11.04.2017 Всички нотариални пълномощни от кметове вече ще се отчитат

Начало на блога

Обратно към всички проблеми с кметските пълномощни

-

16.04.2017

Р. Стоянова

-

Причината е, че се вършат имотни измами с неистински документи, удостоверени от местната власт

В опит да се ограничат имотните измами правосъдното министерство въвежда ново изискване за вписване на всички нотариални пълномощни, издадени от кметовете на малките населени места, съобщи пресцентърът му. Те ще се вписват в информационната система на Нотариалната камара. Така всеки нотариус, когато изповядва имотна сделка, ще има възможност да провери дали документът, който му се представя, е истински.

Според закона за нотариалната дейност, когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът, заместникът, секретарят на общината или кметският наместник могат да удостоверяват пълномощно. Възможността за измами идва оттам, че досега тези пълномощни не подлежаха на вписване, т.е. разчиташе са само на това, което е записано в документа, без никаква възможност за проверка дали такъв изобщо е издаван от кмета.

"В последните години се констатираха много случаи с представяне на фалшиви пълномощни не само пред нотариус, а и пред органите на данъчната администрация и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. На практика остана възможността за извършване на имотни измами чрез използване на неистински документи - пълномощни, удостоверени от органите на местната администрация с нотариална компетентност. Извършването на справки по телефона за автентичността на пълномощните не е легално предвидена процедура и няма никаква доказателствена стойност", пише в мотивите към наредбата.

С въвеждане на изискването за запис в системата на нотариусите от правосъдното министерство се надяват този тип измами да спрат. В мотивите към предлаганата промяна е записано, че от 2009 г. в системата са направени около 280 хил. записа. "В камарата няма констатиран случай на фалшифициране на пълномощно на нотариус от началото на създаването на тази система. На практика бяха възпрени огромен брой опити за кражба на самоличност и извършване на имотни измами", пише в тях.ПАРОЛА

Кметовете ще получат достъп до системата на нотариусите чрез защитен интернет канал с потребителско име и парола. Местната власт ще има достъп само до документите, които сама е създала, т.е. няма да има възможност да променя други записи.

-

Мои коментари във форума на вестника (lisana)


1. Хубава новина! Да им е спорна работата, че от години все обещават и все нещо им пречи. Ето линк към една статия от 2012: Кметове и консули ползват регистър на Нотариалната камара Добре е да се обърне внимание и на т. нар. нотариален туризъм

-

2. Промените в наредбата всъщност са направени още преди година. Сега остава само да премахнат изискването за електронен подпис и готово.

НАРЕДБА № 32 ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АРХИВИ НА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНИТЕ КАНТОРИ - http://www.lex.bg/laws/ldoc/-550233600
Чл. 2б. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 13.04.2016 г.) (1) Право на безвъзмезден достъп до информационната система се предоставя на държавни органи и длъжностни лица (кметове и консули, б.м.) само за служебни цели и съобразно правомощията им (да извършват нотариални удостоверявания, б.м.), при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на тази наредба.
(2) Достъпът до информационната система на длъжностни лица и държавни органи се предоставя чрез отдалечен достъп с потребителски интерфейс, през интернет, по защитен канал, с ползване на квалифициран електронен подпис, издаден в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис (това трябва да се заличи от ал. 2, б.м.).
(3) Нотариалната камара изгражда защитения канал и организира режима за достъп и регистрира цифровите сертификати, отговарящи на условията за квалифициран електронен подпис (и това трябва да се заличи, б.м.), на длъжностните лица и държавните органи, имащи право на служебен достъп.

-

Забележка по втория коментар. Сгрешила съм за чл. 2б. И в платформата за обществено обсъждане пуснах погрешно този коментар, но после намерих информация, че целта на промяната от 2016 е била по-скромна - само да позволят на някои длъжностни лица (без кметовете) да правят справка в информационната система по въпроси, свързани с дейността на търговските дружества (фирмите). Така че чл. 2б не се отнася за качването на кметските пълномощни в ел. регистъра. Кметовете по принцип нямат право да заверяват търговски документи.

-

Начало на блога

Обратно към всички проблеми с кметските пълномощни

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1148

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.