29.02.2024. До РС-Плевен с копие до ОС-Плевен, АгВп, МП, МС, ВСС и ВКП

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

-

Резюме. Уведомявам, че все още не съм получила отговор на писмото си от 05.12.2023. Прилагам днешни справки, които показват, че не са отстранени дори най-сериозните пропуски: частичното заличаване на възбраната на КПКОНПИ върху наследствените ни имоти все още не е отбелязано по обезпечителната заповед, диспозитивът на съдебното решение по гр.д. № 1718/2018 г. на РС-Плевен все още не е отразен коректно по персоналните партиди, петте недостоверни справки все още не са коригирани.

.

ДО: ГОСПОЖА В. НАЙДЕНОВА, РС-ПЛЕВЕН
Копие до г-жа В. Сахатчиева, Предс. на ОС-Плевен, до г-жа Д. Митева, изп. дир. на АгВп, до г-н Атанас Славов, Министър на правосъдието, до  МС-дирекция „Добро управление, до ВСС - съдийска колегия, до ВКП - с молба за проверка за евентуално престъпление по чл. 296, ал. 4, вр. с ал. 1 от НК, и до РП-Плевен по пр. 7326/2023

ПО Е-ПОЩА

29.02.2024 г.

    Отн. Молба на осн. чл. 80, ал. 1, т. 8 ЗСВ („Председателят на районния съд ръководи и контролира работата на съдиите по вписванията")
 
    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЙДЕНОВА,

    С настоящето Ви уведомявам, че все още не съм получила отговор на писмото ми от 05.12.2023 г. (Приложение 1). Ставаше дума за пропуски в дейността на съдиите по вписванията към РС-Плевен. Днешна справка в портала ЕПЗЕУ показва, че все още не са отстранени дори най-сериозните пропуски, за които съм Ви уведомила.
    Единият е, че частичното заличаване на възбраната на КПКОНПИ върху наследствените ни имоти все още не е отбелязано по обезпечителната заповед (Приложение 2 - днешна справка в ЕПЗЕУ по възбраната - няма частично заличаване - тук, в блога, не е приложена поради твърде много лични данни) Това е задължение на съдията по вписванията по чл. 32 ПрВп („За извършеното заличаване съдията по вписванията прави отбелязване отстрани на вписания акт"). При отбелязването е добре да се добави забележка, че единият от 4-те имота е разделен на два, за да може възбраната да се заличи и в имотните партиди на двата новообразувани имота, защото и там още не е заличена (Приложения 3 и 4 - днешни справки по партиди 256912 и 256913 - същите са, като в материала Извлечение от партидите на имотите) - още не е заличена възбраната на КПКОНПИ).
    Другият - че диспозитивът на съдебното решение по гр.д. № 1718/2018 г. на РС-Плевен все още не е отразен коректно по персоналните партиди. Липсват данните за наследственото ни правоприемство от майка ни Йорданка Дикова Найденова, поч. 15.03.2017 г., налични на няколко места в диспозитива. Пропускът е сериозен, защото не позволява да се проследи преминаването на собствеността директно от майка ни към нас с брат ми на дата 15.03.2017 г.  Бях Ви изпратила съдебна практика на ВКС по въпроса за вписванията и проследяването на прехвърлянето на собствеността от едно лице към друго.
    Третият - че петте недостоверни справки, на които Ви помолих да обърнете специално внимание, все още не са коригирани (Приложения 5-9 - пет днешни справки по имотите ни - три мои и два на брат ми - и петте недостоверни - същите са, като тези от лятото на 2023, публикувани в материала Извлечение от справки по имотите). В две от тях са смесени различни имоти - цял и дялове от него, а във всичките пет се дава невярна информация, че уж с брат ми сме били станали собственици чак през 2020 г. с влязлото в сила съдебно решение, че уж преди това наследствените ни имоти са били собственост на Бировски и други лица, че уж майка ни била продала имотите през 2013 г. и т.н. Данните в справките противоречат на влязлото в сила съдебно решение по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен, съгл. което майка ни не е продавала имотите, била е единствен собственик на 4 ниви и 1 гора до смъртта си на 15.03.2017 г., когато собствеността е преминала директно от нейния патримониум в нашия с брат ми. Понастоящем 4-те наследствени ниви са станали 5 поради разделяне на едната на две по-малки с вписан на 10.05.2021 г. договор за доброволна делба между нас с брат ми.

    Оставам в очакване на компетентното Ви становище.
    Благодаря предварително.

С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, 66 г. ЕГН
гр. Варна 9010, ул."Г. Бакалов" 17, вх.7, ап. 80, Моб. Тел. 0888 60 90 72  
Електронна поща: rennie@softisbg.com  

ПРИЛОЖЕНИЯ 9 бр. съгл. текста
.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2742

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.