16.02.2016 Възражение от постр. 83-г. жена срещу протеста на прокурора

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

Възражението е изпратено на хартия, с подпис от пострадалата и обратна разписка. 

Препис от Възражението в PDF

 

СПРАВКА 1 от 2 - УКАЗАНИЯ ОТ ГОРЕСТОЯЩИТЕ ПРОКУРАТУРИ

Резюме. От март 2015 г. горестоящите прокуратури указват да се разследва г-н нотариуса, а от октомври 2015 г. тече служебна проверка по чл. 243, ал. 9 от НПК.

25.03.2015 г. - (Приложение 1) Писмо от окръжен прокурор Антонова до РП гр. Плевен. Препраща по компетентност сигнал „с искане за излизане от тесния кръг около измамата с пълномощното и насочване на разследването към действията на нотариус Иванов №007. Сигнала следва да имате предвид в хода на разследването."

26.10.2015 г. - (Приложение 2) Писмо от апелативен прокурор Лещаков, ВТАП, до ОП-Плевен с копие до РП-Плевен: „Приложено, изпращаме Ви материалите по ДП № Д-2924/2013 г., преписка № 2140 от 2015 г. на ОП-Плевен и преписка № В-6989/2014 г. на РП-Плевен, за изпълнение указанията на ВКП и ВТАП за преценяване необходимостта и възможността за извършване на служебен контрол по реда на чл. 243 ал. 9 от НПК по отношение на постановлението от 24.07.2015г. на РП-Плевен за прекратяване на наказателно производство" .

06.11.2015 г. - (Приложение 3) Писмо от апелативен покурор Лещаков, ВТАП, до мен и дъщеря ми, с което ни уведомява, че „съобразно дадените указания от ВКП и ВТАП тази окръжна прокуратура [ОП-Плевен] следва да извърши служебен контрол за законосъобразност и обоснованост на постановление за прекратяване на наказателното производство"

10.11.2015 г. - (Приложение 4) Писмо от върховен прокурор Илиев, ВАП, до РП гр. Плевен. Препраща по компетентност в РП-Плевен сигнал от дъщеря ми „за извършени документни престъпления от нотариус Иван Иванов №007, район на действие РС Плевен. За изясняване на изложените обстоятелства извършете проверка, като за предприетите действия, моля, уведомете Върховната административна прокуратура, а за резултата - и автора на сигнала."

18.12.2015 г. - (Приложение 5) Писмо от зам. гл. прокурор Богданова, ВКП, до дъщеря ми с копие до ВТАП, ОП-Плевен и РП-Плевен. „Наказателното производство по делото е било прекратено с постановление на районната прокуратура от 24.07.2015 г., което не е било проверено по съдебен ред. АП Велико Търново и ВКП са указали на ОП Плевен да прецени необходимостта от извършване на служебен контрол. Материалите са били възложени на окръжната прокуратура на 29.10.2015 г. и тъй като за нуждите на настоящата преписка са били изискани във ВКП, служебен контрол на постановлението за прекратяване към момента не е извършен. Основното искане е да бъде извършена служебна проверка на правилността и законосъобразността на постановлението на РП Плевен от 24.07.2015 г., с което е било прекратено наказателното производство. Затова изпращам двете преписки на РП Плевен, ведно с досъдебното производство, по компетентност на Окръжна прокуратура Плевен." Снимка на част от писмото (наречено от ЗГП Богданова резолюция) - точно на тази част, в която пише, че ВКП изпраща всички материали на ОП-Плевен по компетентност за извършване на служебна проверка.

12.01.2016 - (Приложение 6) Писмо от апелативен прокурор Лещаков, ВТАП, до РП-Плевен и ОП-Плевен. Препраща мотивирано искане от дъщеря ми „за повдигане на обвинение срещу конкретно лице [нотариус Иванов №007] по досъдебно производство № Д-2924/2013 г. по описа на РП-Плевен, за сведение и съобразяване при извършваната преценка на събраните доказателства от наблюдаващия прокурор [Маркович] и от прокурора при горестоящата прокуратура."

СПРАВКА 2 от 2. - ИСКАНИЯ ОТ МЕН, ВНУК МИ И ДЪЩЕРЯ МИ

Резюме. От октомври 2014 г. аз, внук ми и дъщеря ми настояваме пр. Маркович да обърне внимание на документацията по двете сделки и да предяви иск за отмяна на двата нотариални акта по чл. 537, ал. 3 от ГПК.

10.10.2014 г. - (Приложение 7: стр. 1 и стр. 2) Писмо от мен до пр. Маркович. Уведомявам я, че „преписът" от решението на поземлена комисия е фалшив. Прилагам за сравнение копие от оригинала. Тогава още не бях забелязала, че върху фалшивия „препис" няма нито един подпис на член на ПК, нито че площта на най-голямата ми нива е сбъркана.

14.10.2014 г. - (Приложение 8)- Възражения от внук ми по чл. 229, ал. 2 от НПК. „Забелязват се редица действия в посока трудно доказуеми твърдения, като напр. кой какво казал, кой на кого се обадил, колко пари платил в брой и др. Същевременно са останали незабелязани или са омаловажени сериозни пропуски по документацията на двете сделки - наличие на документи с невярно съдържание и на манипулирани такива." Следва изброяване по точки.

30.10.2014 - г. - (Приложение 9) Пр. Маркович отговаря на писмото ми от 10.10.2014 и възраженията на внук ми от 14.10.2014: „Твърди се, че в случая названието „препис" е подвеждащо, т.е. въвежда в заблуждение, че това е документ за собственост. В подкрепа на това се иска да бъде направено сравнение с приложеното копие от нотариално заверено Решение №7000/30.11.1994г. Твърди се, че преписът е „фалшив". Считам тези твърдения за неоснователни, тъй като в двата документа няма никакви разминавания между номерата, вида и размера на имотите." Разминаванията са огромни, вкл. и в размера на един от имотите ми. На следващата година, в постановлението за прекратяване от 24.07.2015, се появиха показанията на н-к ОСЗ, която признава, че това не е препис, а разпечатка от базата данни в компютъра им, тъй като не съхраняват оригинала на документа, т.е. „преписът" наистина е фалшив. От тези показанията не е изведен правен извод, просто са цитирани без коментар. Неоснователни според пр. Маркович са и възраженията на внук ми: „В следващите пунктове на писмото се коментират документите приложени към двете нотариални дела във връзка с извършените сделки пред нотариус Иван Иванов, като се навеждат изводи, че процедурата не е спазена и същите са опорочени. Считам тези твърдения също за неоснователни. В хода на разследването са били разпитани всички лица участващи в сделките, включително и нотариус Иван Иванов. Последният в своите показания категорично е заявил, че всички документи са били напълно изрядни, от формална и законова страна не е имало пречки да бъдат сключени сделките" Пр. Маркович не е преценила показанията на свидетеля нотариус Иван Иванов №007 през разпоредбата на чл.121 от НПК, която му позволява да не дава показания, уличаващи го в извършване на престъпление. Вместо това е приела на доверие показанията му.

10.12.2014 г. - (Приложение 10) Писмо от дъщеря ми до пр. Маркович. „Г-н нотариусът е удостоверил погрешно собствеността върху имотите с решения на поземлена комисия вместо с нотариалните им актове. Тук е ключът към разкриване на измамата. Решенията, с които погрешно е удостоверена собствеността, не са били вписани в службата по вписванията, защото са от 1994 и 2000 г. Трябва да знаете, че само решения, издадени след 2001 г. се вписват в службите по вписванията. Преди да се впише нов акт за собственост (нотариален), задължително се проверява дали предишният е вписан. Аз не знам точно чие задължение е тази проверка. От службата по вписванията твърдят, че е на нотариуса, но може да се окаже, че е и на двамата - и на нотариуса, и на съдията по вписванията. Изискването за вписване първо на невписаните актове, е уредено в чл. 586, ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решенията на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан." Това означава, че при изповядване на сделка с решение на ПК отпреди 2001 г., първо се вписва решението и чак тогава - нотариалният акт. Точно по този начин една наша роднина наскоро продаде малко земя - първо вписаха решението и чак след това - нотариалния акт."

06.01.2015 г. - (Приложение 11) Молба от мен до пр. Маркович, с която искам отмяна на двата нот. акта по чл. 537, ал. 3 от ГПК: „Аз съм единственият законен собственик на земите си по силата на нотариални актове от 1999 и 2006 г., издадени на основание влезли в сила решения на ПК - Д. Митрополия, респ. от 1994 и 2000 г. Продажбите през март 2013 г. са извършени на основание същите решения, при това под формата на невалидни преписи - без печат „Влязло в сила".

13.01.2015 г. - (Приложение 12) Пр. Маркович отговаря на молбата ми от 06.01.2015 с категоричен отказ да приложи разпоредбата на чл. 537, ал. 3 от ГПК. „Заверените преписи имат силата на оригинални решения на поземлена комисия",Нотариалните актове [от 2013 г.] са истински официални документи и отразяват действителната воля на издателя и самия издател са именно лицата, които са ги подписали", „Този извод на прокурора не е бил оспорен от двете съдебни инстанции". Пр. Маркович не е съобразила, че нотариалният акт с невярно съдържание по принцип трябва да бъде истински документ по см. на чл. 93, т. 6 от НК, т.е. подписан от нотариуса, защото ако не е подписан от него, няма как да се повдигне обвинение срещу нотариуса по чл. 311 от НК.

20.01.2015 г. - (Приложение 13) Отново моля пр. Mаркович.Дори да бяха съставени на основание валидни преписи на решения на ПК и нещо повече - дори да бяха съставени на основание оригинални решения на ПК, нотариалните актове от 14 и 18 март 2013 г. пак щяха да са постановени в нарушение на закона, защото въпросните решения на ПК-Д. Митрополия не са последните ми документи за собственост. На официалния сайт на Агенцията по вписванията - гр. София можете да прочетете, че при покупко-продажба на имот се представя „последният документ за собственост" (т. 1). Прилагам разпечатка."

Приложение 14. Разпечатка от официалния сайт на АВ, където може да се прочете, че при покупко-продажба на имот се представя „последният документ за собственост" (т. 1).

27.01.2015 г. - (Приложение 15) Пр. Маркович отговаря на писмото ми от 20.01.2015. „Ако смятате, че постановлението ми от 13.01.2015 е неправилно и незаконосъобразно, можете да обжалвате пред окръжен прокурор".

27.01.2015 г. - (Приложение 16) Дъщеря ми до пр. Маркович: „Нотариус Иван Иванов №007 е получил невписани документи за собственост (решения на ПК от 1994 и 2000). Той е трябвало да извърши проверка в СлВп-Плевен, но не е. Ако беше извършил проверка, веднага щеше да установи, че си има работа с измамник, който се опитва да продаде чужди имоти с предишни документи за собственост (преписи от тях). А може би е извършил проверката и въпреки това - съзнателно - е съставил нотариалните актове в нарушение на закона? Както и да е станало - станало е. Сега в СлВп-Плевен се намират два по два дублиращи се нотариални актове (влизащи в материален спор). Майка ми няма никаква вина за това. От СлВп-Плевен се получи официален отговор, че нотариусът носи пълната отговорност за станалото. Съдията по вписванията не отговаря за действията на нотариуса (прилагам офиц. отговор от СлВп-Плевен). От името на майка си и от свое име моля пр. Маркович незабавно да предяви иск по чл. 537, ал. 3 от ГПК."

13.03.2015 г. - (Приложение 17) Писмо от мен до пр. Маркович с искане за излизане от тесния кръг около измамата с пълномощното и насочване към измамата, станала в кантората на нотариус Иванов №007. „Моля, обърнете внимание, че нотариалните дела съдържат писмени доказателства за редица пропуски и по двете сделки, най-сериозният от които е, че „пълномощникът" ми е „продавал" моите земи без представяне на последния ми документ за собственост - нотариалните ми актове от 1999 и 2006 г., издадени на мое име въз основа на оригинални, влезли в сила решения на ПК от 1994 и 2000 г. Именно с нотариалните си актове се легитимирам като единствен и законен собственик на земеделската и горската си земя в Плевенско. Конкретно внимание от страна на Прокуратурата заслужават следните два момента по нотариалните сделки през 2013:

- при сделката с горската ми земя в нотариалния акт е записано, че е земеделска, а цялото название на решение на ПК №С100/2000 г. е изменено така, че да изглежда като решение за възстановяване на земеделска земя;

- при сделката със земеделската ми земя нотариус Иван Иванов №007 е приел „препис" от решение №7000/1994 г. без никакви подписи на членовете на ПК и без никакво обозначение, че върху решението изобщо някога са били полагани подписи от членове на ПК.

Това е голямата измама. Станала е в нотариалната кантора и си остава измама, дори пълномощното да беше перфектно оформено и заверено от варненски нотариус.

Много Ви моля, излезте от тесния кръг около пълномощното и насочете разследването към голямата измама."

13.04.2015 г. - (Приложение 18) - искане от мен за отмяна на нот. актове, като към цитирания чл. 537, ал. 3 от ГПК е добавен и чл. 574 от ГПК1.

„Аз съм единственият законен собственик на земите си по силата на нотариални актове на мое име от 1999 и 2006 г., издадени на основание влезли в сила решения на ПК-Д. Митрополия, респ. от 1994 и 2000 г. Продажбите през март 2013 г, са извършени чрез „пълномощника" ми с преписи от същите решения на ПК - Д. Митрополия без представяне на нотариалните ми актове.

При това преписът от Решение №7000/1994 г. за земеделската ми земя е подписан единствено от лицето, което го е заверило, без подписи на членовете на поземлената комисия и без каквото и да е обозначение, че оригиналното решение изобщо някога е било подписвано. Съгласно множество съдебни решения, такива „преписи" са нищожни, неистински и т.н. (прилагам извадка от съдебни решения).

А при продажбата на горската ми земя от Горския фонд в нотариалния акт погрешно е записано, че продавам „земеделска земя", в НТП е икономисана думата „горска" и вместо „залесена горска територия" е записано само „залесена територия" (съществуват и залесени земеделски земи, те не са от Горския фонд), названието на Решение на ПК №С100/2000 г. е описано погрешно в нот. акт: вместо оригиналното „за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от Горския фонд в землището на ...", в нотариалния акт е записано „за възстановяване право на собственост на земи в съществуващи и възстановими стари реални граници в землището на ...". При съставяне на акта е представена данъчна оценка, в която погрешно пише, че земята е земеделска.

Очаквам Вашия отговор, като се надявам, че молбата ми ще бъде удовлетворена. Благодаря предварително."

30.04.2015 г. - (Приложение 19) Молба от мен до окръжен прокурор за проверка: „Аз имам нотариални актове за всичките си земи, вписани през 1999 и 2006 г. Още при подаване на сигнала за имотна измама до РП-Варна на 06.06.2013 г. е бил приложен единият ми нотариален акт - за около 50 дка зем. земя. Разследващите са могли веднага да изискат документацията поне по сделката от 18.03.2013 г., да видят, че е „продавано" с нередовен препис от решение на ПК (без подписи на членовете на ПК) и неактуални скици, след което да проверят и другата сделка, да установят, че и при нея също е представена неактуална скица и веднага да повдигнат обвинение срещу "пълномощника" ми - в рамките на 2 месеца, колкото е първоначалният срок за ДП по НПК."

04.06.2015 г. - (Приложение 20) - Молба от дъщеря ми до окръжен прокурор за проверка: Моля, проверете защо две години РП-Плевен разследват какво е станало през март 2013 г. и не могат да схванат, че земите на майка ми са „продадени" без представяне на нотариалните й актове. Моля, обърнете внимание на подчинените си, че майка ми се легитимира като собственик с нотариални актове, а не с решения на поземлена комисия. Имотната измама е осъществена с преписи от предходни документи за собственост (решенията на ПК са предходните документи за собственост на майка ми). Такива измами са в полезрението на компетентните органи от години. Не са нещо ново и непознато, нито сложно. Отварят се документите, съхранявани в нотариалните дела на нотариуса, изповядал сделките, и измамата лъсва. Ако от РП-Плевен Ви информират, че всички срокове се спазват, че пострадалата е обжалвала пред две инстанции, че съдът е потвърдил правния извод на наблюдаващия прокурор, че в момента тече удължаване с 61 дни, считано от 02.06.2015 г., това не би било удовлетворителен отговор, а укриване на престъпление."

24.06.2015 г. - (Приложение 21) От мен до пр. Маркович за повдигане на обвинение срещу „пълномощника" ми: „Аз имам нотариални актове за всичките си земи, вписани през 1999 и 2006г. Още при подаване на сигнала за имотна измама до РП-Варна на 06.06.2013 г. е бил приложен единият ми нотариален акт - за около 50 дка зем. земя. Могли сте веднага да изискате документацията поне по сделката от 18.03.2013 г., да видите, че е „продавано" с нередовен препис от решение на ПК (без подписи на членовете на ПК) и неактуални скици, след което да проверите и другата сделка, от 14.03.2013 г., да установите, че и при нея също е представена неактуална скица и веднага да повдигнете обвинение срещу "пълномощника" ми - в рамките на 2 месеца, колкото е първоначалният срок за ДП по НПК. Но и сега не е късно."

Още веднъж с уважение,

Йорданка Д. Найденова, 83 г.: [подпис]

гр. ВАРНА 16.02.2016

1 Чл. 574 от ГПК: Не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/648

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 16, 2016 9:33 PM.

15.02.2016 Постановление на апел. пр. - потвърждава пост. на окр. от 25.01.2016 was the previous entry in this blog.

23.02.2016 Жалба до адм. р-л на РС-Плевен от дъщерята на пострадалата is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.