27.06.2023 До АВ с копие до МП, Омбудсман, МС и РС-Плевен.

Резюме. Уведомявам, че АВ поддържа остарели данни по персонални партиди и не изпълнява разпоредено заличаване (вече заприличах на бръснарчето, което изкопало дупка и викало  в нея "Царят има магарешки уши!", бел. блогър, 26.08.2023)

-

Писмото е изпратено в pdf формат с пълни данни и всички приложения. Тук се публикува със заличени лични данни и без приложенията (бел. блогър)

.

ДО: ГОСПОЖА ДАНИЕЛА МИТЕВА,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ГР. СОФИЯ

Копие до МП (по № 94-Р-123/2023)

Копие до Омбудсман (по жалба 3393/04.04.2023)

Копие до Министерски съвет

Копие до РС-Плевен (до служителите от СлВп-Плевен чрез съдиите по вписванията към РС-Плевен)

.

ПО Е-ПОЩА

.

27.06.2023 г.

.

Отн. АВ поддържа остарели данни по персонални партиди и не изпълнява разпоредено заличаване

.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТЕВА,

.

Вчера получих е-писмо, изпратено от ст. спец. дир. "ПОЧРД" - АВ Йоана Иванова. Писмото е без рег. номер, дата и подпис (приложено). Г-жа Иванова твърди, че проверка била установила, че няма техническа грешка, без да уточни на коя дата няма техническа грешка.

.

Както знаете, техническата грешка е допусната на 10.05.2021 г. при вписване на договор за делба между мен и брат ми в СлВп-Плевен. Тогава по трите персонални партиди на Бировски в СлВп-Плевен са останали старите данни за бившата нива с площ от 43,8 дка, която не съществува в цялост от 10.05.2021 поради разделянето ѝ на две. Данните по партидите на Бировски не са били актуализирани. Не казвам, че някой е виновен. Просто не е било обърнато внимание, че данните за нашите имоти фигурират и в персоналните партиди на тримата Бировски, които никога не са били собственици на нашите имоти съгл. Решение на РС-Плевен по гр. д. № 1718/2018 в сила от 16.04.2020. Затова и е разпоредено заличаване - първо на възбраната, а после и на исковата молба на КПКОНПИ срещу Бировски.

.

Трети месец вече Ви моля да разпоредите актуализирането на остарелите данни по персоналните партиди на Бировски в СлВп-Плевен, за да съответстват на вписания на 10.05.2021 договор за делба. Сега те не съответстват - това е техническата грешка по см. на чл. 33в ПВ, допусната на 10.05.2021 г. Уведомени сте за нея още на 24 април т.г. Защо още не е поправена?

.

Именно заради допуснатата на 10.05.2021 г. техническа грешка не е възможно да се изпълни разпореденото заличаване на възбраната на КПКОНПИ (а отскоро и на исковата молба на Комисията) по отношение на двете ниви, образувани от бившата с площ 43,8 дка, т.к. по персоналните партиди се води една цяла нива от 43,8, а по имотните - две отделни с обща площ 43,8 дка. Уведомени сте и за това - на 29 май т.г. Докога нашите имоти ще стоят обременени с тежести?

.

Очаквам компетентния Ви отговор, съобразен с изложеното в Стратегическия план на АВ за периода 2023-2030, цитирам от плана с добавени мои коментари в скоби:

.

"основната дейност на АВ е свързана с предоставяне на административни услуги и поддържане на съответните бази данни, необходими за предоставянето на тези услуги. Към 01.12.2021 г. няма издадена заповед по чл. 73, ал. 1 от ЗКИР за обявяване въвеждането на имотния регистър. Двадесет години след влизане в сила на ЗКИР, имотен регистър по силата на закона няма." (понеже няма имотен регистър, съдиите по вписванията не носят отговорност за помощните имотни партиди, наричани още предварителни, електронни и файлови, отговорността е изцяло на АВ - и за персоналните, и за имотните партиди съгл. чл. 57 от Наредба № 2 от 21 април 2005 г. за воденето и съхраняването на Имотния регистър: "До въвеждането на имотния регистър в предварителната партида се правят всички вписвания, паралелно с вписванията по реда на Правилника за вписванията.", бел. моя)

.

ИИСКИР обслужва вписванията, осъществявани, както по персоналната система, действаща към момента, така и по реалната система, дефинирана със Закона за кадастъра и имотния регистър. По този начин се осигуряват в максимална степен процесите за плавен преход към имотен регистър [...] Тя е напълно съвместима с персоналната система и с реалната/поимотна система на вписване [...], но за да бъде напълно в помощ на служителите и гражданите, в нея следва да има пълни, верни и качествени данни" (за да са пълни, верни и качествени данните, служителите на АВ следва да въвеждат такива, а като се забележат непълни, неверни и некачествени/остарели данни - да се коригират по реда на чл. 33в ПВ - "поправя се по разпореждане на ръководителя на АВ", бел. моя) - край на цитата от Стратегическия план на Агенция по вписванията за периода 2023-2030.

.

Предоставям за улеснение на служителите следната информация за партидите, съдържащи непълни, неверни или остарели данни:

.

1. СлВп-Плевен - персонални партиди 35687 на Ивайло Милчев Бировски, №59684 Жулиета Бировска и №164489 Л Бировска

В тези три персонални партиди се намират остарелите данни за бившата нива от 43,8 дка в несъществуващата ѝ от 10.05.2021 г. цялост, с несъществуващия ѝ от 10.05.2021 кадастрален идентификатор 68607.213.1 и със закритата ѝ на 10.05.2021 имотна партида 21374, а на дата 09.05.2019 е въведен и номер на някаква дублираща имотна партида 276283

.

2. СлВп-Плевен - имотни партиди (помощни) №296512, открита на 10.05.2021, предходна партида 21374 и №296513, открита също на 10.05.2021, същата предхода партида 21374 В тези две имотни партиди още не е заличена възбраната на КПКОНПИ (заличаването е разпоредено на 12.01.2023). Исковата молба на КПКОНПИ срещу Бировски също не е заличена (заличаването на ИМ е разпоредено на 18.05.2023). Тук не са въведени данни и за самото вписване на исковата молба на КПКОНПИ (вписването е било на 09.05.2019).

.

3. СлВп-Плевен - имотни партиди (помощни) № 21368 на имот 68607.71.22, № 21378 за имот 68607.269.20 и № 177754 на имот 68607.353.6   В тези три имотни остава само да се заличи вписаната на 09.05.2019 г. искова молба на КПКОНПИ срещу Бировски (заличаването е разпоредено на 18.05.2023).

.

Прилагам за справка следните писма в хронологичен ред:

.

- 21.04.2023 - становище на съдиите по вписванията към РС-Плевен: проблемът е технически, не е от тяхната компетентност (публикува се в този блог със заличени подписи);

.

- 24.04.2023 - мое писмо: при вписване на договор за делба между мен и брат ми на 10.05.2021 е допусната техническа грешка по см. на чл. 33в ПВ;

- 27.04.2023 - моя молба за поправка на допуснатата на 10.05.2021 техн. грешка с конкретни идеи как да стане това на практика;

.

- 03.05. 2023 - съдебно разпореждане на ОС-Плевен: "технически и софтуерен проблем, съставляващ пречка за упражняване правата на жалбоподателката (аз) спрямо процесните имоти" и "да се изпрати на АВ, която следва да предприеме действия за решаване на проблема с програмата, която не позволява точното отразяване на действителното положение относно наличието и липсата на възбрани върху двата новообразувани имота";

.

- 11.05.2023 - моя молба до до Дирекция "Информационно обслужване" за проверка какъв може да е софтуерният проблем;

.

- 29.05.2023.- мое писмо: не е виновна програмата; заличаването е невъзможно, понеже данните за проблемния имот по персоналните партиди са едни, а по имотните - други (разминават се), трябва да се актуализират персоналните партиди чрез поправка на техническата грешка, допусната на 10.05.2021.

.

- 08.06.2023 - мое писмо: към проблемите с частичното заличаване на възбраната се наслагват и проблеми с частичното заличаване на исковата молба.

.

- 26.06.2023 - е-писмо от ст. спец. дир. "ПОЧРД" - АВ без рег. номер, дата и подпис (тук в блога не публикувам писмата от АВ, понеже са с гриф конфиденциално green,  което означава да не се публикуват в интернет, бел. блогър)

.

Разчитам на компетентното Ви съдействие за решаване на насложилите се проблеми, породени основно от допуснатата на 10.05.2021 техническа грешка по см. на чл. 33в от ПВ.

.

Благодаря предварително.

С уважение,

.

Ренета Тодорова Стоянова, 65 г. ЕГН

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

моб. тел. 0888 60 90 72, ел.поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ съгл. текста

.

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2645

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.