Нотариалните актове, издадени върху недействителни планове, са невалидни

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

Резюме. Тази архивна статия от 1999 г. отразява лутанията на законодателя през 90-те години на 20-ти век. Депутатите са се чудели  дали да се вписват решенията на поземлените комисии или да не се вписват. В крайна сметка е било прието всички решения, издадени след 01.01.2001 да се вписват при издаването им (както се вписват и нот. актове), а по-старите да се вписват при продажба съгл. чл. 586, ал. 4 от ГПК, по-точно преди издаване на нот. акт за продажбата.

-

Нотариалните актове, издадени върху недействителни планове, са невалидни


Автор: news.bg

16.07.1999


Приет е само един текст от закона за собствеността и ползването на земеделските земи, поради това, че текстовете не са добре подготвени и консултирани. Народните представители дискутираха бурно въпроса, може ли решение на поземлената комисия за собственост върху земеделска земя, придружено от скица, да има силата на нотариален акт, без да е регистрирано от съдията по вписванията. Правосъдният министър Васил Гоцев призова да не се изисква такова вписване в нотариалния регистър, защото става дума за 17 милиона решения за собственост по отделни парцели земи. Това ще усложни процеса по връщането на земята и значително ще го оскъпи за собствениците, обясни министър Гоцев. Подкрепиха го председателят на парламента Йордан Соколов и депутати от Българската социалистическа партия (БСП, бившата комунистическа партия). Въпреки аргументите на министър Гоцев, шефът на правната комисия Светослав Лучников настоя за повече правна сигурност, чрез нотариалните вписвания. Така според него един имот няма да бъде продаван незаконно по няколко пъти от различни собственици, ако за него има няколко решения на поземлената комисия. Мнозинството предпочете по-удобния и бърз вариант, предложен от правосъдното министерство. Когато с едно решение на поземлената комисия се възстановява правото на собственост върху земеделска земя на починал собственик, решението се издава общо за неговите наследници, а после техните дялове ще се определят съгласно закона за наследството, решиха депутатите. Влезлият в сила план за земеразделяне и одобрената карта на съществуващите или възстановени стари реални граници на земеделски земи могат да се преработват само при явна фактическа грешка със заповед на министъра на земеделието или упълномощено от него длъжностно лице. Тогава всички решения за собственост на поземлените комисии ще бъдат обезсилени, както и издадените въз основа на тях нотариални актове. Заповедта ще се обнародва в "Държавен вестник" и ще се обявява от поземлената комисия в кметството, прие парламентът. Това означава, че всички нотариални актове, издадени въз основа на недействителни планове за земеразделяне, също са недействителни. Според предложението на земеделското министерство от това правило трябваше да бъдат изключени имотите, с които вече е осъществена сделка по прехвърляне или продажба на трети лица. След едночасова полемика депутатът от Съюза на демократичните сили (СДС) Светослав Лучников успя да убеди повечето депутати, че това би било нарушаване правата на едни собственици, за сметка на други, и след гласуване правилото се прие без изключения.

-

Вж. също и: Лучников, 1999 - Целта на вписването е да създаде правна сигурност

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/916

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.