11.03.2016 До ВТАП

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Писмото е изпратено по е-поща от дъщерята на пострадалата до апелативен прокурор в отговор на негово писмо от 10.03.2016.

ПИСМОТО В PDF

До: Г-Н ДИМИТЪР ЛЕЩАКОВ, ПРОКУРОР ПРИ ВТАП

пр. № 1755/14

 

КОПИЕ ДО: ВТАП и Гл. прокурор


11.03.2016 г.
гр. Варна

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛЕЩАКОВ,

Отговор на Ваше писмо до мен от 10.03.2016 (приложено)

На 18.01.2016 г. съм обжалвала пред Вас неподлежащо на съдебен контрол постановление на окръжен прокурор от 07.07.2015 г. Вместо да се произнесете в 3-дневен срок съгл. чл. 202 от НПК, едва вчера, на 10.03.2016 г., ми отговаряте, че все още не можете да се произнесете, защото материалите по всички преписки и цялото ДП били изпратени в съда и защото още не било имало влязъл в сила съдебен акт. Съдебен акт има - определение на ОС-Плевен по чл. 243, ал. 6 и 7 от НПК, в сила от 01.03.2016 (приложено). Отново връщат делото за доразследване.

 

Не става ясно обаче за какво са Ви необходими преписките. Какво очаквате да намерите в тях? Там няма нищо по въпроса за нотариалните актове. Това е тема табу за разследващите в Плевен. Нотариус Иванов №007 бил заявил категорично, че всички документи, и по двете сделки, били изрядни, а пр. Маркович приела думите му на доверие, без да съобрази, че показанията на всички свидетели, в т.ч. и на нотариус Иванов №007, следва да се преценяват през разпоредбата на чл.121 от НПК, която им позволява да не дават показания, уличаващи ги в извършване на престъпление.

 

Нагледен пример за несъобразителността на пр. Маркович се дава и в постановлението й от 13.01.2015 г., с което постановява категоричен отказ да приложи разпоредбата на чл. 537, ал. 3 от ГПК, Нотариалните актове [от 2013] са истински официални документи и отразяват действителната воля на издателя и самия издател са именно лицата, които са ги подписали", „Този извод на прокурора не е бил оспорен от двете съдебни инстанции". Тук пр. Маркович не е съобразила, че нотариалният акт с невярно съдържание по принцип трябва да бъде истински документ по см. на чл. 93, т. 6 от НК, т.е. подписан от нотариуса, защото ако не е подписан от него, няма как да се повдигне обвинение срещу нотариуса по чл. 311 от НК. А подкрепата на „правният извод на прокурора" от двете инстанции на Плевенския съд, както и от Окръжна прокуратура в Плевен, разкрива, че и те не са особено съобразителни.

 

Очаквам Вашето произнасяне по обжалваното постановление на окръжния прокурор, с което е потвърден категоричният отказ на районния, макар и не толкова категорично. Благодаря предварително.

 

 

С уважение към високо отговорната професия на Прокурора,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72, е-поща: rennie@softisbg.com

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 5 броя:

1. Писмо от апел. пр. Лещаков, 10.03.2016

2. Определение на ОС-Плевен, 01.03.2016

3. Постановление на районен пр. Маркович от 13.01.2015 г. (стр. 1, стр. 2 и стр. 3) - категоричен отказ да приложи чл. 537, ал. 3 от ГПК

4. Постановление на окр. пр. Антонова от 07.07.2015 г. (стр. 1 и стр. 2) - потвърждава постановлението на районния прокурор от 13.01.2016 г, макар и не толкова категорично

5. „Нотариус Иванов №007 е можел да предотврати изматата" (информативен материал)

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/680

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 29, 2016 1:36 AM.

10.03.2016 От ВТАП was the previous entry in this blog.

19.02.2016 До пр. Фердинандов от РП-Плевен is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.