05.04.2024. До ПлРС с копие до ПлОС, АгВп, МП, МС, ВСС, ВП и РП-Плевен

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Уведомявам, че не се обръщам към г-жа Вера Найденова в качеството ѝ на съдия по дело, възложено на нея или на друг съдия, нито търся правна консултация. Въпросът „Заличаването на тежестите на КПКОНПИ върху несъществуващия от 10.05.2021 г. имот произвело ли е правно действие?" е риторичен. От приложената  непосредствено след него съдебна практика е видно, че не е произвело никакво правно действие. Към това като се добави, че тежестите не са заличени и по партидите на имотите, образувани от разделения, става ясно, че не са заличени никъде. Моля да бъдат предприети мерки.

 .

 


ДО: ГОСПОЖА В. НАЙДЕНОВА, РС-ПЛЕВЕН

Копие до г-жа В. Сахатчиева, Предс. на ОС-Плевен, до г-жа Д. Митева, изп. дир. на АгВп, до Министерство на правосъдието (вр. сигнал от 23.10.2023), до МС-дирекция „Добро управление  (вр. въпроса от 12.10.2023 за вътрешните правила за работа на СдВп и служителите на АгВп), до ВСС-съдийска колегия, до ВП (с молба за проверка, дали умишлено се оповестяват недостоверни данни за частично заличаване тежести на КПКОНПИ) и до РП-Плевен по пр. 7326/2023

ПО Е-ПОЩА

05.04.2024 г.

На Ваш изх. № 4093/03.04.2024 г. (приложен)


        УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЙДЕНОВА,


         Благодаря за Ваш изх. № 4093/03.04.2024 г. (приложен), с който ме уведомявате, че не е в правомощията Ви да давате становище по въпроса „Заличаването на тежестите на КПКОНПИ върху несъществуващия от 10.05.2021г. имот произвело ли е правно действие?", като се позовавате на чл. 212 и чл. 213 от ЗСВ: „Съдиите [...] нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела, които не са им възложени.  Съдия [...] няма право да дава правни консултации."  
         С настоящето Ви уведомявам, че не се обръщам към Вас в качеството Ви на съдия по дело, възложено на Вас или на друг съдия, нито търся правна консултация. Въпросът „Заличаването на тежестите на КПКОНПИ върху несъществуващия от 10.05.2021 г. имот произвело ли е правно действие?" е риторичен. От приложената  непосредствено след него съдебна практика е видно, че не е произвело никакво правно действие. Към това като се добави, че тежестите не са заличени и по партидите на имотите, образувани от разделения, става ясно, че не са заличени никъде.
         Това е положението. Сериозно е.
         Моля да бъдат предприети мерки.
         По съдебен ред не може да се действа, т.к. няма отказ на съдия по вписванията. Има само привидно заличаване върху несъществуващ от 2021 г. имот и недостоверни справки. Справки, според които налагането на тежестите през 2019 г., както и заличаването им през 2023, е отбелязано върху двата имота, образувани през 2021 от разделения. Визирам справките, които ми изпратихте, приложени към Ваш изх. № 9865 от 30.08.2023 г. - те още не са коригирани, публично достъпни са в портала ЕПЗЕУ. Кой  съдия по вписванията е разпоредил да бъдат издадени и оповестени в този им вид?
         Моля да предадете на съдиите по вписванията, че имотът е разделен от действителните собственици - ние с брат ми. Ние имаме пълното право да се разпореждаме свободно с наследствените си имоти - Тълкувателно решение 6/2013 от 14.03.2014 на ОСГТК-ВКС: „Когато имотът е собственост на трето лице, възбраната няма да породи действие спрямо него, тъй като в нотариалните книги по партидата му няма да има никакво вписване."
        Факт е, че по нашите персонални партиди няма никакви тежести на КПКОНПИ, както няма и по персоналната партида на прекия ни праводател и единствен предишен собственик на наследствените ни имоти - майка ни  Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135, поч. на 15.03.2017 г. Наследственото ни правоприемство е безспорно установено и прогласено с влязлото в сила на 16.04.2020 г. съдебно решение по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен, отбелязано на 29.09.2020 г. - в 6-месечния срок по чл. 115 ЗС - по вписаната ни на 16.04.2018 г. искова молба. Имотите ни са с перфектни документи.
       Тежестите на КПКОНПИ са наложени през 2019 г. върху стотици имоти на Бировски, сред които и 4 (четири) наши наследствени ниви, понастоящем 5 (пет) на брой поради разделяне на едната през 2021. Съдът се произнесе, че Бировски никога не са били собственици на нашите наследствени имоти. До 2017 г. е била майка ни, а след това - ние.
      Така, както са заличавали, съдиите по вписванията все едно са се произнесли:
    - че с брат ми не сме придобили имотите по наследство през 2017 г.;
    - че сме ги придобили чак през 2020г. след налагане на тежестите;
    - че от 2014 до 2020 г. Бировски са били собственици на имотите ни;
    - че сме длъжници и ответници на КПКОНПИ по правоприемство от Бировски;
    - че договорът ни за делба е непротивопоставим на взискателя;
    - че сме се разпореждали неправомерно с възбранени имоти, т.е. все едно са се произнесли, че не съществува влязлото в сила съдебно решение по гр.д. № 1718/2018 г. на РС-Плевен.

         На 29.02.2024 г. Ви писах: „При отбелязването е добре да се добави забележка, че единият от 4-те имота е разделен на два, за да може възбраната да се заличи и в имотните партиди на двата новообразувани имота". Сега добавям - не само заради партидите на имотите, а най-вече заради това, че заличаването върху несъществуващ в правния мир имот не поражда правно действие. Незаконосъобразно е.
        Моля, предайте на съдиите по вписванията, че единственият законосъобразен начин да се заличат тежестите върху разделения имот е чрез заличаване върху двата новообразувани. Само върху новообразуваните, а не едновременно и върху разделения, и върху новообразуваните от него, както беше писала г-жа Константинова в становището си към Ваш изх. № 9865 от 30.08.2023. С една забележка проблемът се решава.
       Ако възразят, че поставянето на забележка не е уредено в ПрВп, моля да им предадете, че в никой нормативен акт не може да бъде уредено абсолютно всичко до най-малкия детайл на всеки частен случай, затова съществува разпоредбата на чл. 5 ГПК, „Законност" („Съдът разглежда и решава делата според точния смисъл на законите, а когато те са непълни, неясни или противоречиви - според общия им разум. При липса на закон съдът основава решението си на основните начала на правото, обичая и морала .")

       Лично съм виждала множество забележки и корекции както по персоналните партиди на Бировски, така и по обезпечителната заповед за налагане на възбраната на 12.02.2019 г., публично достъпни в портала ЕПЗЕУ, като например:
    - "пл.No - 173024, [...] по възбрана №79/12.02.2019г. нивата е с №073024"
    - "пл.No - 041063, [...] по възбрана №79/12.02.2019г. е имот с №041036"
    - "пл.No - 401034,[...], по възбрана №79/12.02.2019г. имота е с №401834"
    - "с кадастрален идентификатор 56722.31.5 [...] по възбрана №79/12.02.2019г. имота е с идентификатор №56722.21.5" и др.
    Оставам в очакване на Вашето компетентно съдействие за решаване на проблема с привидното заличаване на тежестите на КПКОНПИ върху несъществуващия от 10.05.2021  имот. Останалите проблеми, за които водим кореспонденция вече близо година, също са сериозни, но и тяхното решаването не е трудно, стига да има добро желание.
    А ако считате, че проблемите, създадени от незаконосъобразните действия на съдиите към РС-Плевен, не са от Вашата компетентност, моля да препратите писмото ми до компетентния орган.

    Благодаря предварително.

 

С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, 66 г.
гр. Варна 9010, ул."Г. Бакалов" 17, вх.7, ап. 80,
Моб. тел. 0888 60 90 72  
Електронна поща: rennie@softisbg.com  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 бр. съгл. текста 

 

 

 

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2749

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.