Определение от 30.07.2013 г. на ОС-Кюстендил по в. ч. гр. д. № 463/2013

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

-

За престъпните обстоятелства в гр. производство


Източник: http://kos-bg.eu/post/0063eb13/46373013.htm и
http://kos-bg.eu/valid/0063eb13/46373013.htm

-
... в практиката на ВКС се приема, че не във всички случаи на разкриване на престъпни обстоятелства в хода на едно гражданско дело е налице основание за неговото спиране по чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК.  Такова основание ще съществува само когато има тъждество между деянието, което е предмет на доказване в исковия процес, и деянието, което е предмет на доказване в наказателното производство (вж. така цитираното по-горе Определение № 589 от 28.11.2011 г. на ВКС по ч.гр.д. № 504-2011 г., І г.о.). Освен това необходимостта от спиране на производството на обсъжданото основание е продиктувана от принципната невъзможност престъпни обстоятелства да се установяват от гражданския съд (вж. в този смисъл Определение № 116 от 15.02.2012 г. на ВКС по ч.гр.д. № 5-2012 г., ІІІ г.о.). Ето защо и от спирането по чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК има смисъл тогава, когато присъдата ще е задължителна за гражданския съд на основание чл. 300 ГПК, както и ако съответният инкримиран факт не може да бъде установен по реда на гражданския процес (вж. в този смисъл Определение № 142 от 18.03.2011 г. на ВКС по ч.гр.д. № 114-2011 г., ІІІ г.о.  и Определение № 239 от 26.04.2011 г. на ВКС по ч.гр.д. № 218-2011 г., ІV г.о.). В НАШИЯ СЛУЧАЙ ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО ФАКТИ, КОИТО СПОКОЙНО МОГАТ ДА СЕ УСТАНОВЯТ ПО ГР. ПЪТ БЕЗ ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА ВИНА И УМИСЪЛ (и се установиха, затова спечелихме гражданското си дело на първа и втора инстанция, бел. блогър, 29.07.2019)

-

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1916

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.