Системата за издаване на нотариални актове за земеделски земи не е най-сполучливата

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Статии и предавания за имотни измами - информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Системата за издаване на нотариални актове за земеделски земи не е най-сполучливата

в. "Капитал", 17 окт 1994

Връщането на земята представлява цикъл от административни технически и други дейности, за да се възстанови върху терена имотът на собственика и да му се издадат легитимни документи за притежаваната земя. Следователно приключването на процедурите около възстановяването на собствеността върху земеделските земи е свързано с издаването на нотариални актове. Това налага подготовка, одобряване и регистрация на повече от 10 млн. документа. Ето защо трябва много добре да се обмисли процедурата, като се има предвид, че крайната цел е бързо снабдяване на собствениците с нужните документи, за да се включат в пазара на земята, за да получат заеми срещу земеделския си имот и т.н.

Предложената съвместно от министерствата на земеделието и на правосъдието процедура за "автоматизирано изготвяне на проекти за констативни нотариални актове" (публикувана в кн. 26 от информационния бюлетин на управление "Поземлена реформа") предизвиква обаче сериозни съмнения относно постигането на крайната цел - бързо и евтино издаване на легитимни документи за собственост.

Основният недостатък на процедурата е това, че тя осигурява действителен нотариален акт само за няколко процента от собствениците - тези, които са внесли земята си в ТКЗС и все още са между живите. Повечето собственици на земеделски земи обаче (около 90%) са наследници на вече починали вносители на земеделска земя в ТКЗС. Те не получават нотариален акт за полагащия им се дял от наследствената земя. На всичките наследници от поземлените комисии ще се издава "колективен" нотариален акт, т.е. на името на починалия наследодател.

-

Забележка. Хм, странно разбиране на понятието документ за собственост (титул за собственост)! Какъв ли титул за собственост може да бъде нот. акт, в който липсват имената на собствениците, а се посочва само името на бившия собственик (починалия наследодател)? Въпросът е, кой всъщност е титулярът по такъв един нот. акт? От една страна, очевидно това са наследниците, както пише в титула. От друга, техните имена не са посочени и се налага всеки път да прилагат у-ние за наследници, за да се легитимират като собственици - точно така, както се прави при титул за собственост на името на наследодателя. Именно по този правно-неграмотен начин - "на наследниците на еди-кой си (починало лице)" са издавани маса решения на поземлени комисии през 90-те. Вж статията "Валиден документ за собственост ли е решението на поземлена комисия?"

-

Този документ е почти неизползваем. С него наследниците трябва да се отнесат до съда, където да искат делба на имота и чак след това всеки наследник да получи документ за полагащия му се дял от наследствената земя.

-

Забележка. Не почти неизползваем, а напълно. Дори наследникът да е един-единствен, такова чудо на юридическата мисъл чисто и просто не е документ за собственост. То е някаква хибридна форма между титул за собственост на починал и титул за собственост на жив/-и. Юристите приемат този хибрид, без да им прави впечатление, че при живи собственици се налага издаване на у-ние за наследници.


Тази процедура ще бъде скъпа и продължителна, защото милиони дела трябва да минат през съдилищата, а те и без това са претрупани и действат мудно. Според специалисти при тази уредба съдебните разправии ще продължат и след 2000 г. Следователно по процедурата, предложена от двете министерства, на 90% от собствениците ще се издават мними нотариални актове, за които обаче трябва да се плащат такси в поземлените комисии. Според същия документ поне 20% от тези такси ще се отправят към чиновниците от управление "Поземлена реформа". Това може би е единственото оправдание за издаването на упоменатите мними нотариални актове. Не може да не се отбележи фактът, че значителна част от собствениците имат стари нотариални актове за имотите си и сега им се налага по независещи от тях причини да си вадят нови документи, да губят време и да плащат порядъчни такси, особено за адвокатски услуги. А презумпцията в ЗСПЗЗ е, че процедурите около връщането на земята са безплатни.

-

Забележка. Ето че и авторът е стигнал до истината - мними нот. актове. Именно мними, защото не съдържат най-важното: имената на собственика. В юридически издържания документ за собственост задължително фигурират трите имена на собственика, местожителството му, а - в по-нови времена, и ЕГН-то му.

-


Решението на въпроса за нотариалните актове на наследниците на земеделска земя би могло да се получи по един от следните два начина:

1. Самите поземлени комисии да извършват делбата и въз основа на нея да дават нотариални актове за дела на съответния наследник (като се спазва процедурата за одобряване от съда, регламентирана в документите на двете министерства). Това ще става с помощта на лицензирания юрист, аташиран към поземлената комисия съгласно наредбата, което би спестило адвокатските хонорари.

-

Забележка. Това предложение не е било прието.

-

2. Ако първият начин е неприемлив, вместо поземлените комисии да издават "колективен" нотариален акт, достатъчно подробни са окончателните решения на тези органи. Въз основа на тях съдът може да извърши делбата, без да се правят колективните (междинните) нотариални актове.

-

Забележка. Това предложение е било прието.  С Тълкувателно решение № 1 от 07.10.1997 г. по гр. д. № 1 /1997 г., ОСГК, докладчик съдия Н. Зекова, ВКС е признал решенията на поземлените комисии за актове с конститутивно действие. Две години по-късно в ДВ, бр. 68 от 1999, в ЗСПЗЗ за първи път се появява  текстът, в сила и до днес: "влязлото в сила решение, придружено със скица, има силата на констативен нотариален акт". Противоречието между  термините "конститутивен"  (създаващ нова собственост) и "констативен" (признаващ вече съществуваща собственост) не прави никакво впечатление на юристите. 

-


Разбира се, ако се погледне прагматично, без да се намесват меркантилните мераци на бюрокрацията, документите (решения и скици), издавани от поземлените комисии, спокойно могат да заместват във всички случаи нотариалните актове (по същество нотариалният акт е препис на решението на поземлената комисия).

-

Забележка. Майка ми има и решения на ПК, и нотариални актове за собственост, издадени въз основа на тях. В решенията липсва името й. Те са издадени "на наследниците на Георги Христов Ойнарски, бивш жител на с. Ставерци, Плевенско". Името й се появява за пръв път (излиза от анонимност) точно в нотариалните й актове. Там тя е описана като собственик (единствен наследник е) с трите си имена, местоживеене и ЕГН.  И изведнъж, след като й откраднаха земите с фалшиви преписи от решенията, сума ти юристи се изредиха да ми твърдят, че нотариалните актове на майка ми, вписани в СлВп-Плевен, нямат никаква стойност - чак до ниво Инспекторат на Министерство на правосъдието. Да, бе, да! Вж Документите, с които е извършена имотната измама.

-

А чрез лицензираните юристи, както вече споменах, може да се правят и делби от поземлената комисия, така че собствениците да не се разкарват ненужно по съдилища и да не се протака безкрайно издаването на нотариални актове. За съжаление обаче бюрокрацията признава само прословутите закони на Паркинсон, а не прагматичните решения. Затова и утвърдената процедура от двете министерства има повече характер на фойерверк, с който да се отклони вниманието на собствениците на земеделски имоти от почти замразеното връщане на земята. Явно е, че са нужни нестандартни решения при нестандартни ситуации. По такива решения най-често не отговарят на интересите на държавната бюрокрация, ето защо трудно се приемат.

 

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Статии и предавания за имотни измами - информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/906

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.