19.02.2016 Напомняне до ВТАП

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Напомнянето в PDF

-

Уважаеми служители от ВТАП,

Напомням, че очаквам произнасяне от пр. Димитър Лещаков на мое писмо до него от 18.01.2016 г., с което моля за компетентното му произнасяне по постановление на прокурор от ОП гр. Плевен, издадено на 07.07.2015, (приложено).

Уведомявам Ви, че днес получих постановлението му от 15.02.2016, но то е по друг, по-скорошен повод - постановление на окр. прокурор от 25.01.2016, което обжалвах на 28.01.2016.

Както знаете от вчерашния ни разговор по телефона, аз очаквах да получа произнасяне от пр. Лещаков по постановлението на окр. прокурор от 07.07.2015, което обжалвах на 18.01.2016.

С уважение,
Ренета Стоянова, гр. Варна
(пълните ми данни са в писмото до пр. Лещаков)

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/678

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 28, 2016 10:24 PM.

20.01.2015 ДО ПРОКУРОР ИВЕТА МАРКОВИЧ ОТ РП-ПЛЕВЕН was the previous entry in this blog.

10.03.2016 От ВТАП is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.