19.02.2016 До пр. Фердинандов от РП-Плевен

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това е поредна молба за информация по движението на пр. 6100/2015 по описа на РП-Плевен. От декември 2015 нещо се работи по тази преписка, но не е ясно какво. В момента, в който публикувам това писмо, на 29.03.2016, все още нямам никаква информация. Знам само, че преписката е образувана по повод писмо от ВАП от 10.11.2015, с което ВАП изпраща по компетентност до РП-Плевен мои "твърдения за извършени документни престъпления от нотариус Иванов №007". Знам същo, че след като няколко прокурора от РП-Плевен са си направили самоотвод, на 09.12.2015 преписката е възложена на пр. Фердинандов от РП-Плевен (информацията ми е директно от ВАП, писмо 23.12.2015). От сайта на Прокуратурата научих, че на 29.12.2015 пр. Фердинандов е възложил проверка на ОДМВР-Плевен, сектор "Икономическа полиция". След това следите на сигнала за "извършени документни престъпления от нотариус Иванов №007" се губят. От ОДМВР ме информираха, че им е възложен друг сигнал. Питах всички прокуратури, дори Главния прокур, но отговор не получих.

 

------------------------------------------

 

ДО: Г-Н ФЕРДИНАНДОВ, РАЙОНЕН ПРОКУРОР ОТ РП-ПЛЕВЕН


19.02.2016УВАЖАЕМИ Г-Н ФЕРДИНАНДОВ,

Отн. Молба за информация отн. движението по пр. 6100/15 РП-Плевен

Напомням, че на 01.02.2016 г. Ви помолих за информация отн. движението по пр. 6100/15. Все още нямам отговор от Вас. Тогава изразих надежда, че се работи по два мои сигнала за документно престъпление на нотариус Иванов №007, извършено на 14.03.2013 (сигнал 1) и на 18.03.2013 (сигнал 2) и бях приложила следната справка с приложения към нея:

Справка по движението на двата сигнала досега:

11.06.2015 - Сигнал 1 е изпратен от мен до Инспектората на МП (Приложение 1)

23.06.2015 - Сигнал 2 е изпратен от мен до Инспектората на МП (Приложение 2)

01.09.2015 - МП изпраща двата сигнала на ВКП (Приложение 3)

16.10.2015 - питам ВКП къде са двата сигнала, като ги прилагам (Приложение 4)

29.10.2015 - ВКП отговаря, че на 08.09.2015 са изпратени на ВАП (Приложение 5)

05.11.2015 - питам ВАП къде са сигналите, като ги прилагам (Приложение 6)

10.11.2015 - ВАП изпраща сигналите в РП-Плевен (Приложение 7)

11.12.2015 - питам ВАП дали има информация от РП-Плевен (Приложение 8)

23.12.2015 - ВАП отговаря, че след отвод на няколко прокурора от РП-Плевен сигналите сa при пр. Фердинандов от РП-Плевен, пр. 6100/15 (Приложение 9)

29.12.2015 - Пр. Фердинандов възлага проверка на ОДМВР-Плевен (Прилож. 10)

28.01.2015 - Срокът на проверката в ОДМВР-Плевен е удължен (Приложение 11)

Бях Ви изпратила два информативни материала - "Фактическата обстановка" (престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК, извършено от нотариус Иванов №007 на 14 и 18 март 2013) и "За отмяната на нотариалните актове" (постановени в нарушение на закона от нотариус Иванов №007 на 14 и 18 март 2013)

Не знам дали сте ги получили, затова ги изпращам пак. На практика разследването вече е извършено, но още не е оформено по процесуалния ред. Очаквам да ме уведомите за това.

От своя страна аз Ви уведомявам, че на 10.02.2016 г. ме потърси полицай от 4-то РУП кв. Аспарухово гр. Варна (тел. 0885680727). Каза, че трябва да снеме показания от майка ми, 83 г. Тъкмо седях до леглото й и я хранех с лъжичка. Майка ми е в изключително тежко състояние. Прибрала съм я при мен и я гледам като малко дете. Казах, че е изключено да снемат показания от нея. Обясних, че става дума за документно престъпление на нотариус от гр. Плевен, че аз съм подателят на сигнала и че разполагам с писмени доказателства. Г-н полицаят каза, че ще ме потърсят. Повече никой не се обади. След една седмица чакане се усъмних да не е било някаква измама и на 18.02.2016 сутринта се обадих на 0885680727. Женски глас потвърди, че телефонът е служебен, но не знаеше нищо за случая. Следобед се обадих в ОДМВР-Плевен на тел. 064864466 и помолих да ме свържат с г-н Милен Димитров. Негов колега каза, че е в отпуска. Същия следобед се обадих и в РП-Плевен на тел. 064823378 - казаха, че срокът на предварителната проверка е удължен с още два месеца до края на март. На въпроса ми, по какъв сигнал е образувана преписката, отговориха - по сигнал за документно престъпление на нотариус Иванов.

Тук следите се губят, защото г-н Милен Димитров от ОДМВР-Плевен ми беше казал, че сте му възложили да разследва съвсем друг сигнал - "ново обстоятелство по ДП № Д-2924/2013" от 20.11.2015. Той не знаеше нищо за документното престъпление на нотариус Иванов.

Междувременно ДП № Д-2924/2013 влезе в съда по разпореждане на окр. пр. Антонова от 25.01.2016. На 01.02.2016 мина на първа инстанция. Пр. Маркович протестира определението на РС-Плевен. Сега се очаква произнасяне от ОС-Плевен. Прилагам копие от протеста на пр. Маркович и препис от възражението срещу него за информация.

Накратко. Моля да ме уведомите дали сте получили изпратените материали - "Сигнал 1" и "Сигнал 2" от м. юни 2015, "Фактическата обстановка" и "За отмяната на нотариалните актове"? Ако да, защо сте възложили на ОДМВР-Плевен да извършват проверка по новото обстоятелство по ДП № Д-2924/2013, водено срещу неизвестен извършител по чл. 212, ал 1 от НК, вместо по материалите за документно престъпление на г-н нотариус Иванов №007?С УВАЖЕНИЕ КЪМ ОТГОВОРНАТА ПРОФЕСИЯ НА ПРОКУРОРА,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН: **********
Адрес за кореспонденция с обикновена поща (предпочитам по електронна):
гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
моб. 0888 60 90 72, стац. 052 988 600, е-поща: rennie@softisbg.com

Варна

19.02.2016

ПРИЛОЖЕНИЯ 4 бр. съгл. текста

1. Фактическата обстановка - престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК

2. За отмяната на нотариалните актове - по чл. 537, ал. 3 от ГПК

3. Протест на пр. Маркович - 09.02.2016

4. Възражение срещу протеста от- 16.02.2016

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/681

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 29, 2016 8:53 PM.

11.03.2016 До ВТАП was the previous entry in this blog.

24.12.2015 До Главния прокурор is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.