Практически съвети към младата съдия по вписванията

Начало на блога

Този материал е част от Хуморески и гротески

 Публикуван на 02.06.2024

.

Ела насам, колега, ела. Няма да ти викам "колежке", че е обидно. Ела да те въведа в работата. На теория ги знаеш нещата. Сега - на практика. Няма ЗКИР, няма ГПК! Правилника - т'ва е Закона!  Дай сега да го разгледаме заедно - член по член. Ти четеш, аз обяснявам.

.

Правилник за вписванията - одобрен с ПМС през 1951 г., посл. изм. 2021 г.

.

Чл. 7 ПВп: "Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията [...] чрез подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги"

        Преценяваш дали акта подлежи на вписване - само от външна страна, разбира се - и ако да, пишеш върху него "Да". Евентуално добавяш "на основание еди-кой си член от Правилника". Нямаш задължение да разпореждаш в коя книга да се подрежда. Служителите си знаят.

.

Чл. 8 ПВп: "Вписването на нотариалните актове [...] се извършва по писмена молба на нотариуса [...] За вписване на нотариалните актове [...] се представят [...]

        Преценяваш, пишеш "Да" и си готова. Нищо повече, разбира се! Прегледай си пак ТР 7/12 - много е готино!

.

Чл. 9 ПВп: "Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията [...], като върху самия акт се нанасят номерът, под който е записан в регистъра, датата, както и томът и страницата на партидната книга, в която е нанесено вписването. В службите по вписванията, където има въведен програмен продукт за водене на помощни партиди за имоти, в подлежащия на вписване акт се записва и номерът на съответната помощна партида."

        За регистрационните номера си има регистър. Водят го служителите. Помощните партиди са извън нашата компетентност, 'щот няма заповед на министъра, нали разбра?

.

Чл. 12, ал. 2 ПВп: "Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията, като се нанася накратко петитумът на исковата молба по съответната персонална партида."

        Ти само преценяваш дали да се впише. Петитума го нанасят служителите, колко му е! Не си усложнявай живота, работата ни е достатъчно напрегната.

.

Чл. 13 ПВп: "Заличаването на вписването по предходния член става, като в партидната книга се отбележи съдебният акт, с който се постановява заличаването или с който се прекратява производството по образуваното дело."

        Ти преценяваш, служителите отбелязват.

.

Чл. 14 Пвп: "Влезлите в сила решения, постановени по исковите молби по чл. 11, се отбелязват по начина, посочен в чл. 12, по представен препис от решението."

        Преценяваш да или не, по-нататък служителите си знаят. Да, те нанасят и диспозитива. Хайде сега, не били юристи, хич не ги жали!

.

Чл. 15 ПВп: "Вписването на договорната ипотека (чл. 167 ЗЗД) се извършва незабавно в рамките на работния ден, по разпореждане на съдията по вписванията"

        Преценяваш да или не. По-нататък служителите си знаят.

.

Чл. 16 ПВп: "Законната ипотека [...] (чл. 168 ЗЗД) се вписва [...] чрез подреждането на единия екземпляр от молбата в книгата за законните ипотеки. В случая се прилагат съответно разпоредбите на чл. 8 и 9.

        Преценяваш да или не. По-нататък служителите си знаят.

.

Чл. 17 ПВп: "Вписването на актовете по чл. 171 от Закона за задълженията и договорите [...] се извършва по правилата на чл. 12, ал. 2. След извършване на отбелязването по персоналните партиди съдията по вписванията прави отбелязване отстрани на ипотечния акт, като посочва вида на акта по ал. 1 и времето, когато е извършено отбелязването, и се подписва.

        Преценяваш да или не, правиш отбелязването собственоръчно и се подписваш.

.

Чл. 18 ПВп: "Подновяване на вписването на договорна или на законна ипотека (чл. 172 ЗЗД) [...] се извършва чрез подреждане в съответната ипотечна книга За извършеното подновяване съдията по вписванията прави отбелязване отстрани на ипотечния акт, като посочва входящия номер на молбата за подновяване. Подновяване не се извършва, ако са изтекли 10 години от първоначалното вписване на ипотеката, съответно от последното подновяване. В такъв случай ипотеката може да се впише наново и има ред от новото вписване.

        Преценяваш да се поднови или впише наново, евентуално правиш отбелязване и се подписваш.

.

Чл. 19 ПВп: "Заличаване на вписването на ипотеката (чл. 179 ЗЗД) [...] се извършва чрез отбелязване отстрани на вписания акт, като се посочи документът, на основание на който то става, и времето, когато е направено. Отбелязването се подписва от съдията по вписванията. При изчерпване на свободното място в ипотечния акт по разпореждане на съдията по вписванията служител от службата по вписванията залепва продължение (алонж), скрепено с подписа на служителя и печата на службата най-малко на две места. За извършения алонж съдията по вписванията прави нарочна забележка след заверката по чл. 35, ал. 3. "

        Преценяваш да или не, правиш отбелязване - евентуално върху алонж - и се подписваш.

.

Чл. 22а ПрВп: "Вписването на актовете относно залог върху търговско предприятие (чл. 21, ал. 3 ЗОЗ) се извършва по разпореждане на съдията по вписванията във всеки район, в който е поискано вписване, чрез подреждане в книгата по чл. 33, буква "д" [...] Вписването на залога в търговския регистър се нанася по персоналната партида на залогодателя, а когато в залога са посочени като елементи на търговското предприятие вещни права върху недвижими имоти, вписването се нанася и в помощните партиди за имотите. Правилата на чл. 8 и 9 се прилагат съответно и при вписването на залог на търговско предприятие.[...] При подновяване на вписването по ал. 1 се прилага съответно чл. 18. "

        Преценяваш да или не. По-нататък служителите си знаят. Помощните партиди са извън нашата компетентност. Напомням просто!

.

Чл. 23 ПВп: "Вписването на възбраните се извършва по разпореждане на съдията по вписванията [...] по реда на чл. 9."

        Преценяваш да или не. По-нататък служителите си знаят.

.

Чл. 31 ПВп: "Вписването на възбраните се заличава ..."

        Преценяваш да или не. По-нататък служителите си знаят.

.

Чл. 32 Пвп: "Заличаването се извършва чрез нанасяне в партидната книга с указание на основанието, по което то е станало, и кога е направено. За извършеното заличаване съдията по вписванията прави отбелязване отстрани на вписания акт, като посочва входящия номер на молбата за заличаване."

        Преценяваш да или не, правиш отбелязване и се подписваш.

.

Чл. 32а Пвп: "В случай че записаният във входящия регистър акт не отговаря на изискванията на закона или е неподлежащ на вписване, съдията по вписванията се произнася с определение за отказ."

        Не бързай с определението за отказ. Ако все пак решиш да откажеш, не се престаравай с мотивацията. Няма смисъл, 'щото колкото и да се мотивираш, съдът пак ще ти го отмени. Да, така става. Най-редовно!

.

Чл. 33в ПВп: "Техническа грешка е всяко несъответствие между съдържанието на вписания акт и нанесените данни от него в съответните партиди."

        Това не е важно. То е административно-техническа дейност.

.

Чл. 39 ПВп: "За да се направи справка в книгите за вписванията за един недвижим имот, преди всичко се намира в азбучния указател името на лицето, което се посочва за собственик на този имот, ако има партида, и по името на това лице се намират номерът на тома от партидната книга и страницата на неговата партида в тази книга. От партидната книга на собственика се узнава какви вписвания има за имотите, за които се иска справка, и в кои томове и под какви номера те са вписани, както и номерата на помощните партиди за имотите и съдържащото се в тях описание.Справки по партидите за имотите имат само помощен характер и се правят да се установи описанието на имота."

        И това не е важно. Справките ги правят служителите. Даже не са и те самите. Програмата им ги вади направо от компютъра.

.

Чл. 42 Пвп: "Всеки може да поиска справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, извлечения от съдържанието на всички книги и регистри, незаверен препис от всички вписани и отбелязани актове или актове за заличаване, както и удостоверение за наличието или за отсъствието на вписване. Агенцията по вписванията осигурява възможност за заявяване на услугите по ал. 1 чрез регистриран отдалечен достъп и до електронния образ на поисканите незаверени преписи от сканирани копия чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) към Агенцията по вписванията."

        И това не е важно. То е за служителите.

.

Чл. 43а ПВп: "За периода след 1 февруари 2009 г. държавните и местните органи и администрации извършват справки само чрез ЕПЗЕУ."

        Справките в ЕПЗЕУ въобще не са важни. Държат ги да събират такси.

.

Чл. 44 ПВп: "Писмените справки се състоят в издаване удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията, както и в издаване преписи или извлечения от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата в съответната служба по вписванията. "

        От писмените справки най-често искат УВТ. Разпореждаш на служителите да ти го оформят на бланка и се подписваш, без да го четеш. Е, прочети си го, ако искащ, не е забранено. Не, не, преценката за тежести не е твое задължение. Няма изискване да правиш никакви изводи и заключения.

.

Чл. 47 ПВп: "В удостоверението, което се издава за определен имот, се означават вписванията, отбелязванията и заличаванията за тежести и права или пък се удостоверява, че такива няма."

         Удостоверява се, че няма никакви вписвания за тежести, а не че няма тежести върху имота. И не се удостоверява от теб, а от служителите, така че няма страшно, спокойно се подписвай!

.

Чл. 49 ПВп: "Когато се констатира несъответствие между данните по книгите за вписване и издадените удостоверения и препис, взема се под внимание това, което е вписано в книгите, но Агенцията по вписванията отговаря за вредите, които произтичат от допуснатите неточности в тия удостоверения и преписи."

        Не носиш никаква отговорност, нали ти казах! За всичко отговаря Агенцията.

.

Чл. 50 ПВп: "След извършване на устната справка натовареният с нея служител нанася последната в регистъра на справките и се подписва. Всяка справка чрез отдалечен достъп автоматично се нанася във водения за целта електронен регистър. Писмени справки се изготвят и записват съответно в регистъра за удостоверенията или регистъра за преписите от натоварения за това служител, заверяват се от служителя и се подписват от съдията по вписванията."

       Повтарям, устните справки се дават от служителите. Как ги дават, си е тяхна работа. Писмените се заверяват от тях, от служителите. Ти само се подписваш, без да носиш отговорност за верността им.

.

Чл. 51 ПВп: "Заверени преписи и препис-извлечения от вписвани актове, отбелязвания или заличавания по книгите по вписвания или от партидите на лицата [...] се изготвят, сверяват и записват в регистъра по чл. 33а, буква "з" от натоварения за това служител, заверява се от служителя и се подписва от съдията по вписванията, като в регистъра за преписи се отбелязва на кого е издаден преписът и в какво качество, с посочване на име и ЕГН."

        Нали ти казах? Нито сверяваш преписи, нито удостоверяваш заверени преписи, само се подписваш! Не, няма такава опасност! Агенцията отговаря за всичко.

.

Начало на блога

Този материал е част от Хуморески и гротески

 .

Вж също така Правилника за вписванията - т'ва е Закона! и Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

. 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2759

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.