05.08.2015 Благодарствено писмо до пр. Маркович от РП-Плевен

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това писъмце е изпратено на 05.08.2015 г. от е-пощата на пострадалата от имотна измама 83-годишна жена (майка ми)  до наблюдаващия й прокурор Ивета Маркович от РП-Плевен - без никакъв подпис, нито електронен, нито на ръка. Прокурор Антонова от ОП-Плевен реши, че това имейлче с конкретен адресат - прокурор от РП-Плевен, било жалба до съда, каквато то не е, и го изпрати в РС-Плевен на 25.01.2016 г. - с шест месеца закъснение. Там го приеха охотно. Безпроблемно мина и през ОС.

Според мен това, че правно грамотни лица не правят разлика между подписана жалба до Съд и неподписано електронно писмо до Прокурор, е сериозен проблем. Утре, образно казано, някой хакер може да пробие нечия електронна поща и да изпрати фалшиво писмо с грозни обиди, клевети и заплахи, а те да приемат написаното за надлежно оформен частен документ, съставен от нищо неподозиращия човек. Добре поне, че смъртното наказание е премахнато, иначе с такива методи като нищо човек и на смърт може да бъде осъден!


 

Благодарствено писмо до пр. Маркович от РП-Плевен

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


-


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/642

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 16, 2016 11:09 AM.

25.01.2016 Постановление на прокурор от ОП-Плевен is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.