08.06.2023 До АВ с копие до Омбудсман и МП (по жалбата от 30.05.2023, приложена)

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

 

.

Резюме. За пореден път моля г-жа Изп. дир. на АВ да издаде разпореждане по реда на чл.33в от Правилника за вписванията за поправка на техническата грешка, допусната на 10.05.2021г. Уведомявам я за насложили се допълнителни проблеми покрай разпореденото на 18.05.2023 частично заличаване и на исковата молба на КПКОНПИ, което пък не е отразено по нито една от петте имотни партиди, като по две от тях - на имотите, образувани от разделения имот 68607.213.1, не е отразено дори и вписването ѝ на 09.05.2019 (пропусната е още в партидата на стария имот - вж справка от 26.07.2023 по закритата партида, без лични данни, която показва, че в част "В" няма искова молба от 09.05.2019 на КПКОНПИ срещу Бировски, има само договор за аренда, исковата молба от 2018 по нашето гражд. дело и влязлото в сила решение от 2020 по нашето гражд. дело - данните за решението по делото ни са въведени като данни за втора искова молба със същите ищци и ответници, което е малко объркващо, но важното е, че няма искова молба от 2019 по делото на КПКОНПИ срещу Бировски, бел. блогър)

.

Писмото е изпратено в pdf формат с пълни данни и всички приложения. Тук се публикува със заличени лични данни и без приложенията (бел. блогър)

.

ДО: ГОСПОЖА ДАНИЕЛА МИТЕВА,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ГР. СОФИЯ

.

Копие до Омбудсман на РБ по жалба 3393/04.04.2023

.

Копие до МП по жалба от 30.05.2023 (приложена)

.

ПО Е-ПОЩА

.

08.06.2023 г.

.

На Ваш № 94-00-63/19.05.2023

.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТЕВА,

.

            В отговор на Ваше писмо № 94-00-63/19.05.2023 за пореден път най-учтиво Ви моля да издадете разпореждане по реда на чл.33в от Правилника за вписванията за поправка на техническата грешка, допусната на 10.05.2021 г., поради следните допълнителни причини.

            Днес установих, че разпореденото на 18.05.2023 г. частично заличаване на исковата молба на КПКОНПИ (дв. вх. 4792/18.05.2023) не е отразено по нито една от петте имотни партиди на нашите с брат ми имоти, като в две от тях - 296512 и 296513 (образуваните при закриването на партида 21374 поради разделяне на бившата нива от 43,8 дка на 10.05.2021) - не е отразено дори и вписването на ИМ на 09.05.2019. Тези новооткрити обстоятелства се наслагват към все още нерешените проблеми с разпореденото на 12.01.2023 частично заличаване на възбраната на КПКОНПИ върху нашите имоти, за което водим кореспонденция по Ваш № 94-00-63 от февруари тази година.

.

Проблемите с вписването на 09.05.2019 и частичното заличаване на 18.05.2023 на исковата молба на КПКОНПИ са следните:

.

1. При вписването на ИМ на 09.05.2019 (приложена справка по документ дв.вх. 4667/09.05.2019 от днес, 08.06.2023):

.

1. 1. За нивата от 43,8 дка е посочена дублираща имотна партида 276283 (през 2019 нейната имотна партида е била 21374 - закрита е две години по-късно, на 10.05.2021, при вписване на договора за делба между мен и брат ми).

.

1.2 Същата дублираща имотна партида 276283 е въведена и по персоналните партиди на Ивайло и Жулиета Бировски в СлВп-Плевен (не ги прилагам, т.к. са доста обемисти). Вероятно и по персоналната партида на Лилия Бировска (нейната не съм я проверявала).

.

1.3. При опит за справка по партида в ЕПЗЕУ излиза надпис, че партида 276283 (дублиращата) не съществува.

.

1.4. Названието на местността, където се е намирала нивата от 43,8 дка, навсякъде е изписано като КожухарСКА круша (правилното название е КожухарОва круша). На множество други места пък е изписано като КожухарАва круша, за което вече съм Ви уведомила с писмо от 29.05.2023 (приложено без приложенията към него).

.

2. При частичното заличаване на ИМ на 18.05.2023 (приложена справка по документ от днес, 08.06.2023):   [приложена тук, в блога, същата справка от дата 26.06.2023, без лични данни ]

.

2.1. За вече бившата нива от 43,8 дка е посочена закритата на 10.05.2021 имотна партида 21374 и несъществуващият от 10.05.2021 кадастрален идентификатор 68607.213.1, т.е. отразено е заличаване на ИМ по несъществуващ имот - налице е същият проблем, както с привидното заличаване на възбраната.

.

2.2. Същите остарели (неверни, неактуални) данни са налични и по персоналните партиди на Ивайло и Жулиета Бировски в СлВп-Плевен (не ги прилагам, т.к. са доста обемисти). Вероятно и по персоналната партида на Лилия Бировска проблемът е същият (нейната персонална партида не съм я проверявала).

.

2.3 По нито една от петте имотни партиди на нашите с брат ми имоти не е отразено частичното заличаване на ИМ, като по две от тях - 296512 и 296513 в СлВп-Плевен (образуваните на 10.05.2021 при закриването на партида 21374 на бившата нива от 43,8 дка) - липсва отразяване дори и на вписването на ИМ на 09.05.2019.

.

2.4. Названието на местността, където се е намирала нивата от 43,8 дка, е изписано с обичайната грешка - КожухарАва круша. При вписването е било "КожухарСКА" - вж 1.2 по-горе. (хаос и безотговорност на всяка крачка! бел. блогър)

.

НАКРАТКО. Очаквам Вашето разпореждане за поправка на всички технически грешки, основната от които си остава допуснатата на 10.05.2021 г., както Ви писах на 24 и 27 април (прилагам пак двете писма - 24.04.2023 и 27.04.2023). Най-важното в крайна сметка е да се отстрани разминаването в данните по персоналните и по имотните партиди, настъпило на 10.05.2021, както Ви писах на 29 май (приложено). От това фрапантно разминаване произтичат сега установените допълнителни проблеми с данните по вписването на 09.05.2019 и отбелязването на частичното заличаване на 19.05.2023 на исковата молба на КПКОНПИ по отношение на бившата нива от 43,8 дка, разделена на две на 10.05.2021 г. Ще се радвам, ако ми отговорите, че вече сте издали разпореждане по реда на чл.33в от Правилника за вписванията, а ако все още не сте, искрено се надявам, че ще го направите след получаването на настоящето писмо.

.

Разчитам на Вашето компетентно съдействие.

.

Благодаря предварително.

.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 65 г. ЕГН

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

моб. тел. 0888 60 90 72, ел.поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ съгл. текста

..

 

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2644

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.