30.05.2023 Жалба срещу съдия по вписванията към РС-Плевен

Начало на блога

 

 Тази жалба е част от Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Жалбата е изпратена в pdf формат с пълни данни и всички приложения. Тук се публикува със заличени лични данни и без приложенията (бел. блогър).

ДО: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

.

ПО Е-ПОЩА

.

30.05.2023 г.

.

ЖАЛБА

срещу Веселка Иванова, съдия по вписванията към РС-Плевен

от Ренета Тодорова Стоянова, 65 г. ЕГН [...]

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

Моб. тел. 0888 60 90 72, Електронна поща: rennie@softisbg.com

.

На 12.01.2023 г. при издаване на разпореждане за частично заличаване на възбрана по молба на КПКОНПИ на основание влязло в сила определение на ОС-Добрич, съдия по вписванията Веселка Иванова не е вписала нито един номер на имотна портида в подлежащия на вписване акт, а съгл. чл. 9 от Правилника за вписванията: "в подлежащия на вписване акт се записва и номерът на съответната помощна партида" (помощната партида, наричана още предварителна, електронна или файлова, е имотната партида по чл. 59 от ЗКИР с пет части - част „А" за имота, част „Б" за собственика, част „В" за други вещни права, част „Г" за ипотеките и част „Д" за възбраните).

.

В резултат на това служители на АВ хаотично са откривали, закривали и дублирали имотни партиди.

.

Най-сериозната последица от случилото се на 12.01.2023 г. е, че служителите на АВ все още не са изпълнили разпореждането за заличаване на възбраната по отношение на бивш поземлен имот с площ от 43,8 дка, пл. №213001, разделен през 2021 г. на два по-малки с обща площ от 43,8 дка, с кадастрални идентификатори 68607.213.124 и 68607.213.125 и имотни партиди 296512 и 296513 - пети месец вече (единият имот е мой, а другият - на брат ми; тежестта се вижда в част "Д" т. 1 на имотни партиди 296512 и 296513 - СлВп гр. Плевен).

.

Ръководителят на АВ е сезиран, води се кореспонденция, но видно от получаваните отговори, служителите на АВ се нуждаят от ясни и точни разпореждания, за да извършват правилно административно-техническата си дейност.

.

В тази връзка, моля за проверка, която да даде отговор освен на въпроса, защо на 12.01.2023 съдия по вписванията Веселка Иванова не е посочила номер на помощна имотна партида, какъв точно текст е изготвила за разпореждането си - дали не е бил прекалено кратък и неясен като тези, посочени в Одитния доклад, приет с Решение № 259 от 05.08.2021 г. на Сметната палата (Протокол № 30), цитирам:

.

"От анализа на данните се установява честа практика съдиите по вписванията да разпореждат вписване единствено с полагане на подпис или текстове: „да", „да се впише", „да се заличи", „да се заличи частично" и други, които не дават яснота какво и къде трябва да бъде вписано и не осигуряват правилното нанасяне на данните по предвидените части на имотната партида. Служителите на службите по вписванията, без да притежават юридическо образование, създават партида и по тяхна преценка нанасят информация в отделните части на партидата."

.

По-долу тук прилагам извлечение от съдебна практика на ВАС в тричленен и петчленен състав, които потвърждават дисциплинарно наказание, наложено на съдия по вписванията поради това, че твърде краткото ѝ разпореждане е довело до грешки в аминистративно-техническата дейност на служителите към Агенцията по вписванията.

.

Прилагам и подробно становище на самата съдия по вписванията Веселка Иванова, от което става ясно, че тя като че ли не разбира основни положения, цитирам: "При вписване на договора за доброволна делба са открити две отделни помощни партиди за новообразуваните имоти - партида №296512 и партида №296513, като цялата информация от стария имот автоматично преминава в партидите на новите имоти, включително и възбраната на ОС-Добрич, която се отразява в част "Д". След създаване на партидите на новообразуваните два имота, старата партида на Поземлен имот №213001 е закрита. (дотук всичко е вярно, бел. моя) Гореописаното частично заличаване е отразено в част "Д" на закритата партида на разделения имот № 213001, тъй като това е имота върху който е вписана възбрана." (това не е вярно - тежестта не може да се заличи върху разделения имот, т.к. не тежи върху него - пренесена е върху новообразуваните - чл. 66 ЗКИР, бел. блогър)

.

Моля да проверите, дали съдията по вписванията наистина смята, че на 12.01.2023 възбраната все още е тежала върху бившия имот със закритата през 2021 г. партида? При положение, че е наясно с това, че при делбата през 2021 възбраната върху него автоматично е преминала в партидите на новите имоти - чл. 66, ал. 3 от ЗКИР: "Вещните права, ипотеките и другите вещни тежести върху разделения имот се вписват в новообразуваните партиди." Или просто повтаря обърканите обяснения на служителите на АВ, без да се замисля какво точно означават?

.

Пояснявам, че с настоящата жалба не оспорвам проверката, извършена от съдията по вписванията, т.к. ми е добре известно какво гласи т. 6 от ТР №7/2012 на ОСГТК - "В никакъв аспект не може да се проверява редовността на акт, който изхожда от съда или чието вписване е наредено от съда.". Оспорвам единствено начина, по който съдия Веселка Иванова е издала разпореждането - без да окаже юридически-компетентно съдействие на служителите от АВ, без да им даде яснота какво и къде трябва да бъде вписано, без да осигури правилното нанасяне на данните по предвидените части на имотната партида. Изразявам и известно недоверие в юридическата ѝ подготовка, както и в логическото ѝ мислене, предвид написаното в становището ѝ.

.

Очаквам Вашия компетентен отговор, за което благодаря предварително.

.

С уважение,

Ренета Т. Стоянова, гр. Варна

.

Жалбата е допълнена на 26.07.2023 с ново обстоятелство - осигурен достъп (достъпът беше осигурен за кратко само в края на юли, сега пак няма достъп, бел. блогър, 28.08.2023) до закритата партида на разделения през 2021 имот без лични данни, от която се вижда, че възбраната не е заличена и там - в част "Д" (възбрани), както и достъп до справка по данни за имот относно същия имот без лични данни, на която се виждат две вписвания от 2023 г. - mission impossible! - имотът не съществува в кадастъра от 2021 г., партидата му е закрита, тези вписвания са недостоверни отговор от МП все още няма, бел блогър 28.08.2023)


ПРИЛОЖЕНИЯ съгл. текста

.

 

 

ИЗ СЪДЕБНО Решение № 5666 от 30.04.2010 г. на ВАС по адм. д. № 2038/2010 г., VII о., потвърдено от 5-членен състав

За да постанови налагането на дисциплинарно наказание "Забележка" административният орган е приел, че съдията по вписванията ***** се е произнесла с резолюция "Да" по молба- уведомление вх. № **/03.07.2009 г. на Службата по вписванията - гр. ***** на датата на подаването й от лицето ********", с искане за отбелязване на настъпили промени в субектите на учредена договорна ипотека върху недвижими имоти, предявено на основание чл. 2 и чл. 17, б. "а" ПВ, във връзка с чл. 73, чл. 74 , чл. 99 и чл. 171 от Закона за задълженията и договорите. Наказващият орган е счел посочената резолюция за лаконична и твърде недостатъчна, за да представлява ясно волеизявление относно предмета на одобреното вписване, като в хода на назначената проверка по дисциплинарното производство е изяснено, че резолюцията се е отнасяла за отбелязване на настъпили промени в договорна ипотека, но не и за учредяване на законна ипотека, каквото всъщност е извършено. Непрецизността на резолюцията според мотивите на заповедта е създала съмнения относно вида на подлежащата на вписване ипотека и е способствала за допуснатите от служителите на Агенцията по вписвания грешки в предмета на вписването и в партидите на имотите, по които то е извършено. Наказващият орган е посочил като нарушена разпоредбата на чл. 570, ал. 1 ГПК, приложима по аналогия на общите правила на гражданския процес, която изисква разпореждането за вписване да съдържа имената на съдията по вписванията, дата, подпис и кратък диспозитив относно обстоятелството, регистъра и партидата на подлежащото на извършване вписване. Въз основа на приетите за установени фактически обстоятелства административният орган е посочил като правно основание на заповедта виновно неизпълнение на служебните задължения по смисъла на чл. 9, ал. 1 ПВ, представляващо дисциплинарно нарушение

Не се спори от страните относно фактическите обстоятелства по делото, а именно, че по молба от 03.07.2009 г. на английския гражданин ****за отразяване на настъпила суброгация (промяна на кредитора) по договорна ипотека върху недвижими имоти, жалбоподателката в качеството й на съдия по вписванията в Службата по вписвания - гр. ****, след извършена надлежна проверка на молбата и приложените към нея документи се е произнесла с разпореждане "Да", като е посочила датата на постановяването му и се е подписала под него. При изпълнението на разпореждането е допусната грешка от служителите в цитираната служба, като вместо поисканото отразяване на промяната в страните по договорната ипотека, е вписано учредяване на законна ипотека върху въпросните недвижими имоти.

Предложението на главния инспектор е предхождано от надлежна проверка по сигнал на ****, гр. П, в хода на която са проверени документите по случая и са установени описаните по-горе безспорни факти.

Действително, налице е непълнота на постановеното от жалбоподателката разпореждане относно обстоятелството, подлежащо на отразяване в имотния регистър в т. ч. и предвид факта, че служителите, които извършват отбелязванията в регистъра не притежават юридическо образование, а вероятно в случая не са имали и необходимия опит за отграничаване на дължимите действия във връзка с промените на страните по договорната ипотека от тези по учредяването на законна ипотека.

Съдът намира, че разпореждането във вида, в който е издадено, не предпоставя и не обуславя пряко допускането на цитираната грешка от служителите на Службата по вписванията. В същото време, предвид важността на извършваната правно-техническа дейност от тези служители и засягането на имуществени интереси от съществен мащаб, както и високо-рисковия характер на дейността на Службите по вписвания с оглед директното засягане на правната сфера на физически и юридически лица, е било наложително разпореждането да бъде постановено във вид, който да изключва дори минимална вероятност от допускане на грешка. Вземането на мерки в тази насока е задължение на съдията по вписванията, а именно, както е обоснована и обжалваната заповед, на основание общите правила на гражданския процес жалбоподателката е била длъжна да постанови диспозитив, в който да отрази обстоятелството, регистъра и партидата на подлежащото на извършване вписване.

Допуснатият от жалбоподателката пропуск да разпореди, като опише дължимото за извършване действие от служителите, е основание за ангажиране на дисциплинарната й отговорност от материалноправна страна, т. к. предвид констатираната грешка в партидата на имотите, във връзка с недостатъчно пълното разпореждане на съдията по вписванията, следва изводът, че е налице дисциплинарно нарушение [...], извършено виновно поради неполагане на необходимата грижа, която се изисква от съдията по вписванията с оглед на заеманата длъжност в съпоставка с изискванията към служителите, които се явяват само технически изпълнители на постановените от съдиите по вписванията разпореждания. Заемането на длъжност с властнически правомощия предполага по-високи изисквания към заемащия длъжността въз основа на презумпцията за отличителни качества, по-висока концентрация и отговорност в сравнение със средностатистическото лице, заето в сферата на публичната власт (служител от администрацията на съдебната власт). Ето защо, изложеното предполага и по-високи критерии при ангажиране на отговорността на лице, заемащо длъжност на пряко упражняване на съдебна власт, каквато е длъжността на съдията по вписванията.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред петчленен състав на Върховния административен съд.

.

(потвърдено е от 5-членния състав - вж по-долу)

.

ИЗ СЪДЕБНО Решение № 12956 от 02.11.2010 на ВАС - Петчленен състав - II колегия, по адм. дело № 8047/2010

https://info-adc.justice.bg/courts/portal/edis.nsf/e_act.xsp?id=498758&code=vas (не работи, б.м. 23.08.2023)

https://info-adc.justice.bg/courts/portal/edis.nsf/e_act.xsp?id=498758&code=vas&guid=1543080268

.

Дисциплинарното наказание е наложено при спазване на административнопроизводствените правила на конкретното производство по ЗСВ, както и при наличие на материалноправно основание за ангажиране на отговорността на жалбоподателката. Тя не е описала дължимото за извършване от служителите действие, поради недостатъчно пълното разпореждане. Налице дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 5 ЗСВ (в относимата към спора редакция), извършено виновно поради неполагане на необходимата грижа,
Така постановеното решение е правилно като съответно на материалния закон. Съдът е издирил и установил релевантните за спора факти и ги е подвел към приложимата правна норма. В разглеждания аспект настоящата инстанция не приема изразеното от представителя на В. становище за липса на осъществено дисциплинарно нарушение, поради това, че липсва легално определение на термина „разпореждане", както и нормативно определено изискване за съдържание на разпореждането като акт. Съгласно чл. 280, ал. 1 ЗСВ съдията по вписванията разпорежда или отказва вписванията, отбелязванията или заличаванията в имотния регистър и се произнася за издаването на справки и удостоверения. Поставянето на резолюция "да" върху молба от заинтересовано лице не удовлетворява нормативното изискване за изпълнение на служебното задължение за постановяавне на конкретизирано разпореждане. Това сочи на неизпълнение на служебно задължение, което по смисъла на Закона за съдебната власт е дисциплинарно нарушение. При допуснато такова следва да се ангажира дисциплинарната отговорност, каквото е извършено от административния орган. Като е приел, че оспореният пред него акт е валиден и законосъобразен, решаващият съд е постановил решение при правилно приложение на материалния закон, което следва да се остави в сила.
Воден от горното и на основание чл. 221 ал. 2, АПК, Върховният административен съд, петчленен състав

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА 5666/30.04.2010 г. по адм. д. № 2038/2010 г. на тричленен състав на Върховния административен съд.

Решението е окончателно.

 

.

 Тази жалба е част от Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

Начало на блога

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2619

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.