Решение № 54 от 04.06.2012 на ОС-Шумен по ВНОХД № 444/2011

-

Пореден пример за пълната безотговорност при извършване на нотариални заверки в кметствата.

-

Тогава, преди да извърши удостоверяването, той се обадил на свидетелката М. Г. Д.- технически сътрудник в кметството по това време. Казал й, че има "две момчета", които искали от него да извърши удостоверяване на подписи. Свидетелката Д. отговорила на подсъдимия, че точно в този момент ползва обедната си почивка и в кметството ще отиде в 13,00 часа. Казала му също той да извърши удостоверяването, а тя като пристигне в посочения час, ще впише документите в съответния регистър. Пристигайки в кметството на същия ден, свидетелката Д. намерила на бюрото си горепосочените пълномощно и декларации, както и сумата от 10,00 лв. за необходимите такси. Свидетелката съставила квитанции за таксите и вписала в регистъра на кметството номера на пълномощното, без да вписва декларациите.

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1914

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.