувам това, на 30.03.2016, все още нямам отговор на сигнала от 11.06.2015 г. до Инспектората на МП.

-------------------------

СИГНАЛ ДО ИНСПЕКТОРАТА НА МП ЗА МНОЖЕСТВО ГРЕШКИ И ПРОПУСКИ НА НОТАРИУС ИВАНОВ №007-ПЛЕВЕН ПО НОТАРИАЛНО ДЕЛО №58 ОТ 14.03.2013 г.

СИГНАЛЪТ Е ИЗПРАТЕН ПО Е-ПОЩА НА 11.06.2015 г.

До: г-жа Лиляна Кузманова, Инспекторат на МП - София

Копие до: г-жа Калинка Плачкова, директор на Д "Канцелария" в МП - София
Копие до: г-н нотариус Иван Иванов №007 - Плевен

От: Ренета Стоянова, дъщеря на Йорданка Найденова (приложено пълномощно)

Отн.: Молба за извършване на проверка по чл. 372 от ЗСВ на нотар. дело №58 отr 14.03.2013 г. (приложени доказателства)

Ако е необходимо да изпратя молбата на хартия или като прикачен файл по е-поща, моля да ме уведомите.

11.06.2015 г.
гр. Варна

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КУЗМАНОВА,

      Във връзка с Ваш отговор №94-Р-182/05.06.2015 г., с който ме уведомявате, че е изтекла двегодишната давност за търсене на дисциплинарна отговорност по чл. 76, ал. 1 от ЗННД, Ви уведомявам, че не съм искала образуване на дисциплинарно производство срещу нотариус Иван Иванов №007.
      Досега дори не съм се обръщала към Инспектората на МП. В края на ноември 2014 г. сте получили копие от моя молба до Нотариалната камара за компетентно становище дали документите по две нотариални сделки на г-н Иванов са изрядни: „Изпращам Ви копия от две нотариални дела от март 2013 г., по които майка ми е била продавач чрез пълномощник, с молба за писмено становище дали всички документи са били напълно изрядни и дали наистина от формална и законова страна не е имало пречки да бъдат сключени сделките" .
      На 10.03.2015 г. Вие решихте да отговорите, макар че не сте били длъжни, доколкото копието се изпраща просто за сведение. В отговора си ми написахте, че сте получили жалба от мен, каквато никога не съм изпращала, и изредихте редица некомпетентни твърдения, повечето от които ми бяха известни от кратката кореспонденция с г-н нотариус Иванов, която бях провела по е-поща с него или с лицето, пишещо от негово име, в периода декември 2014-януари 2015 г.
      На 30.03.2015 г. Ви писах, че очаквам компетентен отговор. На 11.06.2015 г. получих от Вас писмо с обикновена поща №94-Р-182/05.06.2015 г., съдържащо същите некомпетентни твърдения и обяснение, че е късно да се образува дисциплинарно производство.
      Никога и от никого не съм искала дисциплинарно производство- нито от Нотариалната камара, нито от Инспектората на МП. Тъй като от Нотариалната камара все още не е изпратен отговор на молбата ми от ноември 2014 г., сега се обръщам към Вас с молба да разгледате само няколко документа и то само от нотариално дело №58, образувано на 14.03.2013 г. (приложени) и да се изкажете компетентно по тях - Вие или някой друг служител от МП.
      Вярвам, че имате необходимите квалификация, опит и компетентност, но не сте показали положителните си качества в двете писма, подписани от Вас. Изглежда отчаяно се опитвате да запазите авторитета на г-н нотариус Иванов. Той също е квалифициран, опитен и компетентен юрист, но също не е показал положителните си качества при съставянето на двата нотариални акта на 14 и 18 март 2013 за "продажбата" на всички земи на майка ми в плевенско.
      Напълно разбирам деликатната ситуация. Прокуратурата, която съм сигнализирала преди две години, също отчаяно се опитва да запази авторитета на г-н Иванов. Хубаво е професионалисти от един бранш да се подкрепят взаимно в трудни моменти, но смятам, че подкрепата не трябва да се превръща в опит за прикриване на престъпление. Чест прави на г-н нотариус Иванов, че призна в неофициално писмо до майка ми, че е възможно да е допуснал грешка, тъй като всички допускаме грешки:
      "Възможно е и да съм допуснал грешка. Грешки допускат всички- и съдии, прокури, дипломати, президенти и дори преводачи. До настоящия момент обаче нямам обявен нищожен Нотариален Акт, но се надявам скоро да намерите благоприятно решение на имотния Ви проблем"
      Да, г-н нотариус Иванов наистина е допуснал грешка, даже не една, а много. Цитираният от Вас чл. 372 от ЗСВ Ви дава право да извършвате проверки и без да образувате дисциплинарно производство. Прилагам писмо от г-жа Плачкова, директор на дирекция "Канцелария" в МП, от 14.04.2015 г. по пр. №94-Й-29, в което се обяснява именно това. Лично се запознах с чл. 372 от ЗСВ - срок за проверките няма.
      С оглед на гореизложеното, моля, бъдете така добри да обърнете внимание на следните моменти по нотариалната сделка от 14.03.2013 г. и да ги коментирате. Становището на Инспектората на МП е важно за благоприятното решение на имотния проблем:

НОТАРИАЛНО ДЕЛО №58, 14.03.2013 г.:

1. Продаваната земя НЕ е земеделска, а от Горския фонд, при това от защитена зона по НАТУРА 2000.
2. Начинът на трайно ползване НЕ е "залесена територия", а "залесена горска територия" - вж. документ за собственост, представен пред нотариус Иванов - препис от Решение на ПК-Д.Митрополия №С100/2000 г.(приложен). Пояснявам, че разликата между "залесена територия" и "залесена горска територия" е значителна, тъй като съществуват и залесени територии върху земеделски земи, те обаче не са от Горския фонд и не се ползват по Закона за горите, а тази земя е именно от Горския фонд и се ползва по Закона за горите, като последното е записано в нот. акт на Иванов малко след като погрешно е записал, че земята е земеделска.
3. Решение на ПК-Д.Митрополия №С100 НЕ е издадено без година на издаването си. Г-н Иванов е пропуснал да напише годината на издаване в съставения от него нот. акт.
4. Названието на Решение №С100/2000 г. НЕ е "за възстановяване право на собственост на земи в съществуващи и възстановими стари реални граници", а "за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от Горския фонд по Закона за възстановяване на собствеността върху гори и земи от Горския фонд (ЗВСГЗГФ). Г-н Иванов е преправил названието на документа за собственост.
5. Заедно с решението е представено у-ние за наследници, което г-н Иванов е пропуснал да спомене в нотариалния акт.
6. Подотделът НЕ е номер 1/у, а 3/у. Г-н Иванов е сбъркал номера.
7. Адресът на продавача (майка ми) НЕ е само град и улица, а град, улица и номер. Г-н Иванов е попуснал да напише номера.
8. Продавачът НЕ е Станимир Кожухаров. В съставения от г-н Иванов нот. акт Станимир погрешно се е подписал като продавач.
9. Пълномощното е от с. Гороцвет, Разградско, със съдържание, заверено под №2-А и други особености, които НЕ биха се приели от никой компетентен нотариус (приложено). Обаче г-н Иванов НЕ е забелязал нито една от тях. Месец и половина след сделката (!) е получил писмена декларация от кмета (приложена) - "заверих пълномощно №2" (това е само заверката на подписа, за съдържанието нищо не пише!) "за земеделска земя" (за горската нищо не пише, не пише и майка ми да се е явявала пред него). Този кмет вече е бивш - осъден е в края на 2013 г. за над 100 неприсъствени заверки на подписи.
10. Г-н Иванов е приел представеното му у-ние за данъчна оценка на "земеделска земя" (приложено), без да забележи грубата грешка. Пояснявам отново, земята не е земеделска, а горска, от Горския фонд. Г-н Иванов е следвало да изиска ново у-ние за данъчна оценка.
11. Г-н Иванов НЕ е забелязал, че в решението на ПК е записано, че таксационната характеристика (описанието на месторастенето) представлява неразделна част от решението . Г-н Иванов е следвало да я изиска, но как да стане това, като той дори НЕ е разбрал, че се продава горска земя.
12. Г-н Иванов НЕ е изпълнил задължението си по чл. 586 ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решенията на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан."
В писмо до майка ми по е-поща от негово име се казва: "Не е задължително да вписвам и Решенията на ПК". Опитен нотариус, член на Нотариалната камара, да НЕ е запознат с текста на чл. 586 ал. 4 от ГПК?!
13. Г-н Иванов НЕ прави разлика между последен (актуален) документ за собственост и предходен такъв, доколкото в същия отговор, който получи майка ми от негово име по е-поща, се твърди, че "и двете са титул за собственост". Това е все едно г-н Иванов да приеме паспорт от соц време за документ за самоличност, равностоен на актуалната лична карта, с която човек се легитимира. Майка ми има нотариален акт на свое име за горската си земя, издаден през 2006 г. въз основа на Решение №С100/2000. Нотариалният й акт е вписан в СВ-Плевен и тя се легитимирам като собственик с него, а не с решението на ПК от 2000 г. Решението на ПК е неин предходен документ. Съхранява в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си горска земя още от 30-те години на миналия век.

      Очаквам становището на Инспектората на МП по въпрос, касаещ дейността на член на Нотариалната камара, съставил нотариален акт с противоречиво, непълно и невярно съдържание, въз основа на несъществуващ документ (не съществува Решение №С100 [без година на издаване] на ПК гр. Д. Митрополия с название "за възстановяване право на собственост на земи в съществуващи и възстановими стари реални граници") и по такъв начин съдействал - може би неволно - за осъществяване на имотна измама.
      Може би наистина е действал неволно, тъй като не е изключено множеството грешки и пропуски, надвишаващи многократно нормалната човешка грешка, да са резултат по-скоро от лична трагедия (умствено заболяване), отколкото от злоумишлени действия. Още повече, че г-н Иванов сякаш не осъзнава колко много грешки е направил - лъжесвидетелствал е пред органите, че всички документи били изрядни и след като писа до мен и майка ми по неподобаващ за юрист начин, замълча, сякаш е уплашен и се мъчи да скрие каква беля е направил.
      Не търся наказание за г-н нотариус Иванов, а компетентно съдействие и от него, и от Вас, и от където е възможно, с цел благоприятно решение на имотния проблем - "продажба" на около 50 дка земи в плевенско - горски и земеделски - с предходни документи за собственост - измама, която от години е в полезрението на компетентните органи, видно от видно от сайта на БАСВ: http://www.basv.free.bg/, където можете да прочетете, че "В дейността ни като съдии по вписванията констатираме случаи на извършване на прехвърляния на имоти със стари актове -предходни, като по този начин лицата успешно се снабдяват и с удост. за данъчни оценки, скици и др." С имоти от кадастъра е почти невъзможно да се осъществи подобна измама, но със земи е много лесно, тъй като повечето са извън кадастъра.

Благодаря предварително. Оставам в очакване на компетентно становище.

С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова
образование: полувисше (медицина, 1978), висше (английска филология, 2004)
ЕГН: **********
Адрес за кореспонденция с обикновена поща (предпочитам по електронна):
Ренета Стоянова
гр. Варна 9010
ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
е-поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛOЖЕНИЯ
1. Копие от нотариален акт на нотариус Иванов с противоречиво, непълно и невярно съдържание стр. 1 и стр. 2, съставен въз основа на несъществуващ документ (не съществува Решение №С100 [без година на издаване] на ПК гр. Д. Митрополия с название "за възстановяване право на собственост на земи в съществуващи и възстановими стари реални граници")
2. Копие от Решение на ПК №С100/2000 г. гр. Д. Митрополия „за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от Горския фонд по Закона за възстановяване на собствеността върху гори и земи от Горския фонд (ЗВСГЗГФ)" Вж също пояснението за двете версии на това решение
3. Копие от пълномощно със заверено съдържание под №2-А (лице и гръб) и други, не по-малко интересни особености, поради които никой компетентен нотариус не би го приел
4. Копие от удостоверение за данъчна оценка, в което погрешно е записано, че горската ми земя е "земеделска земя".
5. Копие от декларация на бившия кмет - лице и гръб, (осъден за над 100 неприсъствени заверки), че е заверил само пълномощно №2 и то само за земеделска земя.
6. Писмо от г-жа Плачкова, директор на дирекция "Канцелария" в МП, от 15.04.2015, в което се разяснява, че Инспекторатът на МП извършва проверки по чл. 372 от ЗСВ без ограничения в срока, необходимо е само да се представят доказателства.
7. Безсрочно пълномощно №1541, нотариално заверено в гр. Варна на 28.05.2014 г.(лице и гръб), с което Йорданка Найденова (майка ми) упълномощава мен, Ренета Стоянова (родна дъщеря) да я представлявам навсякъде.

 

 

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/683

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 29, 2016 10:22 PM.

24.12.2015 До Главния прокурор was the previous entry in this blog.

20.11.2015 Ново обстоятелство по ДП №2924/2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.