Решение №178/30.03.2010 по дело №5160/2008 на ВКС, ГК, I г.о.

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - гражданско производство

-

Разумно решение - подписът не е единственото доказателство. Точно така!

-

Източник: http://www.ex-lege.info/?id=309873
-

С определение № 402 от 06.04.2009г.ВКС е допуснал касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280 ал.1 т.2 от ГПК по поставения въпрос за това дали при предявен иск по чл.26 ал.2 от ЗЗД - за прогласяването на нищожност,поради липса на съгласие,на договор, сключен чрез пълномощник - автентичността на подписа на упълномощителя, положен под даденото пълномощно- е достатъчно и единствено обстоятелство,за да се приеме,че е изразено съгласие за упълномощаване и че сделката е сключена с валидна представителна власт.

      

            Съдът се е мотивирал по следния начин: 1.За авторството на лицето,подписало копията на пълномощното от 16.10.2002г. и двете декларации от същата дата, изводът на вещите лица е вероятностен,но за оригиналните документи- декларация по чл.226 от Д отм. и декларация-разписка от 30.10.2002г./е категоричен,че са подписани от ищцата,а тези документи са нотариално заверени при същите условия и процедура/отразени са в регистъра на нотариуса и са с поредни номера/ както изследваните копия, 2.разписката от 30.10.2002г./за която е установено,че е подписана от ищцата/ е косвено доказателство за действителността на предхождащата я на 16.10.2002г.сделка, тъй като от нея се установява,че ищцата е получила продажната цена и е предоставила власт на купувача да се разпорежда с личните й движимите вещи за след смъртта й, 3.Съдът се е доверил на установеното с показанията на свидетелите Р./която е нотариуса заверил пълномощното от 16.10.2002г./, Б. Д./упълномощената с това пълномощно/, К./която е нотариуса, осъществил процесната сделка/ и В. /бащата на ответницата/,които е определил като „последователни, обективни и непротиворечиви",както и подкрепени от показанията на свидетеля К./племенник на ищцата/.Не е възприел установеното с показанията на свидетеля К.,тъй като ги е счел за вътрешнопротиворечиви,както и теза на свидетелката Ц. /съседка на ищцата,която през процесния период е полагала грижи за нея/ -които е квалифицирал като „явно насочени в защита на ищцата"и на свидетеля Б.-„изолирани и неподкрепени", 4.В. съд се е мотивирал и с установения по делото факт,че оспорените от ищцата документи са подписани след печатния текст,поради което е счел за недоказано твърдението,че същата е подписала бял лист.

                 

В случая посоченото е неправилност на решението поради нарушение на материалния закон.Тезата на касаторката е,че сделката е нищожна поради липса на изразено от нея съгласие за продажба.Твърди,че не е упълномощавала свидетелката Д.,но е подписала в дома си празен бял лист,подведена от непозната жена,представила се като служител на социална служба.В подкрепа на твърдението си- се позовава на : показанията на свидетелите Б.,К. и Ц., на липсата на категоричност на заключенията на приетите по делото експертизи и на множество косвени факти /ищцата се е подписала върху празен бял лист, извършена е кражба на оригиналите на пълномощното и декларациите, оценката на имота е взета от трето,непознато за ищцата лице, наличие на други идентични случаи за продажби на имоти на възрастни и самотни хора/, които преценени в съвкупност водят до извод за липса на валидно упълномощаване,а от там и до липса на съгласие за извършената продажба.

Настоящият съдебен състав споделя тезата на касаторката.

   

                 ... ищцата е 82 годишна жена /към 2002г./,която живее сама,няма деца и е с изключително ограничени контакти,с множество заболявания и с оглед доказателствата /във връзка с което и настоящия състав допусна касационно обжалване на основание чл.280 т.2 от ГПК /- за наличие на идентичен случай на осъществена продажба на имот по гр.д.№ 300/2005г.на СГС,въз основа на автентично пълномощно, на което е положен подпис под ръкописно изписване на собствено и фамилно име, след като ищцата по това дело също е подписала празен бял лист, като по тези две дела има съвпадане и на лицето,по чието искане са издавани документи от Общината-Т.В.И.,дават основание на настоящия съдебен състав да приеме за неправилен извода на въззивния съд, че може категорично да се приеме,че „упълномощителната сделка, материализирана в пълномощното от 16.10.2002г.,даваща представителна власт на Б. Д. е валидна и е породила действие".

            В случая процесната сделка за покупко-продажба на апартамент №9 с площ от 78 кв.м.,ведно с избено и таванско помещение за сумата от 30 209.50лв., е осъществена в необходимата нотариална форма,като волята на продавача е изразена чрез пълномощник- Б. Д., упълномощена въз основа на пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя с № 21717 от 16.10.2002г.на нотариус Р., с рег.№ 104 та Нотариалната камера.За осъществяване на сделката са били приложени и две декларации с подател-М. Г. - за гражданско, семейно и имотно състояние,с нотариална заверка на подпис под № 21718 от 16.10.2002г.на нотариус Р. и по чл.226 ал.1 от Д. с нотариална заверка на подпис под № 21719 от 16.10.2002г.на нотариус Р.. Безспорно е,че от тези три документа/пълномощното и двете декларации/- в оригинал е налична само декларацията по чл.226 от Д./иззета от Службата по вписванията/.Оригиналите,останали при нотариуса и на трите документа,не са налични,тъй като са били предмет на кражба.

             

Показанията на тази група свидетели неправилно са били игнорирани от въззивния съд.Касае се за лица,които по никакъв начин не са заинтересовани от изхода на делото,за разлика от другата група свидетели- Р.,Д.,К. и В.,които в качеството си на нотариус, извършил на 16.10.2002г.заверката на документите с №№ 21717-21719 включително, на упълномощена с оспореното пълномощно, на нотариус,осъществил процесната сделка и на баща на ответницата,са заинтересовани във вреда на ищцата,по смисъла на чл.136 от ГПК отм. и техните показания следва да бъдат преценяни с оглед на всички други данни по делото,като се има пред вид възможната тяхна заинтересованост. В случая техните показания са противоречиви,нелогични и не съответстват на установеното с другите доказателства по делото.Така например според показанията на свидетелката Р. - за заверката на гореописаните две декларации и пълномощното -М. Г. е дошла лично,като се е движила сама,с „бастун или патерица"и с нея е било и упълномощеното лице/ т.е. Б. Д./.Разпитана пред съда- свидетелката Д. по повод на даденото й пълномощно заявява : „не съм ходила за това пълномощно при нотариуса","М. сама ходи при нотариус, за да завери пълномощното".

             Заявеното от Р. противоречи на установеното с показанията на свидетелите Ц. и К. и с отразеното в цитираното решение на ТЕЛК досежно физическото състояние на ищцата,както и е в противоречие с показанията на свидетелката Д. относно присъствието на последната при извършването на нотариалната заверка.

Нелогично е установеното от показанията на свидетелката Д., което е в смисъл, че болна,трудно подвижна, възрастна жена,с изключително ограничени контакти-ще се довери на малко позната жена, работила при нея като чистачка от месец и ще я е упълномощи да й продаде единственото жилище,само защото щяла да й намери купувач и за това ще отиде сама до нотариуса/при положение,че е установено че през този период тя се е движила само с придружител/.

-

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - гражданско производство

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1915

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.