Решение от 24.04.2013 на РС-Кнежа по гр.д. № 2/2013

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство и от Проблеми с решенията на поземлените комисии и преписите от тях

-

Куриоз! Под един и същ номер от една и съща дата от една и съща година са издадени две съвсем различни решения на ПК-Д. Митрополия -- едното за около 50 дка ниви на майка ми в землището на Ставерци - №7000/30.11.1994, а другото - за около 40 дка ниви на непознато ми лице в землището на Староселци, както е описано тук по-долу в това съдебно решение, на което случайно попаднах - също №7000/30.11.1994. И двете решения не са вписани, разбира се (защото тогава не са подлежали на вписване). Голяма сигурност на собствеността, няма що - вж изказването на Лучников от 1999 г. пред НС, че за целта на вписването е правната сигурност. Добре, че майка ми си е издала нотариален акт въз основа на решението и си го е вписала (бел. блогър)

-

http://www.rs-knezha.com/00634513/00241713.htm

решение № 7000/ 30.11.1994 год. на ПК - гр.Долна Митрополия!

-

РЕШЕНИЕ61

гр .Кнежа, 24.04.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

КНЕЖАНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното заседание на седемнадесети април през две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Кончарска,

при секретаря К.Д.,

като разгледа докладваното от съдията Кончарска Гр.д. 2 по описа за 2013 година на Районен съд - Кнежа и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 341 и сл. от ГПК във връзка с чл. 69, ал.1 от ЗН и чл. 34 от ЗС - І-ва фаза на делбеното производство.

 

В РС - Кнежа, чрез адв. Б.К. ***, е постъпила искова молба от Ц.Г.Ц., с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, срещу М.Ц.А., с ЕГН ********** *** - 1-4-10; И.И.Х., с ЕГН ********** *** - 1-6 и С.И.С., с ЕГН ********** ***, всички наследници по закон и заместване на Ц. Гатов Тонов, б.ж. на с.Староселци, починал на 15.10.1986 год. Твърди се, че не могат доброволно да разделят възстановените им от ПК -гр.Искър наследствени земеделски земи в землището на с.Староселци с ЕКАТТЕ 69095, общ.Искър, обл.Плевен, а именно:

1. НИВА от 2.038 дка (два декара и тридесет и осем кв.м.), ЧЕТВЪРТА категория, находяща се в местността „РАВНИЩЕТО", съставляваща Имот № 018008 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 018009 - нива на насл. на Тодор Ганов Цалов, № 000520 - полски път на Община гр.Искър, № 018007 - нива на насл. на Димитър К. Пушков, № 000509 - полски път на Община гр.Искър;

2. НИВА от 22.588 дка (двадесет и два декара и петстотин осемдесет и осем кв.м.), ЧЕТВЪРТА категория, находяща се в местността „ЧЕРЕШАКА", съставляваща Имот № 061025 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 061021 - нива на насл. на Тошо Павлов Първановски, № 000542 - полски път на Община гр.Искър, № 061020 - нива на насл. на Петър Христов Симеонов, № 061016 - нива на насл. на Асен Трифонов Петков, № 061015 - нива на насл. на Гана Бойчева Петкова;

3. НИВА от 11.897 дка (единадесет декара и осемстотин деветдесет и седем кв.м.), от които 5.780 дка ЧЕТВЪРТА категория и 6.117 дка ПЕТА категория, находяща се в местността ,,ОРЕХОВСКИ ПЪТ", съставляваща Имот № 111020 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 111010 - нива на насл. на Богдан Вачев Иванов, № 111019 - нива на насл. на Величко Христов Бановски, № 111008 - нива на насл. на Тодор Вачев Иванов, № 000561 - полски път на Община гр.Искър;

4. НИВА от 0.201 дка (нула декара и двеста и един кв.м.), ТРЕТА категория, находяща се в местността ,,ПЕЧОВА БАРА", съставляваща Имот № 194135 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 194136 - нива на насл. на Ц. Станкулов Конечковски, № 000593 - полски път на Община гр.Искър, № 194134 - нива на Иван Трифонов Фератов, № 194044 - нива на насл. на Атанас Цонков Бетов, № 194045 - нива на насл. на Вълка Иванова Илиева.

Моли съда да постанови решение, с което да допусне делба между наследниците по закон на покойния Ц. Гатов Тонов, б.ж. на с.Староселци, върху описаните по-горе недвижими имоти. Позовава се на писмени доказателства.

Съдът е разменил книжата по делото и в срока по чл. 131, ал.1 от ГПК от ответниците не са постъпили писмени отговори на молбата, в които да изразят становище относно допустимостта на делбата по отношение на процесните недвижими имоти.

ИЩЦЪТ - редовно призован, в съдебно заседание се явява лично и с адв. Б.К. от ПлАК, който от името на доверителя си поддържа така предявения иск.

ОТВЕТНИЦИТЕ - редовно призовани, в съдебно заседание не се явяват. Не вземат становище по предявения иск.

Представени и приети по делото са следните писмени доказателства:  2 (два) бр. у-ния за наследници изх. №№ 474 и 473 - и двете от 07.11.2012 год., издадени от Кметство с.Староселци; решение № 1Г/ 20.09.1999 год. на ПК - гр.Искър, за възстановено право на собственост в/у зем. земи съгл. плана за земеразделяне в землището на с.Староселци на насл. на Ц. Гатов Тонов и решение № 7000/ 30.11.1994 год. на ПК - гр.Долна Митрополия (това е номерът и датата на решението за земите на майка ми в Ставерци, бел. блогър); 5 (пет) бр. скици №№ К09697, К09698, К09699 - трите от 12.11.2012 год. и № Ф09100/ 16.11.2012 год., изд. от ОСЗ - гр.Искър и скица № Ф12691/ 16.11.2012 год., 5 (пет) бр. у-ния за данъчна оценка по чл. 264, ал.1 от ДОПК.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност и по вътрешно убеждение съгласно чл. 235, ал.2 от ГПК, прие за установено следното:

В първата фаза по съдебна делба, образувана по иск, предявен от някой от съсобствениците, чрез който той упражнява потестативното си субективно право да иска прекратяване на съсобственастта, е необходимо да бъде установено дали такова състояние на съсобственост действително съществува, между кои лица и какви са техните права от съсобствената вещ. В тази фаза непосредствената цел е именно установяване съществуването на съсобствеността, както и разрешаването на всички спорове между съсобствениците, свързани с наличието на съсобствеността върху имотите, които са предмет на делбата, доколкото това е допустимо в делбеното производство - чл. 341-345 от ГПК.

Не се спори по делото, а се установява от приетото като доказателство удостоверение за наследници с изх.№ 474/ 07.11.2012 год., издадено от Кметство с.Староселци, че страните са наследници по закон на Ц. Гатов Тонов, б.ж. на с.Староселци, починал на 15.10.1986 год., акт за смърт № 0021/ 15.10.1986 год. съставен в същото село.

Не се спори по делото, а се установява от приетите като доказателства Решение № 1Г/ 20.09.1999 год. на ПК - гр.Искър, за възстановено право на собственост в/у зем. земи съгл. плана за земеразделяне в землището на с.Староселци и скици №№ К09697, К09698, К09699 - трите от 12.11.2012 год. и № Ф09100/ 16.11.2012 год., всичките издадени от ОСЗ - Искър, че собственост на общия на страните наследодател са описаните по-горе земеделски земи, находящи се в землището на с.Староселци с ЕКАТТЕ 69095, обл.Плевен.

Безспорно е от цитираните доказателства, че гореописаните имоти имат наследствен характер и са оставени в наследство от покойния Ц. Гатов Тонов, б.ж. на с.Староселци, починал на 15.10.1986 год. и същите следва да бъдат включни в делбената маса.

Съгласно правата на страните по Закона за наследството делбата следва да се допусне, при следните квоти:  2/6 (две шести) идеални части за Ц.Г.Ц., 2/6 (две шести) идеални части за М.Ц.А. и по 1/6 (една шеста) ид. части за И.И.Х. и С.И.С..

Делбата следва да се извърши с помощта на вещо лице - Беатриче Кирилова Зашева от гр.Кнежа, обл.Плевен, ул."Св.Наум" № 4, която да даде заключение относно действителната пазарна стойност на имотите, допуснати до делба, тяхната поделяемост и предложи варианти на делбата, при депозит от 120 (сто и двадесет) лева, вносим от съделителите по набирателната сметка на РС - Кнежа, както следва: Ц.Г.Ц. - 40 лв.; М.Ц.А. - 40 лв., И.И.Х. - 20 лв. и С.И.С. - 20 лв.

Водим от горното,  съдът

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА на основание чл. 69 от ЗН и чл. 34 от ЗС да се извърши съдебна делба между Ц.Г.Ц., с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, М.Ц.А., с ЕГН ********** *** - 1-4-10; И.И.Х., с ЕГН ********** *** - 1-6 и С.И.С., с ЕГН ********** ***, в качеството им на наследници по закон на Ц. Гатов Тонов, б.ж. на с.Староселци, починал на 15.10.1986 год., върху следните недвижими имоти - земеделски земи, находящи се в землището на с.Староселци с ЕКАТТЕ 69095, обл.Плевен,  а именно:

1. НИВА от 2.038 дка (два декара и тридесет и осем кв.м.), ЧЕТВЪРТА категория, находяща се в местността „РАВНИЩЕТО", съставляваща Имот № 018008 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 018009, имот № 000520, имот № 018007 и имот № 000509, съгласно скица № К09697/ 12.11.2012 год. на ОСЗ - гр.Искър;

2. НИВА от 22.588 дка (двадесет и два декара и петстотин осемдесет и осем кв.м.), ЧЕТВЪРТА категория, находяща се в местността „ЧЕРЕШАКА", съставляваща Имот № 061025 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 061021, имот  № 000606, имот № 061020, имот № 061016 и имот  № 061015, съгласно скица № Ф09100/ 16.11.2012 год. на ОСЗ - гр.Искър;

3. НИВА от 11.897 дка (единадесет декара и осемстотин деветдесет и седем кв.м.), от които 5.780 дка ЧЕТВЪРТА категория и 6.117 дка ПЕТА категория, находяща се в местността ,,ОРЕХОВСКИ ПЪТ", съставляваща Имот № 111020 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 111010, имот № 111019, имот № 111008 - и имот № 000561, съгласно скица № К09698/ 12.11.2012 год. на ОСЗ - гр.Искър;

4. НИВА от 0.201 дка. (нула декара и двеста и един кв.м.), ТРЕТА категория, находяща се в местността ,,ПЕЧОВА БАРА", съставляваща Имот № 194135 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 194136, имот № 000593, имот № 194134, имот № 194044 и имот № 194045, съгласно скица № К09699/ 12.11.2012 год. на ОСЗ - гр.Искър,

при квоти, както следва:

- за Ц.Г.Ц. - 2/6 (две шести) идеални части;

- за М.Ц.А. - 2/6 (две шести) идеални части;

- за И.И.Х. - 1/6 (една шеста) идеални части;

- за С.И.С. - 1/6 (една шеста) идеални части.

Делбата следва да се извърши с помощта на вещо лице - БЕАТРИЧЕ КИРИЛОВА ЗАШЕВА от гр.Кнежа, обл.Плевен, ул."Св.Наум" № 4, която да даде заключение относно действителната пазарна стойност на имотите, допуснати до делба, тяхната поделяемост и предложи варианти на делбата, при депозит от 120.00 лева (сто и двадесет и 0 ст.), вносим от съделителите по набирателната сметка на Районен съд -гр.Кнежа в 7-дневен срок от влизане в сила на решението, както следва: Ц.Г.Ц. - 40 лв.; М.Ц.А. - 40 лв., И.И.Х. - 20 лв. и С.И.С. - 20 лв.

Решението може да бъде обжалвано пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено.

                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:              

      

-

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство и от Проблеми с решенията на поземлените комисии и преписите от тях

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2472

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.