Решение №5/05.03.2015 по дело №6595/2014 на ВКС, ГК, III г.о.

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

-

Дисципл. наказание на нотариус Румен Манов 141 от Перник заради оттеглено пълномощно - ВКС потвърждава наказанието. Пълномощникът написал декларация пред нотариуса, че пълномощното уж не било оттеглено, а в регистъра "Единство" пишело, че е.

-

Източник: http://ex-lege.info/%D0%92%D0%9A%D0%A1/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/422154

-

"дисциплинарният състав е приел , че процесната сделка за покупко- продажба на недвижим имот е изповядана от жалбоподателя след като пълномощното на продавача е било оттеглено."

-

"С обжалваното решение дисциплинарният състав на дисциплинарната комисия е приел, че при извършване на нотариалния акт за покупко- продажба на недвижим имот №28, томІІ, н.д. №501/2012 год. , рег. №134055/29.11.2012 год. по описа на служебния му архив, нотариус Р. М. е одобрил и извършил договор за покупко- продажба на недвижим имот, без съгласието на собственика и без надлежно упълномощаване за продажбата. Прието е , че при изповядване на сделката последното обстоятелство е било известно на нотариус М., доколкото същият е извършил нотариално удостоверяване на декларация под рег. №3945/18.04.2011 год. за подпис и рег. №3946, том І,акт №43 от 18.04.2011 год. за съдържание, с която декларация собственикът на имота П. М. е оттеглил пълномощно с удостоверени подпис и съдържание от същия нотариус, с което е упълномощил Т. Ч. Б. за разпореждане с имота, включително и с правото да договаря сама със себе си. Посочено е, че тази декларация е била въведена в информационната система на нотариалната камара / чл.28бЗННД/, с което оттеглянето на упълномощаването става известно на всички нотариуси в това число и на нотариус М.. При явяването на Т. Ч. Б. с искане да се извърши продажба сама на себе си на имота, нотариус М. я е уведомил за декларацията и по този начин лично е довел до знанието обстоятелството, че правата, дадени й от упълномощителя са оттеглени. Вместо да изиска обаче ново пълномощно или упълномощителят да се яви лично на сделката , нотариус М. неправилно е приел, че представените от Т. Б. нови декларации - декларация по чл.264,ал.1 ДОПК, декларация по чл. 25,ал.8 ЗННД и декларация от 29.11.2012 год. , с която под страх от наказателна отговорност Б. е декларирала , че на 29.11.2012 год. - деня на сделката П. К. М. не е оттеглил и прекратил правата , дадени й с пълномощното с удостоверени подпис и съдържание съответно рег. №3904 и 3905/15.04.2011 год. , санират пълномощното.Нотариусът е изповядал сделката въпреки данните за оттеглено пълномощно като Т. Б. е придобила собствения на П. М. недвижим имот и с това е нарушил разпоредбата на чл. 25,ал.1 ЗННД, което съставлява дисциплинарно нарушение . С оглед на това дисциплинарния състав е приел, че неговата дисциплинарна отговорност следва да бъде ангажирана като му се наложи дисциплинарно наказание „Глоба" в размер на 5000 лв." (ВКС намалява глобата на 4000)

 

-

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1968

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.