Отстраняване на технически грешки - чл. 33в ПВп

Начало на блога

Обратно към Съдебна практика: съдии по вписванията и служители на Агенцията по вписванията или към  Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба.

 .

Дата на публикация: 31.05.2024. Посл. актуализация: 05.06.2024

Р. Стоянова

.

 Ако е заведено дело за отстраняване на техническа грешка, то се прекратява и материалите се изпращат на АВп за поправяне на грешката по реда на чл. 33в ПВп. Не става дума за сериозните грешки, довели до материални щети - те са в темата  Грешки при вписванията и отговорност за вреди.

           Вж също така статията Отстраняване на технически грешки при вписванията Поради неразбориите с Имотния регистър, молбата за отстраняване на техн. грешка трябва да се адресира и до съдията по вписванията, и до началника на съответната Служба до вписванията, като евентуално се изпрати копие и до началника на Агенция по вписванията-София.

 .

Правилник за вписванията
Чл. 33в. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) (1) Техническа грешка е всяко несъответствие между съдържанието на вписания акт и нанесените данни от него в съответните партиди.
(2) Техническите грешки се установяват по искане на заинтересованото лице или нотариус, както и служебно от служител в службата по вписванията. За установената техническа грешка съответният служител съставя констативен протокол, който се подписва от него и се представя на ръководителя от Агенцията по вписванията или определено от него лице.
(3) Поправянето на техническа грешка се извършва по разпореждане на ръководителя от Агенцията по вписванията или определено от него лице.

.

Решение № 292 от 22.12.2015 по гр.д. № 1159/2015 на ВКС
(за поправката на техн. грешка няма срок; сгрешени данни за възбрана, наложена през 2005 г., са поправени през 2008)
Иск за недействителност на сделка от 18.04.2008 с възбранен имот. Ответниците възразяват, че възбраната не е породила действие поради грешки при вписването, но ВКС казва, че грешките са били незначителни и освен това са били поправени преди оспорваната сделка. "Съдът не е обсъдил представените по делото удостоверение и справка за отбелязвания по персонална партида от Службата по вписвания (л. 8 от гр.д. № 7/2012 г. РС Монтана), съгласно които погрешно изписаните цифри в единния граждански номер и номера на възбранения апартамент са поправени с вписване на 13.03.2008 г."
.

Определение от 17.11.2016г. по в.гр.д.№ 1989/2016 на ОС-Варна
(съдебно решение по бракоразводно дело е било вписано само по персоналната партида на жената) Съдът оставя без разглеждане жалбата на жената срещу отказ на съдия по вписванията да поправи техническата грешка, като впише съдебното решение и по партидата на бившия ѝ съпруг: "Нотариалните удостоверявания са изброени в разпоредбата на чл.569 от ГПК, сред които несъмнено не е отстраняването на техническа грешка. Какво е техническа грешка и реда за нейното поправяне са разписани в чл.33в от Правилника за вписванията. В контекста на настоящия казус е достатъчно да се посочи, че поправянето на техническа грешка се извършва по разпореждане на ръководителя на Агенцията по вписванията или определено от него лице. Следователно, искането на жалбоподателката не съставлява такова по извършване на нотариално удостоверяване, а техническа дейност, която не е от компетенцията на съдията по вписванията. А след като това е така, то и последният не може да постанови отказ по смисъла на чл.577, ал.1 от ГПК."
.

Определение от 20.09.2019 по дело №583/2019 на Софийски окръжен съд
Съдът обезсилва отказ на съдия по вписванията "с определение от 06.08.2019 год. да извърши „корекция и попълване на техническа грешка и непълнота" на вписванията по индивидуалната партида на „А.С." АД, ***, представлявано от управителя С. Б.  [...] Техническа грешка е несъответствие между съдържанието на вписания акт и нанесените данни от него в съответните партиди, като твърдение за такава грешка не се прави от молителя, независимо от непрецизната формулировка в този смисъл в молбата от 06.08.2019 год. Освен това техническите грешки при вписванията се поправят по друг процесуален ред  - по разпореждане на ръководителя на Агенцията по вписванията или определено от него лице /чл. 33в от Правилника за вписванията/ (а не по исков ред, бел. блогър). ВРЪЩА делото на съдията по вписвания при Служба по вписвания към РС-гр. Сливница за произнасяне по направеното искане."


Определение от 14.02.2020 по ч.гр.д.№563/2020 на СГС  Учредено вещно право на ползване върху 1/6 идеална част от имота и за срок от три години е било вписано върху целия имот и безсрочно (такива грешки стават, когато съдииите по вписванията разпореждат съвсем накратко "да се впише" и оставят служителите сами да се оправят по-нататък, а те нямат юридическо образование и невинаги успяват да преценят какви данни от акта да нанесат по партидите, бел. блогър). Съдията по вписванията отказва поправка. Следва обжалване на отказа му. Съдът се произнася, че жалбата е неоснователна, т.к. се касае за техническа грешка по см. на чл. 33в ПВп.

 .

Определение от 09.03.2022 по дело №8791/2021 на Софийски градски съд  Mножество грешки при нанасяне на данните от вписани актове - сбъркани имена, погрешно ЕГН, дублирани имотни партиди и т.н. Обезсилват отказа на съдията по вписванията и изпращат на АВп:
"Съгласно правилото на чл. 33в от ПВ техническа грешка е всяко несъответствие между съдържанието на вписания акт и нанесените данни от него в съответните партиди. Техническите грешки се установяват по искане на заинтересованото лице или нотариус, както и служебно от служител в службата по вписванията. За установената техническа грешка съответният служител съставя констативен протокол, който се подписва от него и се представя на ръководителя от Агенцията по вписванията или определено от него лице. Поправянето на техническа грешка се извършва по разпореждане на ръководителя от Агенцията по вписванията или определено от него лице. Молбата на жалбоподателя попада в приложното поле на посочената норма, като искането е следвало да се разгледа по предвидения законов ред. В случая обаче СВ е констатирал липсата на компетентност, но не е препратил молбата на компетентния орган, а се е произнесъл по същество, като е оставил молбата без уважение, съгласно приетото от САС. Това налага извода за недопустимост на произнасянето, налагащо обезсилване на обжалваното определение. [...] Обезсилва Определение без номер от 14.06.2021 г. по преписка Вх. № 39971/14.06.2021 г. по описа на служба по вписванията - гр. София в частта, с която е отказана поправка на очевидна фактическа грешка по имотните партиди и по персоналните поименни файлови партиди, като заявлението да се изпрати на ръководителя от Агенцията по вписванията."

   

 

 

 

Начало на блога

Обратно към Съдебна практика: съдии по вписванията и служители на Агенцията по вписванията или към  Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба.

 .

Дата на публикация: 30.05.2024

Р. Стоянова


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2754

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.