Решение от 16.07.2011 по търг. дело № 940/2010 на ОС-Варна, в сила от 12.12.2013

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - гражданско производство

.


Резюме. Делото на Филип Киркоров. Съдът: "Цитираното по-горе пълномощно от 15.06.2007 г., с което ищцовото дружество упълномощава П. М. да извършва действия от името на упълномощителя, безспорно е генерално по своето съдържание. В него най-общо е посочено, че пълномощникът може да извършва действия по реда на чл.137 ТЗ т.е.вземане на решения от името на едноличния собственик на капитала които са от компетенността му.  Генералното пълномощно обаче не е достатъчно за извършване на сделка с конкретен недвижим имот, тъй като за такова разпореждане се изисква изрично упълномощаване." Ако делото беше водено след ТР № 5/2014 г. от 12.12.2016 г. на ВКС, ОСГТК (за съдържанието на пълномощното, ищецът нямаше да го спечели, защото през 2016, след две години умуване, ВКС реши, че не е задължително в пълномощното за сделка с имот да се посочват нито конкретният имот, нито цената, нито купувачът, а е достатъчно в него най-общо да е изразена воля за овластяване на пълномощника да се разпореди с имущество.

          Потвърдено с Решение от 09.03.2012 по в.т.дело №  585/2011 на Апелативен съд - Варна. Недопуснато до касация с Определение от 12.12.2013 по т.д.№ 508/2012 на ВКС.

          .

РЕШЕНИЕ

 

 № ......... / ...... .07.2011 г, град  B.

 

ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в ОТКРИТО съдебно  заседание на 26 .05.2011 г. ,в състав:

 

 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ИВЕЛИН РАЙКОВ

 

При участието на секретаря М.П., като разгледа докладваното от съдията търговско дело номер N 940 по описа за 2010 год, на осн  чл. 374 от ГПК, намира следното:

 

Производството по делото е образувано по иск с правно основание чл.26, ал.1, предл.3 от ЗЗД вр. чл. 40 от ЗЗД, предявени от „*****" ЕООД,ЕИК 175312253, със седалище гр. B. и адрес на управление гр. B., бул. „*****" № 16 , вх. А, ет. 3, ап. 15, представлявано от Г.П.К. срещу "****" АД, ЕИК 131397864  със седалище гр. C. и адрес на управление: гр. C., бул. „****" № 24, ет. 2, представлявано от изпълнителния директор **** за прогласяване на нищожност на договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт от 03.05.2010 г. на нотариус ****, вписан в служба по вписванията с вх. № 7470 от 03.05.2010 г., акт № 116, том ХІХ, вх. Рег. № 7470, дело 4079 за недвижими имоти находящи се в гр. B., „****", сграда № 6, разположена в ПИ с идентификатор 10135.2570.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ по предходен нотариален акт УПИ № І-118 и 119, кв.1 по плана на гр. B., к.к. „****" ****/, община B., област B. при граници за УПИ: улица по регулация, буна, дамба и Черно море, както следва:

 

  1. апартамент  № 314, находящ се на трети етаж в описаната сграда, с идентификатор на апартамента № 10135.2570.12.6.14, състоящ се от дневен тракт с кухненски бокс, две спални, два санитарни възела /баня и тоалетна/, тоалетна, гардеробно, дрешник, килер и една тераса, с жилищна застроена площ от 248.65 кв.м., при граници по предходен документ за собственост на апратамента: апартаменти № 313 и № 315 и коридор, а по представена кадастрална схема при съседи: на същия етаж 10135.2570.12.6.15, 10135.2570.12.6.144 и 10135.2570.12.6.13; под обекта: 10135.2570.12.6.141; 10135.2570.12.6.140 и 10135.2570.12.6.143; над обекта 10135.2570.12.6.30 и ведно с избено помещение № 14, с площ 3.6 кв.м., разположено на сутеренен етаж, при граници по проект и предходен докумеент за собственост: изби с № № 15 и 13 и коридор, ведно с 1.147958% ид.ч. от правото на строеж върху терена, в който е построена гореописаната сграда и заедно с 1.14796% ид.ч. от общите части на сградата;
  2. апартамент  № 315, находящ се на трети етаж в описаната сграда, с идентификатор на апартамента № 10135.2570.12.6.15, състоящ се от дневен тракт с кухненски бокс, , втора дневна, две спални, два санитарни възела /баня и тоалетна/, тоалетна, две гардеробни, една тераса, с жилищна застроена площ от 271.70 кв.м., при граници по предходен документ за собственост на апратамента: апартаменти № 314 и № 316 и коридор, а по представена кадастрална схема при съседи: на същия етаж 10135.2570.12.6.14, и 10135.2570.12.6.16; под обекта: 10135.2570.12.6.141 и 10135.2570.12.6.143; над обекта 10135.2570.12.6.30, 10135.2570.12.6.31; 10135.2570.12.6.32 и ведно с избено помещение № 15, с площ 3.3 кв.м., разположено на сутеренен етаж, при граници по проект и предходен докумеент за собственост: изби с № № 14 и 22 и от две страни коридор, ведно с 1.1253543% ид.ч. от правото на строеж върху терена, в който е построена гореописаната сграда и заедно с 1.25354% ид.ч. от общите части на сградата;

 

          В исковата молба ищцецът излага, че процесния договор е сключен при липса на съгласие както от страна на купувача, така и от страна на продавача по сделката. Сочи, че съгласно учредителните документи и на двете дружества вземането на решение за придобивание и отчуждаване на недвижими имоти е в компетентността съответно на едноличния собственик на капитала на ищеца и на общото събрание на акционерите на ответното дружество. Твърди, че ищцовото дружество не е получавало продажната цена по процесната сделка. На следващо място излага, че лицето подписало договора от името на ищеца „*****" ЕООД -Д.Л.И. не е разполагало с представителна власт, тъй като същият не е бил надлежно назначен за представляващ дружеството. По същество моли за прогласяването на процесния договор за нищожен.

          В срока по чл.367 от ГПК, ответното дружество е подало отговор на исковата молба, в който отправя искане за спиране на производството по делото на основание чл. 229 ал. 5 от ГПК, поради образуването на досъдебно производство по отношение на ****, който е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 212 ал. 5 вр. ал.1 от НК за това, че на 3.05.2010г. чрез използване на документ с невярно съдържание-Решение на едноличния собственик на капитала на „****" ЕООД е получил без правно основание чуждо недвижимо имущество, а именно процесните недвижими имоти. По същество оспорва предявения иск, като излага, че за сключването на сделката в нотариална форма е взето решение на едноличния собственик на капитала на „****" ЕООД, чрез неговия пълномощник ****. По отношение твърденията в исковата молба за липса на съгласие за сключване на сделката от страна на „****" АД, излага, че липсата решение на ОС за разпореждането с  недвижим имот  не влече нищожност на сделката, още повече твърди взето решение на ОС „****" АД за придобиване на имотите с дата 27.04.2010г. Възразява, че неотразяването на разпореждането с актив в счетоводството на ищеца не се отразява върху действителността на сделката. Оспорва твърдените от ищеца действия без представителна власт от страна на Д.И., като се мотивира, че същият е бил вписан като управител в ТР.

     За да се произнесе по спора , съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

 

Не се спори между страните, че „*****" ЕООД,ЕИК 175312253, със седалище гр. B. и адрес на управление гр. B., бул. „*****" № 16 , вх. А, ет. 3, ап. 15, и "****" АД, ЕИК 131397864  със седалище гр. C. и адрес на управление: гр. C., бул. „****" № 24, ет. 2, представлявано от изпълнителния директор **** са сключили  договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт от 03.05.2010 г. на нотариус ****, вписан в служба по вписванията с вх. № 7470 от 03.05.2010 г., акт № 116, том ХІХ, вх. Рег. № 7470, дело 4079 за недвижими имоти находящи се в гр. B., „****", сграда № 6, разположена в ПИ с идентификатор 10135.2570.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ по предходен нотариален акт УПИ № І-118 и 119, кв.1 по плана на гр. B., к.к. „****" ****/, община B., област B. при граници за УПИ: улица по регулация, буна, дамба и Черно море, както следва:

апартамент  № 314, находящ се на трети етаж в описаната сграда, с идентификатор на апартамента № 10135.2570.12.6.14, състоящ се от дневен тракт с кухненски бокс, две спални, два санитарни възела /баня и тоалетна/, тоалетна, гардеробно, дрешник, килер и една тераса, с жилищна застроена площ от 248.65 кв.м., при граници по предходен документ за собственост на апратамента: апартаменти № 313 и № 315 и коридор, а по представена кадастрална схема при съседи: на същия етаж 10135.2570.12.6.15, 10135.2570.12.6.144 и 10135.2570.12.6.13; под обекта: 10135.2570.12.6.141; 10135.2570.12.6.140 и 10135.2570.12.6.143; над обекта 10135.2570.12.6.30 и ведно с избено помещение № 14, с площ 3.6 кв.м., разположено на сутеренен етаж, при граници по проект и предходен докумеент за собственост: изби с № № 15 и 13 и коридор, ведно с 1.147958% ид.ч. от правото на строеж върху терена, в който е построена гореописаната сграда и заедно с 1.14796% ид.ч. от общите части на сградата;

апартамент  № 315, находящ се на трети етаж в описаната сграда, с идентификатор на апартамента № 10135.2570.12.6.15, състоящ се от дневен тракт с кухненски бокс, , втора дневна, две спални, два санитарни възела /баня и тоалетна/, тоалетна, две гардеробни, една тераса, с жилищна застроена площ от 271.70 кв.м., при граници по предходен документ за собственост на апратамента: апартаменти № 314 и № 316 и коридор, а по представена кадастрална схема при съседи: на същия етаж 10135.2570.12.6.14, и 10135.2570.12.6.16; под обекта: 10135.2570.12.6.141 и 10135.2570.12.6.143; над обекта 10135.2570.12.6.30, 10135.2570.12.6.31; 10135.2570.12.6.32 и ведно с избено помещение № 15, с площ 3.3 кв.м., разположено на сутеренен етаж, при граници по проект и предходен докумеент за собственост: изби с № № 14 и 22 и от две страни коридор, ведно с 1.1253543% ид.ч. от правото на строеж върху терена, в който е построена гореописаната сграда и заедно с 1.25354% ид.ч. от общите части на сградата;

 

 

От представените по делото доказателства се установява, че от представеното по делото пълномощно не може да се направи извода, че пълномощника не е имал представителна власт за вземане на решение за отчуждаване на процесните имоти, тъй като липсва негово конкретно описание и индивидуализация по площ и граници.

 

По делото е представен и протокол от 29.04.2010 г., който  обективира решение на ОС на ищцовото дружество, но не и на неговия собственик, тъй като в този протокол изрично е отразено че това е решение е на пълномощника на едноличния собственик на капитала.

 

По основополагащия материалноправен въпрос от значение за правилността на решението, а именно в обема на представителната власт на пълномощника включва ли се и правото на разпореждане с правата по чл.137 ТЗ по отношение на процесните недвижим имот следва да се отговори отрицателно,

Цитираното по-горе пълномощно от 15.06.2007 г., с което ищцовото дружество упълномощава П. М. да извършва действия от името на упълномощителя, безспорно е генерално по своето съдържание. В него най-общо е посочено, че пълномощникът може да извършва действия по реда на чл.137 ТЗ т.е.вземане на решения от името на едноличния собственик на капитала които са от компетенността му.

 Генералното пълномощно обаче не е достатъчно за извършване на сделка с конкретен недвижим имот, тъй като за такова разпореждане се изисква изрично упълномощаване. Валидно упълномощаване за вземане на решение, за сключване на  процесната сделка щеше да е налице, ако в пълномощното изрично бе описан имотът, с който пълномощникът следва да се разпореди, като следва да се посочи и поне видът на разпоредителната сделка-напр. дарение, продажба и пр. Цената, при която е следвало да се осъществи продажбата, по принцип, не е задължителен елемент на упълномощаването. При посочване вида на разпоредителната сделка, следва да се приеме, че пълномощникът е овластен да уговори и условията й, освен ако в пълномощното не са предвидени изрично някакви ограничения в тази насока.

 При настоящата хипотеза обаче в пълномощното от 16.06.2007 г. Липсва, както описание на имота, с който пълномощникът следва да се разпореди, така и не е очертан видът на разпоредителната сделка, която следва да бъде сключена. Не може да се приеме, че обемът на представителната власт на пълномощника  следва да се тълкува във връзка с отразеното в протокола от 29.04.2008 г. от ОС на ищцовото дружество. От една страна, този протокол на практика не съдържа решение на едноличния собственик на капитала на "Ф.К. ****" ЕООД-гр. B..,

Дори и да се приеме, че цитираният протокол съдържа именно решение на собственика на капитала на ищцовото дружество, това решение има предвид осъществяване на последващо изрично упълномощаване на управителя да продаде процесния имот. То е взето след съставяне на генералното пълномощно от 15.06.2007 г. и с оглед последователността във времето на извършените от управителя на ищцовото дружество действия то не е взето с цел допълване и очертаване пределите на вече дадената с генералното пълномощно от 15.06.2007 г. представителна власт, а с цел последващо изрично упълномощаване на управителя, каквото обаче след вземане на решението от 16.03.2008 г. не е било извършено/ново упълномощаване в съответствие с взетото решение липсва/. Пределите на представителна власт могат да бъдат очертани само и единствено в пълномощното, обективиращо упълномощителната сделка, но не и да се извличат по пътя на тълкуването и произволното препращане към други писмени актове.

Горното е наложително и предвид изискването за специална форма за действителност на пълномощното при извършване на сделки в нотариална форма, а именно същото следва да е писмено с нотариална заверка на подписа /чл. 37 от ЗЗД/. При изповядване на сделката, сключвана чрез пълномощник, нотариусът е обвързан от обема на представителна власт и следва да провери единствено правомощията, дадени на пълномощника с пълномощното в законоустановената форма. Генералното пълномощно от 15.06.2007 г. не оправомощава лицето **** да вземе решение за сключване на  договора за покупко-продажба с ****" АД. Пълномощникът е действал при вземане на решението по реда на чл.137 ТЗ при липса на надлежна представителна власт.

С оглед възможността представляваният да валидира горната сделка, визирана в чл. 42, ал. 2 от ЗЗД, в случая е налице т. нар. висяща недействителност на договора от 03.05.2010 г. Нищожността може да бъде трансформирана в действителност, ако едноличният собственик на капитала е потвърдил сключването на договора, като потвърждаването следва да е извършено в предвидената от закона форма /чл. 42, ал. 2, изр. 2 от ЗЗД/, която в случая е писмена с нотариална заверка на подписа. Такова потвърждаване не е извършено от ищеца и договорът от 03.05.2010 г. е станал окончателно нищожен на осн. чл. 26 ал.2 ЗЗД

Процесната сделка е с характер на търговска по смисъла на чл. 286, ал. 1 и 3 от ТЗ, доколкото е сключена между търговци, то с оглед особените разпоредби на ТЗ също следва да се приеме за нищожна. Съобразно разпоредбата на чл. 301 от ТЗ, когато едно лице действа от името на търговец без представителна власт, се счита, че търговецът потвърждава действията, ако не им се противопостави веднага след узнаването. Мълчанието е въведено като форма на съгласие. В случая, нещата са обърнати, като сделката е с висяща действителност, която отпада при противопоставяне на представлявания. Видно от клеймото на исковата молба, тя е заведена в деловодството на съда с вх. № 21598/ 11.06.2010 г. т.е. 1 месец след осъществяване на процесната сделка. Предвид на това съдът намира , че е налице противопоставяне от страна на едноличния собственик на капитала на сключената сделка.

Ищцовото дружество е предявило настоящите искове, които са най-безспорната форма на противопоставяне на атакуваната сделка. Договорът от 03.05.2010 г. е нищожен като сключен от името на ищеца без да е налице съгласие. Решението за това е взето от лице без надлежна представителна власт за вземане на решение по реда на чл. 137 ГПК и сключеният договор следва да бъде прогласен за такъв на наведеното основание 26 ал.2 ЗЗД.

  Отделно от това, пълномощникът е взел решение по реда чл.137 ТЗ явно неизгодно за дружеството. Продажната цена е в размер на данъчната оценка за всеки един от описаните в протокола от 29.04.20010 г. Видно от заключението на назначената СТЕ пазарната цена на всеки един от имотите е значително надхвърля цената обективирана в нотариалния акт. Съгласно заключението на назначената по делото СТЕ пазарната цена за апартамент 314 е в размер на 949 000 лева ,а за апартамент 315 е в размер на 1 087 000 лева.

Предвид на това предявеният иск се явява основателен и следва да бъде уважен.

На осн. чл. 78 вр. чл.80 ГПК ответникът следва да понесе направените от ищеца разноски в размер на 25 329 лева включващи такси и адв. възнаграждение за един адвокат.

Водим от горното, съдът:

 

Р Е Ш И:

 

Обявява за нищожен сключения  договор за покупко-продажба, между „*****" ЕООД,ЕИК 175312253, със седалище гр. B. и адрес на управление гр. B., бул. „*****" № 16 , вх. А, ет. 3, ап. 15 и "****" АД, ЕИК 131397864  със седалище гр. C. и адрес на управление: гр. C., бул. „****" № 24, ет. 2, обективиран в нотариален акт от 03.05.2010 г. на нотариус ****, вписан в служба по вписванията с вх. № 7470 от 03.05.2010 г., акт № 116, том ХІХ, вх. Рег. № 7470, дело 4079 за недвижими имоти находящи се в гр. B., „****", сграда № 6, разположена в ПИ с идентификатор 10135.2570.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ по предходен нотариален акт УПИ № І-118 и 119, кв.1 по плана на гр. B., к.к. „****" ****/, община B., област B. при граници за УПИ: улица по регулация, буна, дамба и Черно море, както следва:

апартамент  № 314, находящ се на трети етаж в описаната сграда, с идентификатор на апартамента № 10135.2570.12.6.14, състоящ се от дневен тракт с кухненски бокс, две спални, два санитарни възела /баня и тоалетна/, тоалетна, гардеробно, дрешник, килер и една тераса, с жилищна застроена площ от 248.65 кв.м., при граници по предходен документ за собственост на апратамента: апартаменти № 313 и № 315 и коридор, а по представена кадастрална схема при съседи: на същия етаж 10135.2570.12.6.15, 10135.2570.12.6.144 и 10135.2570.12.6.13; под обекта: 10135.2570.12.6.141; 10135.2570.12.6.140 и 10135.2570.12.6.143; над обекта 10135.2570.12.6.30 и ведно с избено помещение № 14, с площ 3.6 кв.м., разположено на сутеренен етаж, при граници по проект и предходен докумеент за собственост: изби с № № 15 и 13 и коридор, ведно с 1.147958% ид.ч. от правото на строеж върху терена, в който е построена гореописаната сграда и заедно с 1.14796% ид.ч. от общите части на сградата;

апартамент  № 315, находящ се на трети етаж в описаната сграда, с идентификатор на апартамента № 10135.2570.12.6.15, състоящ се от дневен тракт с кухненски бокс, , втора дневна, две спални, два санитарни възела /баня и тоалетна/, тоалетна, две гардеробни, една тераса, с жилищна застроена площ от 271.70 кв.м., при граници по предходен документ за собственост на апратамента: апартаменти № 314 и № 316 и коридор, а по представена кадастрална схема при съседи: на същия етаж 10135.2570.12.6.14, и 10135.2570.12.6.16; под обекта: 10135.2570.12.6.141 и 10135.2570.12.6.143; над обекта 10135.2570.12.6.30, 10135.2570.12.6.31; 10135.2570.12.6.32 и ведно с избено помещение № 15, с площ 3.3 кв.м., разположено на сутеренен етаж, при граници по проект и предходен докумеент за собственост: изби с № № 14 и 22 и от две страни коридор, ведно с 1.1253543% ид.ч. от правото на строеж върху терена, в който е построена гореописаната сграда и заедно с 1.25354% ид.ч. от общите части на сградата; на осн. чл. 26 ал.2 ЗЗД /поради липса на съгласие/ вр.чл.40 ЗЗД.

 

Осъжда „****" АД, ЕИК 131397864  със седалище гр. C. и адрес на управление: гр. C., бул. „****" № 24, ет. 2, представлявано от изпълнителния директор **** да заплати на „*****" ЕООД,ЕИК 175312253, със седалище гр. B. и адрес на управление гр. B., бул. „*****" № 16 , вх. А, ет. 3, ап. 15, представлявано от Г.П.К.  разноски в размер на 25 329 лева включващи такси и адв. възнаграждение за един адвокат.

 

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му до страните.

 

Окръжен Съдия:

.

Вж също Разследването на имотната измама с апартаментите на Филип Киркоров
      

.

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - гражданско производство

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2727

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.