24.12.2015 До Главния прокурор

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това писмо е молба до Главния прокурор да ми помогне да открия къде се намира един сигнал за множество грешки и пропуски в документацията и действията на нотариус Иванов №007 на 14 и 18 март 2013.

Update, 22.07.2016. Гл. прокурор не ми помогна. Сигналът потъна в забвение някъде из РП-Плевен.

Update, 05.08.2016 Вече се разбра и без помощта на Главния. Сигналът, препратен от ВАП в РП-Плевен, е довел до отвод на повечето районни прокурори. Един от останалите, обаче, приема предизвикателството. Името му е Венцислав Фердинандов. Първото действие на пр. Фердинандов е изхвърляне на писмото от ВАП в кошчето за боклук, образно казано. Второто - възлагане на ОДМВР-Плевен проверка по друг сигнал. След това - запазване на пълно мълчание в продължение на пет месеца. И накрая - съставяне на едно правно неграмотно постановление за отказ да образува ДП, от което нищо друго не става ясно, освен че е работил по някакъв сигнал за "ускоряване и прецизиране" на вече образуваното ДП, а не по изпратения от ВАП. И наистина, от ОДМРВ-Плевен потвърдиха, че им е възложен   съвсем друг сигнал. За подробности, вж кореспонденцията с Фердинандов.

-

ДО: Главен прокурор
КОПИЕ ДО: ВСС и МП

Уважаеми господин Главен прокурор,

Моля за съдействие да открия в коя прокуратура се намира мой сигнал от месец юни т.г. Сигналът е за множество грешки и пропуски в документацията и действията на нотариус Иванов №007 при изповядване на две покупко-продажби през март 2013.

Изпратен е под формата на две писма до г-жа Кузманова от Инспектората на МП (Приложения: 1 и 2)

На 01.09.2015 е препратен от МП на ВКП по компетентност (Приложение 3).

На 08.09.2015 е препратен от ВКП на ВАП по компетентност (Приложение 4).

На 10.11.2015 е препратен от ВАП на РП-Плевен по компетентност (Приложение 5).

След това следите се губят.

Нямам писмена информация отникъде. Обаждах се по телефона до всички прокуратури, но служителките не знаят нищо със сигурност. Една казва, че сигналът е в ОП-Плевен, друга - че е във ВКП, трета - че е при Вас, Главния прокурор, четвърта - че е приложен към пр. №548/2015 по описа на ВАП, а преписката е обединена с пр. №708/2012 по описа на ВАП. Въпросната преписка №708/2012 г. по описа на ВАП е на съвсем друга тема - за остарялата нормативна уредба на преводаческата дейност. Изглежда сякаш е станало някакво преплитане на преписките или може би объркване на термините "нотариален акт" и "нормативен акт".

Реших да се обърна към Вас след разговор с окръжен прокурор Антонова от ОП-Плевен. Разговорът беше по друг повод - от три месеца и половина очаквам нейното произнасяне по мои възражения и искания по постановление за прекратяване на ДП от 2013 в РП-Плевен. Пр. Антонова ми обясни, че забавянето не е по нейна вина. Първо трябва да се произнасе прокурор от ВКП. Чак след това окръжният прокурор има право на произнасяне. Обеща ми, че щом се запознае с произнасянето на ВКП, ще се произнесе в срок от 3 дни.

Разговорът с окр. пр. Антонова ме накара да се почувствам неудобно, че съм изпращала излишни сигнали - до ОП за бездействие на районен прокурор, до Апелативна - за бездействие на окръжен, и до Върховна - за бездействие на апелативен прокурор. Оказа се, че не съм знаела най-важното - прокурорите от долустоящите прокуратури нямат право да се произнасят, докато не се произнесе прокурор от Върховна прокуратура. А прокурорът от Върховна на свой ред вероятно няма право да се произнесе, докато не се произнесете Вие, г-н Главен прокурор - устно или писмено. Всичко е във Вашите ръце.

Затова се обръщам за съдействие лично към Вас - предвид огромните Ви правомощия като Главен прокурор.

Надявам се, че молбата ми ще бъде удовлетворена.

Благодаря предварително.

--


С уважение и пожелания за весели празници,

Ренета Т. Стоянова, ЕГН: **********
Адрес за кореспонденция с обикновена поща (предпочитам по електронна):
Ренета Стоянова
гр. Варна 9010
ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
е-поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ 5 бр. съгл. текста:

1. От Стоянова до Кузманова, 11.06.2015 - сигнал за грешки и пропуски на нотариус Иванов №007 при продажбата на горската земя
2. От Стоянова до Кузманова, 23.06.2015 - сигнал за грешки и пропуски на нотариус Иванов №007 при продажбата на земеделската земя
3. Писмо от МП до ВКП, 01.09.2015 - изпращане по компетентност
4. Писмо от ВКП до Стоянова, 29.10.2015 - уведомяват за изпращане по компетентност до ВАП на 08.09.2015
5. Писмо от ВАП до РП-Плевен, 10.11.2015 - изпращане по компетентност

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/682

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 29, 2016 10:15 PM.

19.02.2016 До пр. Фердинандов от РП-Плевен was the previous entry in this blog.

11.06.2015 До г-жа Кузманова от Инспекторат на МП is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.