10.03.2016 От ВТАП

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това е писмо, изпратено по е-поща от апелативен прокурор до пострадалата и дъщеря й в отговор на "поредно писмо получено по ел. поща на 08.03.2016 г. във ВТАП". Апелативният прокурор се оправдава, че "към настоящия момент ВТАП все още не би могла да вземе отношение по постановление от 07.07.2015 г., тъй като материалите по преписките на ОП-Плевен и РП-Плевен и ДП не са изпратени във ВТАП поради предприети действия по съдебно обжалване на постановлението за прекратяване на наказателно производство [от 24.07.2015] и липсата на влязъл в сила съдебен акт."

 

Писмото в PDF

 

-

 

Забележка: Постановлението от 07.07.2015 не подлежи на съдебен контрол.  Постановлението, по което са "предприети действия по съдебно обжалване" е от 24.07.2015 г. Действията по съдебното му обжалване са предприети от окръжен прокурор против волята на пострадалата.    

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/679

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 28, 2016 11:51 PM.

19.02.2016 Напомняне до ВТАП was the previous entry in this blog.

11.03.2016 До ВТАП is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.