Новини по делото за нашата имотна измама: януари-март 2019

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

Печелим гражданското дело на 1-ва инстанция - Решение от 18.02.2019 по гр.д. 1718/2018. Срокът на ДП-то е удължен до 07.04.2019. В началото на март случайно научих, че през август 2018 набл. прокурор е бил наказан с "обръщане на внимание за неоправдано забавяне на производството", а няколко месеца преди това са го повишили в ранг "апелативен прокурор" - вж новините за януари и август. Ако го бяха понижили, може би щеше да има ефект, но с това "обръщане на внимание" ефектът явно е нулев.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1912

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.