20.03.2024 До АгВп с копие до РС-Пл, ОС-Пл, МП, МС, ВП и РП-Пл. по пр. 7326/2023

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Уведомявам за несъответствието между хартиения и електронния носител на обезпечителната заповед и моля за актуализиране на електронния.

.

ДО: ГОСПОЖА ДАНИЕЛА МИТЕВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ГР. СОФИЯ

Копие до г-жа Вера Найденова, Предс. на РС-Плевен, до г-жа В. Сахатчиева, Предс. на ОС-Плевен, до Министерство на правосъдието, до Министерски съвет - дирекция "Добро управление" (вр. въпроса за вътрешните правила за работа на СдВп и служителите на АгВп), до ВП (с молба за проверка, дали умишлено не е актуализиран електронен документ за възбрана на КПКОНПИ в продължение на близо 5 години), до РП-Плевен, пр. 7326/2023.

ПО Е-ПОЩА

20.03.2024 г.

По преписка № 94-00-63/2023


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТЕВА,

Отн. Молба за актуализиране на електронен документ за възбрана на КПКОНПИ (приложен) (тук, в блога, не е приложен)

С  настоящето Ви уведомявам за получен отговор от Председателя на РС-Плевен г-жа Вера Найденова, изх. № 719/16.01.2024, че съдиите по вписванията са изпълнили задължението си по чл. 32, ал. 2 от ПрВп, като собственоръчно са отбелязали частичното заличаване на възбраната на КПКОНПИ отстрани на обезпечителната заповед  - два пъти, през 2019 г. (за имот на някакви други хора) и през 2023 г. (за нашите с брат ми наследствени имоти). Към отговора е приложено копие от хартиения носител на цялата обезпечителна заповед за налагане на възбраната, на което ясно се виждат отбелязаните на ръка от съдиите по вписванията две частични заличавания на възбраната на КПКОНПИ (Приложение 1 - първа страница от предоставеното от РС-Плевен копие от хартиения носител на обезпечителната заповед за налагане на възбраната - тук, в блога, без лични данни).
    Същевременно, в електронния документ за възбраната на КПКОНПИ, публично достъпен в ЕПЗЕУ, не е отразено никакво заличаване на възбраната на КПКОНПИ, т.е.  в продължение на близо 5 (пет) години електронният документ за възбраната на КПКОНПИ не е бил актуализиран (Приложение 2 - днешна справка от ЕПЗЕУ по възбраната на КПКОНПИ: по нищо не личи, че съдиите по вписванията два пъти са отбелязвали частично заличаване - през 2019 и през 2023 г.) (тук, в блога, не е приложена)

         Несъответствието между хартиения и електронния документ създава правна несигурност, т.к. съгласно новия чл. 43а от ПрВп, в сила от 2021 г., „държавните и местните органи и администрации извършват справки [...] само чрез ЕПЗЕУ." Около 150 дка ниви на стойност към 750 000 лв по актуални пазарни цени са застрашени от изнасяне на публична продан, въпреки че са освободени от възбрана! Пак съгл. новия чл. 43а от ПрВп, в сила от 2021 г., справките в ЕПЗЕУ съдържат „информация за наличните вписвания, отбелязвания и заличавания в базата данни" (плътният шрифт - от мен, Р.С.).
          А отговорността за поддържане на точна и актуална база данни е изцяло на АгВп - така в Решение от 23.03.2022 по дело № 619/2022 на Админ. съд София-град, потвърдено с  Решение от 05.04.2023 по адм. дело № 7398/2022 г. на ВАС. И в двете решения се съдържат подробни констатации за множество нередности в организацията на работата в службите по вписванията и неясноти в разпределението на задълженията между съдиите по вписванията и служителите на АгВп, цитирам от решението на Админ. съд София-град:
       „Изяснено е, че съществен проблем произтича от факта, че Службите по  вписванията са част от структурата на Агенцията, а съдиите по вписванията,  които създават Имотния регистър, са на подчинение на председателя на  съответния Районен съд. Тази дуалност на взаимоотношенията ограничава  възможностите на АВ ефективно да организира работата по създаването и  поддържането на ИР. Агенцията е лишена от възможност да въздейства на  съдиите по вписванията, което води до неизпълнение на част от  задълженията им и негативна практика. Това създава висок риск от  злоупотреби, измами и невъзможност да се потърси ефективна отговорност  при нарушени права на собствениците. (плътният шрифт - от мен, Р.С.) [...] Констатацията за неточна  база данни в Имотния регистър, направена от Сметната палата, представлява  нарушение на задължението на АВ като администратор по отношение поддържане на данните точни и в актуален вид."  (край на цитата от Решение от 23.03.2022 по дело № 619/2022 на Админ. съд София-град, потвърдено с  Решение от 05.04.2023 по адм. дело № 7398/2022 г. на ВАС)


         С оглед на гореизложеното, най-учтиво моля за компетентното Ви съдействие с цел актуализиране на електронния документ за налагането на възбраната на КПКОНПИ (приложение 2 към настоящето).  
        Моля да обърнете внимание, че в електронния документ липсват данни не само за два пъти извършваното от съдиите по вписванията частично заличаване на възбраната, но липсва също така и номерацията на имотите от 1 до 257, налична в оригинала на хартия. На хартиения носител нашите имоти са с номера 36, 37, 38 и 39 и тези номера са посочени от съдията по вписванията при отбелязване на частичното заличаване върху тях, а в базата данни стотиците възбранени имоти са в табличен вид без никаква номерация, поради което е много трудно да се открият нашите имоти измежду стотиците други, а търсенето с посочените от съдиите по вписванията номера 36-39 -  напълно невъзможно. Съществуват и други неточности в базата данни, касаещи нашите с брат ми наследствени имоти, които все още не са отстранени, въпреки водената вече втора година кореспонденция, но за тях ще Ви напомня след отстраняване на описания в настоящето проблем.

Оставам в очакване на компетентното Ви съдействие.

Благодаря предварително.

С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, 66 г.,
гр. Варна 9010, ул."Г. Бакалов" 17, вх.7, ап. 80,
Моб. тел. 0888 60 90 72  
Електронна поща: rennie@softisbg.com   
ПРИЛОЖЕНИЯ 2 бр. съгл. текста 

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2746

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.