26.07.2023 До МП. Ново обстоятелство по жалбата от 30.05.2023

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Новото обстоятелство е, че вече има достъп до закритата партида 21374 на бившата нива от 43,8 дка, разделена на две през 2021 (достъпът беше за кратко, само в края на юли, сега пак е скрита, бел. блогър, 25.08.2023). Прилагам разпечатка от нея с коментар (коментарът е в писмото, бел. бл). Прилагам и разпечатка от справка по данни за разделения през 2021 г. имот - също с коментар (и до справката по имот за разделената нива имаше достъп за кратко само в края на юли, бел. блогър, 25.08.2023). В това писмо за първи път използвам изразите "след смъртта на имота", "наследяване на имота" и "заличаване върху умрял имот" в смисъл, че няма как да се заличи тежест върху "умрял" имот - имот, който вече не съществува в кадастъра поради разделяне на две и закриване на партидата  му, какъвто е нашият случай, понеже всички тежести са пренесени върху образуваните при делбата два  нови имота и вече не тежат върху "умрелия" - чл. 66 ЗКИР.

 .

Писмото в pdf, както е изпратено (без лични данни)

.

ДО: Г-Н АТАНАС СЛАВОВ,

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

.

ПО Е-ПОЩА

.

26.07.2023 г.

.

Отн. Ново обстоятелство по жалба от 30.05.2023 (приложена)

.

        УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

.

        На 30.05.2023 г, изпратих по е-поща жалба срещу Съдия по вписванията към Районен съд гр. Плевен г-жа Веселка Иванова (приложена).

       По тази жалба има ново обстоятелство - отскоро е осигурен достъп до закритата имотна партида, за която става дума в жалбата (тя е на един разделен през 2021 г. имот). Регистрирана съм за платени услуги чрез отдалечен достъп от портала ЕПЗЕУ (Единен портал за заявяване на електронни административни услуги), но повече от две години нямах достъп до закритата партида. Не само аз нямах достъп. Достъп нямаха и адвокатите, и нотариусите, за което писах и до Агенцията по вписванията, и до Омбудсмана.

       Сега, след като достъпът до закритата имотна партида, за която става дума в жалбата (партидата на разделения през 2021 г. имот 213001, кадастр. идентификатор 68607.213.1) вече е осигурен, прилагам разпечатка от днешна справка по закритата през 2021 г. партида 21374,тук, в блога, е без лични данни, бел. блогър, 28.08.2023  - която показва:

       - че заличаването на възбраната не е отразено в част "Д" (за възбраните), противно на изказаното от СдВп Веселка Иванова в становище до Окръжен съд гр. Плевен (приложено към жалбата от 30.05.2023), цитирам от становището до ОС-Плевен (цитатът е наличен и в жалбата): "Гореописаното частично заличаване е отразено в част "Д" на закритата партида на разделения имот № 213001, тъй като това е имота върху който е вписана възбрана."

       - че в част „В" не е отразено вписването на искова молба за отнемане на имота дв. вх. №: 4667/2019г. (но това е извън обхвата на проверката на СдВп Веселка Иванова);

       - че партидата не е обозначена като закрита и че не са посочени номерата на новообразуваните имоти, а съгл. чл. 66, ал. 2 от ЗКИР „В партидата на разделения имот се вписват номерата на партидите и идентификаторите от кадастъра на новообразуваните имоти и тя се закрива."

.

       Гореописаните пропуски не са на съдията по вписванията, а на служителите от СлВп-Плевен. Те обаче нямат юридическа квалификация, така че „за да извършват правилно административно-техническата си дейност" наистина „се нуждаят от ясни и точни разпореждания", както съм писала в жалбата от 30.05.2023 г.

.

       Прилагам и разпечатка от днешна справка по данни за разделения през 2021 г. имот - без лични данни тук, в блога. Тя съдържа всички вписвания, отбелязвания и заличавания по имота в хронологичен ред - на първо място е най-новото. И тази справка доскоро беше недостъпна. Приложената справка по данни за имот 213001, кадастр. идентификатор 68607.213.1 - в неговата цялост, преди да бъде разделен на две през 2021 г. - показва:

       - че възбраната е надлежно вписана на 12.02.2019 г. върху целия имот и „надлежно" заличена на 12.01.2023 г. пак върху целия имот (към 12.01.2023 имотът вече близо две години не е съществувал в цялост, т.к. е разделен на 10.05.2021);

       - че исковата молба за отнемане на имота (пропуснатата в имотната партидата) е надлежно вписана на 09.05.2019 г. върху целия имот и „надлежно" заличена на 18.05.2023 пак върху целия имот (към 18.05.2023 имотът вече повече от две години не е съществувал в цялост, т.к. е разделен на 10.05.2021)

.

       Тоест и двете „надлежни" заличавания са отразени след „смъртта" на имота и „наследяването" му от имоти 68607.213.124 и 68607.213.125.

.

       Данните за двете „надлежни" заличавания върху „умрелия" имот са налични и на хартия - отразени са по три персонални партиди на лица, които не са и никога не са били собственици на имотите.

.

       СдВп Веселка Иванова е можела да установи (докато е правела проверката по моя сигнал, преди да напише писмото си до председателя на ОС-Плевен, бел. блогър):

       - че през 2019 г. наложената от КПКОНПИ възбрана върху нива от 43,800 дка (стар номер 213001, КИД 68607.213.1), е отразена по персоналните партиди на трима несобственици и в част „Д" на имотна партида № 21374;

       - че през 2021г. собствениците (аз и брат ми) са прекратили наследствената си съсобственост, при което нивата от 43806 кв.м (стар номер 213001, КИД 68607.213.1) е разделена на имоти 68607.213.124 и 68607.213.125, за тях са открити имотни партиди № 296512 и № 296513, възбраната е пренесена в новите партиди заедно с всички други вещни права и тежести по имота, а партидата на разделения имот е закрита - чл. 66 от ЗКИР;

        - че от 2021 г. насам по партидите на несобствениците разделеният имот продължава да фигурира като цял (неразделен);

       - че през 2023 възниква проблем - заличаването на възбраната върху разделения през 2021 имот не може да се отрази едновременно и по персоналните партиди (на несобствениците в случая), и по имотните партиди, каквото е изискването на чл. 57 от Наредба № 2/21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър ("До въвеждането на имотния регистър в предварителната партида се правят всички вписвания, паралелно с вписванията по реда на Правилника за вписванията"). Този член е в сила още от 2005 година. Това означава, че още от 2005 г. съдиите по вписванията е трябвало да изготвят имотните партиди (а не правно-неграмотните служители на АВ) и още от 2005 г. съдиите по вписванията е трябвало да разпореждат вписванията по двата вида партиди -  и по персоналните - по тях съгл. изискванията на ПрВп, и по имотните - по тях съгл. изискванията на ЗКИР и на Наредбата за водене на имотния регистър; сега разбирам защо нито един министър на правосъдието не е издал повече нито една заповед по чл. 70, камо ли по чл 73 ЗКИР след първия, издал такава по чл. 70 за пет съдебни района през 2006 г. - затова, защото съдиите по вписванията не изпълняват наредбата му! как да очаква тогава, че ще изпълнят заповедта му?  бел. блогър, 28.08.2023)

       - че възникналият проблем няма нищо общо с това, какво и как е поискала Комисията, т.к. ако хипотетично беше поискала частично заличаване върху образуваните през 2021 два имота, заличаването нямаше да може да се отрази по персоналните партиди (на несобствениците в случая).

       - че служителите от СлВп-Плевен са предприели мерки да оформят документацията по такъв начин, че при повърхностна проверка да не може да се разбере, че има нещо нередно. Особено ако при проверката не се обърне внимание, че възбраната е наложена по персоналните партиди на несобственици, т.к. по сега действащото законодателство за целите на проверката е напълно достатъчно да се сравнят само внесените на хартия молба от КПКОНПИ и определението на ОС-Добрич от една страна, и от друга - персоналните партиди, където през 2019 е наложена възбраната. (хм, кой измисли, че сега действащото законодателство е единствено вехтият ПрВп от 1951, многократно кърпен оттогава? ЗКИР отдавна е влязъл в сила, Наредбата за воденето на имотния регистър също отдавна е влязла в сила. При това и ЗКИР, и Наредбата започват с чл. 1. "...урежда ... СЪЗДАВАНЕТО ... на имотния регистър"!, Според мен, измислили са го съдиите по вписванията, а ВКС стабилно ги подкрепя, като споменава ЗКИР само за грешки и непълноти в кадастралната карта, но не и за грешки и непълноти в имотните партиди, защото те били само помощни; е, как да станат реални, като създаването и воденето им е оставено на правно-неграмотните служители на АВ?, бел. блогър.

       При такова сравнение - повърхностно, основано само на вехтия ПрВп, бел. блогър - наистина никой не би досетил, че възбраната е заличена върху „умрял" имот.

.

Оставам в очакване на компетентния отговор от проверяващите. Ако е късно за съобразяване с нови обстоятелства по жалбата от 30.05.2023, моля да бъда уведомена.

.

Благодаря предварително.

.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 65 г. ЕГН

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

моб. тел. 0888 60 90 72, ел.поща: rennie@softisbg.com

.

ПРИЛОЖЕНИЯ 3 бр. съгл. текста

1. Жалба от 30.05.2023

2. Разпечатка от днешна справка, от 26.07.2023, по закритата през 2021 г. партида на разделения имот в този блог - без лични данни - тук се вижда, че възбраната не е заличена върху разделения имот - няма и как да бъде заличена по простата причина, че възбраната не тежи върху разделения имот - пренесена е върху новообразуваните два - чл. 66 ЗКИР, бел. блогър

3. Разпечатка от днешна справка по данни за разделения имот в този блог - без лични данни  - тук се виждат две заличавания от 2023 г., т.е. заличавания върху "умрял" имот, бел. блогър

.

Начало на блога

Обратно към За дългото създаване на имотен регистър или към Гражданското ни дело по чл. 108 ЗС

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2649

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.